Biroul de Stare Civilă

 • Luni: 08:00- 16:30; cu publicul: 08:30- 12:00 și 14:00- 16:00
 • Marți: 08:00- 16:30; cu publicul: 08:30- 12:00 și 14:00- 16:00
 • Miercuri: 08:00- 16:30; cu publicul: 08:30- 12:00 și 14:00- 16:00
 • Joi: 08:00- 16:30; cu publicul: 08:30- 12:00 și 14:00- 16:00
 • Vineri: 08:00- 14:00; cu publicul: 08:30- 12:00
 • Sâmbătă: 09:00- 14:00

Programările pentru transcrierea certificatelor cetățenilor ce au dobândit cetățenia română se fac telefonic, pentru anul 2024, începând cu 29.08.2023, în fiecare zi de marți și miercuri între orele 12:00 și 13:00 la telefoanele 0372316700 – interior 302 și 0372316752.

Acte neserare pentru transcrieri:

 • Certificatul de cetățenie, original + 2 copii;
 • Certificatul ce trebuie transcris, în original și copie;
 • Traducere autentificată de notar la cele scrise cu litere chirilice;
 • Pașaport original + copie;
 • Carte de identitate, original + copie;
 • Traduceri autentificate de notar la pașaport (act de identitate scris cu litere chirilice);
 • La certificatele de căsătorie, copii și traduceri după certificatul de naștere, pașaportul și actul de identitate al celuilalt soț. Deasemenea declarație notarială dată de cei doi soți cu privire la regimul matrimonial ales, când căsătoria a avut loc după 1 octombrie 2011.

În ziua stabilită cei programați se vor prezenta la biroul de stare civilă cu dosarul pregatit.

Cine depune dosarul?

 • Titularul certificatului dacă este major;
 • Unul din părinți pentru minorul până în 14 ani;
 • Minorul însoțit de unul din părinți, dacă are vârsta între 14 și 18 ani neîmpliniți;
 • ATENTIE! Persoanele care nu se prezintă în ziua programată își pierd programarea și vor trebui să își facă altă programare;
 • Nu se permite ca cei programați să cedeze programarea lor altor persoane;
 • Nu se fac transcrieri fără programare și nu se fac transcrieri la urgență;

Util pentru cei interesati

 • programarile se pot face în România la orice primărie reședință de județ sau la orice primărie de sector Bucuresti. Deasemenea transrierile se pot programa la orice ambasada/consulat ale României, în țara de origine.

Cele mai aglomerate județe sunt județele de graniță cu Republica Moldova și Ucraina.

Declaraţia de naştere se face în localitatea în care s-a produs naşterea la biroul de stare civilă. Declaraţia se poate face (obligatoriu) de unul dintre părinţii copilului, medicul sau asistenţa care a asistat la naştere, sau oricare altă persoană care are cunoştinţă despre naşterea copilului.

Odată cu declaraţia de naştere vor fi prezentate următoarele înscrisuri:
– certificatul medical constatator al naşterii în original;
– actele de identitate ale părinţilor nou- născutului original şi copii;
– certificatul de căsătorie original şi copie;
– pentru copii din afara căsătoriei actul de identitate şi certificatul de naştere al mamei original şi copie;
– pentru părinţii minori, aceştia vor fi însoţiti de reprezentantul legal care va avea asupra sa actul de identitate original şi copie. Termenul de declarare a naşterii:
– 30 zile de la data naşterii pentru copilul născut- viu şi aflat în viaţă;
– 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut- mort;
– 30 de zile pentru copilul cu vârsta până la un an găsit sau abandonat de mamă;
În aceste trei situaţii sunt cuprinse atât ziua naşterii (a găsirii) cât şi ziua în care se face declaraţia.
– 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat în termenul de 14 zile.
– După termenele precizate, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Botosani.

Situaţii speciale:
– Adopţia;
– Copil abandonat în unitatea sanitară;
– Copil găsit;
– Copil născut în afara căsătoriei;
– Copil din căsătorie a cărui părinţi au nume de familie diferite; – Sentinţe de înregistrare tardivă a naşterii.

Pentru toate aceste situaţii va trebui să vă adresaţi ofiţerului de stare civilă din localitatea unde s-a născut copilul, fiind necesare o serie de înscrisuri specifice fiecărei situaţii.

În România se oficiază căsătorii mixte. Nu se admit căsătorii între persoane de același sex. Declarația de căsătorie se face personal de către cei doi viitori soţi.
Competența teritorială o are biroul de stare civilă din localitatea de domiciliu sau reședință a unuia dintre soți.

Vârsta minimă admisă pentru căsătorie este 18 ani. În situații speciale cu aprobarea Instanței de tutelă și a părinților se poate căsători și femeia minoră care are 16 ani împliniți. Dosarul va cuprinde:

 • Declarația de căsătorie semnată de viitorii soți;
 • Actul de identitate original și copie – pașaport pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate. Actul de identitate trebuie să fie valabil și în ziua căsătoriei;
 • Certificatul de naștere original și copie;
 • Certificat medical prenupțial eliberat de medicul de familie. Acest certificat este valabil 14 zile de la data emiterii și trebuie să aibă mențiunea expresă „se poate căsători”;
 • Declarație semnată de ambii soți care să confirme că nu sunt impedimente legale pentru încheierea căsătoriei.
 • Pentru persoanele care au mai fost căsătorite, dovada desfacerii căsătoriei anterioare (sentință definitivă sau certificat de divorț) sau dovada încetării căsătoriei (certificatul de deces al fostului soț);
 • Pentru căsătoriile mixte cetățean român- cetățean străin, va trebui să vă adresați ofițerului de stare civilă din localitatea unde se va înregistra căsătoria pentru a fi consiliați deoarece dosarul va cuprinde o serie de înscrisuri specifice fiecărui stat străin.

Termenul de încheiere a căsătoriei:

De la depunerea actelor, căsătoria poate fi încheiată în a unsprezecea zi în care se include şi data depunerii declarației de căsătorie. Cu aprobarea primarului, pentru motive bine întemeiate şi justificate cu înscrisuri doveditoare, căsătoria se poate încheia înainte de acest termen.

Locul oficierii căsătoriei:

 • La sediul autorității publice locale – biroul de stare civilă sau spațiul amenajat special în acest scop.
 • În afara sediului, căsătoria se poate încheia, in următoarele situații:
  • Când unul din viitorii soți este in imposibilitate de a se deplasa la biroul stare civilă: imobilizat acasă, imobilizat in unitate medical, deținut în penitenciar.
  • In sezonul cald, căsătoriile se pot oficia in parcuri, grădini publice, muzee.

In ambele situații, la declararea căsătoriei, viitorii soți vor depune și o cerere pentru oficierea înafara sediului. Rezoluția cererii va fi comunicată telefonic.

ATENȚIE : Nu se oficiază căsătorii in spații private cu acces la public: restaurant și terasele restaurantelor, biserici și in curtea bisericilor, discoteci, Mall.

Dosarele în vederea declarației de căsătorie se depun în zilele lucrătoare la programul cu publicul. Nu se fac rezervări și programări anterior depunerii declarației de căsătorie. Nu se fac programări și nu se oficiază căsătorii în zilele declarate nelucrătoare prin norme speciale: 1 Mai, 3 Mai, 4 Mai, 5-6 Mai,  1 Iunie, 23 Iunie, 24 Iunie, 15 August, 30 Noiembrie, 1 Decembrie, 25-26 Decembrie anul 2024.

Declaraţia de deces şi înregistrarea decesului se face în localitatea în care s-a produs.
Declaraţia va fi făcută de orice persoană rudă de gradul I sau II. Odată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele înscrisuri:
– Certificat medical constatator al decesului;
– Actul de identitate al decedatului;
– Copia actului de identitate a declarantului;
– Certificatul de naştere a decedatului şi de căsătorie, unde este cazul; – Livretul militar, acolo unde este cazul.
Dacă declarantul nu poate prezenta actul de identitate şi certificatele arătate mai sus, va da o declaraţie în scris în acest sens, motivând neprezentarea acestor acte şi datele de stare civilă ale decedatului.
Termene de declarare:
– Pentru decese de cauză naturală şi boală, termenul este de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen ce cuprinde atât ziua decesului cât şi cea a declarării lui;
– Pentru decese de cauză violentă (accident, agresiune, sinucidere, etc) şi în cazul găsirii unui cadavru (identificat sau nu) declaraţia se face în termen de 3 zile de la data decesului sau a găsirii cadavrului. În această situaţie este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau parchet.
– În situaţia în care termenele de declarare sunt depăşite, va fi necesară, în mod obligatoriu, aprobarea dată de parchet.

 • Certificatul de naştere original APOSTILAT ( APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA ) sau EXTRAS DE NAŞTERE MULTILINGV- în funcţie
  de ţara unde a avut loc naşterea;
 • Copie după certificat;
 • Traducere a certificatului, în limba română, legalizată de un notar public român sau de ambasada României din statul unde a avut loc naşterea sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga.
 • Copie după certificatul de căsătorie al părinţilor, dacă la data naşterii aceştia erau căsătoriţi;
 • Copie după certificatele de naştere a părinţilor, sau traducere legalizată a certificatului de naştere al părintelui cetăţean străin.
 • Copie după buletinul/ cartea de identitate a fiecăruia din părinţii copilului;
 • Declaraţie dată de ambii părinţi privitoare la cine din ei are copilul domiciliul, în cazul în care părinţii copilului au domicilii diferite, dată în faţa ofiţerului de stare civilă.
 • Dosar cu şină;

Cine depune actele:

 • Unul din părinţi, sau părintele cetăţean român, sau oricare altă persoană ce are procură specială în acest scop, legalizată ( in procura se specifica : pentru transcrierea certificatului de nastere a copilului …. şi ridicarea lui in urma aprobării transcrierii).

Unde se depune dosarul:

 • În localitatea unde a avut (sau are) ultimul domiciliu părintele ce depune dosarul, sau care a dat procura altei persoane.
 • Excepţii: Copii care s-au născut în străinătate şi au 14 ani împliniţi, dar nu au împlinit 18 ani, depun dosarul în nume propriu în localitatea unde a avut ultimul domiciliu unul din părinţi (sau ambii părinţi). Persoanele majore care nu au avut niciodată domiciliul în România depun dosarul la Primăria SECTOR 1 Bucureşti.
 • Dacă cererea de transcriere este făcută prin împuternicit cu procură specială în acest sens, se va prezenta şi declaraţia părinţilor cu privire la domiciliul copilului, declaraţia va fi autentificată.

Termenul de soluţionare: 30 de zile

Acte necesare:
– Certificatul de căsătorie original- APOSTILAT (APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA ) sau EXTRAS DE CĂSĂTORIE MULTILINGV- în funcţie de ţara unde a avut loc căsătoria;
– Copie după certificat;
– Traducere a certificatului în limba română, legalizată de un notar public român, sau de ambasada României din statul unde a avut loc căsătoria, sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga;
– Copii după certificatele de naştere ale soţilor;
– Copie după buletinul/ cartea de identitate/ paşaportul fiecăruia din soţi
– Dacă unul din soţi este cetăţean străin şi din certificatul de căsătorie nu reies datele personale complete (data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor) se va aduce traducere legalizată, după actul său de naştere;
– Dacă numele fiecărui soţ după căsătorie nu reiese din conţinutul certificatului de căsătorie în mod explicit, se vor adăuga declarţii ale ambilor soţi privind numele ambilor după căsătorie, legalizată;

– DECLARATIE NOTARIALA DATA DE AMBII SOŢI REFERITOR LA REGIMUL MATRIMONIAL ALES (LEGEA ŢĂRII STRĂINE SAU LEGEA ROMANĂ ) pentru căsătoriile încheiate după OCTOMBRIE 2011; Dacă regimul matrimonial ales este diferit de comunitatea legală se aduce convenţia matrimonială încheiată la notar. – Dosar cu şină.
Cine depune dosarul:
Unul din soţi sau oricare altă persoană cu procură specială de la unul din soţi sau de la soţul cetăţean român, procura va fi Lealizată ( în procură se specifică – pentru transcrierea certificatului de căsătorie şi ridicarea lui în urma aprobării transcrierii) . Unde se depune dosarul:
La primăria ultimului domiciliu din Romnia al soţului ce depune dosarul, sau al sotului ce trimite procura.
Termen de rezolvare : 30 de zile.

Acte necesare:
– Certificatul de deces original- APOSTILAT (APOSTILA CONVENŢIEI DE LA HAGA) sau EXTRAS DE DECES MULTILINGV în funcţie de ţara unde a avut loc decesul;
– Copie după certificat;
– Traducere a certificatului în limba română, legalizată de un notar public român, sau de ambasada României din statul unde a avut loc decesul, sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga;
– Copie după certificatul de naştere şi căsătorie;
– Copie după buletinul de identitate a persoanei decedate şi actul de identitate înoriginal;
– Copie după actul de identitate a persoanei care solicită transcrierea certificatului; Cine depune actele:
Orice persoană rudă de gradul I sau II. Unde se depune dosarul:
La primăria unde îşi are domiciliu persoana care solicită transcrierea certificatului sau
la primăria de la ultimul loc de domiciliu al persoanei decedate; Termen de soluţionare: 30 de zile.

Este o procedură supusă condiţiilor Legii 119/1996.
Se face în localitatea în care persoana care solicită schimbarea de nume/ prenume îşi are domiciliul stabil.

Este o procedură care se poate face de către titular, cu excepţia minorilor care sunt reprezentaţi de părinţii lor şi care solicită schimbarea de nume/ prenume în nume propriu cu aprobarea celuilalt părinte.
Minorii care au 14 ani împliniţi, semnează şi ei cererea de schimbare a numelui împreună cu părintele care face cererea.
Cererea de schimbare de nume/ prenume se publică mai întâi în Monitorul Oficial a României partea III şi după un termen de contestaţie de 30 de zile calendaristice se poate întocmi şi depune dosarul.
Actele necesare pentru dosarul de schimbare de nume/ prenume:
– Ţinând cont de limitarea la motivele aprobate de Legea 119/1996, motive care sunt diverse, va trebui ca solicitantul să se adreseze în prealabil biroului de stare civilă din localitatea de domiciliu pentru a fi consiliat.
Termenul de soluţionare al acestor dosare este mai mare de 60 de zile.

– Cererea se depune, fie la biroul stare civilă unde s-a oficiat căsătoria, fie în localitatea în care soţii au domiciliu stabil înscris în actul de identitate.
– Nu se primesc cereri dacă anterior există o altă cerere de divorţ pe rolul instanţei sau al unui birou notarial.
– Procedura se adresează doar soţilor care nu au copii minori din căsătorie sau din afara căsătoriei.
– Soţii trebuie să se prezinte împreună pentru a completa şi depune cererea de divorţ.
– Ei vor prezenta următoarele înscrisuri: certificat de căsătorie original- copie; certificat naştere pentru fiecare din ei original- copie; actul de identitate original- copie;
– Fiind un divorţ consensual, acesta nu se motivează;
– De la data depunerii cererii de divorţ şi întocmirea dosarului se acordă un termen obligatoriu de gândire de 30 de zile calendaristice, stabilindu-se o dată la care cei doi soţi vor trebui să se prezinte, tot împreună, pentru a da declaraţie dacă îşi menţin sau nu cererea de divorţ. În caz de meţinere a cererii de a divorţa, în termen de 5 zile vor primi certificatul de divorţ .
– Dacă nu se prezintă ambii sau măcar unul din ei, dosarul se clasează şi nu se mai desface căsătoria.
– Taxa pentru această procedură este de 550 lei (prin Hotărâre a Consiliului Local).
– Cererea şi declaraţia de după 30 zile se face de cei 2 soţi, personal, în nume propriu.
– Nu se admite reprezetarea prin mandatar sau declaraţie notarială.

Despre noi