Hotărârile Consiliului Local
Nr. Dată Denumire hotărâre Documente
1 06/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2021 Vizualizare
2 06/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani Vizualizare
3 06/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea Planului de Măsuri pe anul 2022 privind Incluziunea socială a cetăţenilor Romani de etnie Rromă – ”Romii 2022” Vizualizare
4 06/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea emiterii acordului in scopul realizării obiectivului „Suprainălțare, modificare formă și pantă acoperiș tip șarpantă, reabilitare energetică corp birouri (parte din pavilionul administrativ) – lucrări realizate fără a deține autorizație de construire” Vizualizare
5 15/01/2022 HOTARARE Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” domnului Vasile Dan, Laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”- Opera Omnia pentru anul 2020 Vizualizare
6 15/01/2022 HOTARARE Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” Poetului Laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”- Opera Omnia pentru anul 2021 Vizualizare
7 27/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2022 intocmit in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Vizualizare
8 27/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani Vizualizare
9 27/01/2022 HOTARARE Privind prelungirea contractelor de inchiriere a unor spaţii de locuit repartizate in regim de urgenţă Vizualizare
10 27/01/2022 HOTARARE Privind darea in administrarea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani a Cinematografului Unirea Vizualizare
11 27/01/2022 HOTARARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
12 27/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces Vizualizare
13 27/01/2022 HOTARARE Privind prelungirea unui contract de inchiriere Vizualizare
14 27/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea cumpărării imobilului cunoscut sub denumirea “Casa Ankele” Vizualizare
15 27/01/2022 HOTARARE Privind declararea unor imobile ca bunuri aparținand domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
16 27/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea concesionării terenului de 14,70 mp, str. Victoriei, nr. 8, adiacent CF/NC66696-C1, reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului Extindere spațiu commercial S+P – lucrări realizate fără autorizație de construire Vizualizare
17 27/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anului 2021, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Botoșani, pe parcursul anului 2022 Vizualizare
18 27/01/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 245 din 30 iulie 2020 privind aprobarea proiectului ”RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (”Parteneriat romano-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), număr de referință 2SOFT/1.2/63 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
19 27/01/2022 HOTARARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani Vizualizare
20 01/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pentru anul 2022 Vizualizare
21 01/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public incheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A. Vizualizare
22 01/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la HCL nr. 417 din 28.10.2021 privind aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor generale pentru obiectivele propuse spre finanțare prin programul Anghel Saligny Vizualizare
23 01/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare a municipiului Botoșani cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Județul Suceava, Județul Botoșani și Municipiul Suceava pentru realizarea obiectivului de investiție „Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani” Vizualizare
24 18/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : „ Restaurare Monument Inchinat Țăranilor, municipiul Botoșani”(atestat in domeniul public al municipiului Botoșani sub denumirea de Ansamblul 1907, la poziția 934 din inventarul aprobat prin HG nr. 70/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărarea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani) Vizualizare
25 18/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Imbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu 12B in municipiul Botosani”, precum și actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai acestuia Vizualizare
26 18/02/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 309/30.08.2021 privind aprobarea proiectului “CONSTRUIRE ȘI ECHIPARE CREȘĂ PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ CARTIER ANL CIȘMEA”, cod SMIS 127792 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
27 18/02/2022 HOTARARE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea”, cod SMIS 127792 Vizualizare
28 18/02/2022 HOTARARE Privind modificarea şi completarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 482/21.12.2021 privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sportului in domeniul public al Municipiului Botoṣani Vizualizare
29 18/02/2022 HOTARARE Privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Botoșani al unui teren Vizualizare
30 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea incheierii unui ACORD DE PARTENERIAT intre Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani pentru realizarea proiectului „ȘCOALĂ LA CORNIȘAˮ, precum și aprobarea GHIDULUI METODOLOGIC pentru desfășurarea activităților acvatice in piscina interioară din cadrul Parcului Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa. Vizualizare
31 24/02/2022 HOTARARE Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
32 24/02/2022 HOTARARE Privind imputernicirea reprezentanților Municipiului Botoșani in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani in vederea numirii unui administrator provizoriu in Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Vizualizare
33 24/02/2022 HOTARARE Privind desemnarea reprezentantului/membrului supleant al Consiliului Local in comisiile de evaluare ale probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacannte de director și director adjunct din unitățile de invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botosani Vizualizare
34 24/02/2022 HOTARARE Privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani Vizualizare
35 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea Statului de Funcții al Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement din municipiul Botoșani Vizualizare
36 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Seminarul Teologic ”Sfântul Gheorghe”, municipiul Botoșani, județul Botoșani” Vizualizare
37 24/02/2022 HOTARARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
38 24/02/2022 HOTARARE Privind revocarea art. 1 alin.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 449 din 26 noiembrie 2021 privind inventarierea bunurilor aferente spațiilor de stocare temporare situate la punctul de lucru Rediu din str. I.C. Brătianu, fn, in domeniul public al Municipiului Botoṣani Vizualizare
39 24/02/2022 HOTARARE Privind modificarea HCL nr. 111/31.03.2021 pentru aprobarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 22”, cod SMIS 127790 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
40 24/02/2022 HOTARARE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare grădinița nr. 22”, cod SMIS 127790 Vizualizare
41 24/02/2022 HOTARARE Privind modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791 Vizualizare
42 24/02/2022 HOTARARE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani” cod SMIS 127791 Vizualizare
43 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in Al. Pacea nr.7, pentru „Construire Sală de sport Școala Gimnazială Sfânta Maria Botoșani, Al. Pacea, nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani” Vizualizare
44 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in B-dul Mihai Eminescu, nr. 69 și asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Sală de sport Liceul de Artă Ștefan Luchian, B-dul Mihai Eminescu, Nr. 69, municipiul Botoșani, județul Botoșani” Vizualizare
45 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “ Plan Urbanistic Zonal – Calea Națională, nr.356, CF/NC nr. 50207” in vederea realizării obiectivului “ CONSTRUIRE MAGAZIN ALTEX/MEDIAGALAXY; AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ, ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE, RACORDURI UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII” Vizualizare
46 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z. – Str. Manolești Deal, nr.fn, mun. Botosani, CAD/CF 65283“ in vederea realizării obiectivului “construire ansamblu rezidențial – locuințe colective P+3 până la P+6, asigurare utilități și imprejmuire teren” Vizualizare
47 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Tulbureni, nr. 46E, CF/NC 61084” in vederea realizării obiectivului „construire locuință Parter și imprejmuire teren ” Vizualizare
48 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Puskin, nr.24, CF/NC 67276” in vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter și imprejmuire teren” Vizualizare
49 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr. 48A (fosta Str. Octav Bancila nr.17 bis)” in vederea realizării obiectivului „Construire locuinta P+1E+M și imprejmuire teren” Vizualizare
50 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – str. Pârâului, nr.11, CF/NC nr. 66514” in vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P, ANEXE GOSPODĂREȘTI (PAVILION DE VARA ȘI BUCĂTĂRIE DE VARĂ) ȘI IMPREJMUIRE TEREN” Vizualizare
51 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei „P.U.Z. – str. Calea Națională nr. 24F, CF/NC 68551” in vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCES, AMENAJARE MIJLOACE DE PUBLICITATE, IMPREJMUIRE TEREN PRIVAT, ORGANIZARE ȘANTIER” Vizualizare
52 24/02/2022 HOTARARE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie – aprilie 2022 Vizualizare
53 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A. Vizualizare
54 24/02/2022 HOTARARE Privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului in şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind contractarea unui credit bancar in sumă de 3.100.000 lei necesar achiziționării de utilaje noi Vizualizare
55 24/02/2022 HOTARARE Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Municipiul Botoșani in AGA „ECOPROCES” in vederea aprobării Actului adițional nr. 11 la Contractul de delegare „Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide in județul Botoșani” nr.927/14.07.2017, zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani Vizualizare
56 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul financiar nr. 1680/28.12.2018 privind modul de gestionare a plăților in cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Județul Botoșani”, zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat Vizualizare
57 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și inlocuirea instalației electrice”, cod SMIS 152377 Vizualizare
58 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobare ACORD DE PARTENERIAT incheiat intre Municipiul Botoșani și Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani aferent proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și inlocuirea instalației electrice”, cod SMIS 152377 Vizualizare
59 01/03/2022 HOTARARE Privind declararea unor imobile ca bunuri aparținand domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
60 01/03/2022 HOTARARE Privind modificarea anexei conţinand bunurile concesionate către S.C. „Locativa” S.A. Vizualizare
61 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriași, a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
62 01/03/2022 HOTARARE Privind scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unui bun proprietatea municipiului Botoșani. Vizualizare
63 01/03/2022 HOTARARE Privind acordul Consiliului Local pentru realizarea lucrărilor de reparații la liceul Tehnologic Petru Rareș. Vizualizare
64 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere apartament cu balcon inchis Vizualizare
65 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea incheierii unui parteneriat intre municipiul Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani necesar susținerii și asigurării continuității proiectului „A doua șansă in educație, o nouă șansă in viață Vizualizare
66 01/03/2022 HOTARARE Privind modificarea HCL nr. 2/08.01.2021 privind aprobarea reţelei unităților de invățămant din Municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 2022 și a HCL nr. 505 din 29.12.2021 privind aprobarea reţelei unităților de invățămant din Municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2022 – 2023 Vizualizare
67 01/03/2022 HOTARARE Privind desemnarea reprezentanților municipiului Botoșani in adunarea generală a acționarilor S.C. „TERMICA” S.A. Botoșani, precum și acordarea unui mandat special acestora Vizualizare
68 01/03/2022 HOTARARE Privind modificarea bugetului local pe anul 2022 pentru majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local Vizualizare
69 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local pe anul 2022 Vizualizare
70 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Locativa S.A. Botoșani Vizualizare
71 01/03/2022 HOTARARE Privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Botoșani in Adunarea Generală la S.C. „LOCATIVA” S.A. Botoșani pentru convocarea Adunării Generale a S.C. „LOCATIVA” S.A. Botoșani Vizualizare
72 16/03/2022 HOTARARE Privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
73 16/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ,,CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ AL CETĂȚENILOR ȘI IMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC AL TERITORIULUI SDL PRIN REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE (GAL axa 9.1) – AMENAJARE SPAȚII DE RECREERE IN ZUM CENTRUL VECHI ȘI ZUM PARCUL TINERETULUI, CREAREA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE — MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE DE SUPRAVEGHERE WIRELESS PE TERITORIUL SDL’’, cod SMIS 152087, precum și aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
74 16/03/2022 HOTARARE Privind modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 473 din 21 decembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ AL CETĂȚENILOR ȘI IMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC AL TERITORIULUI SDL PRIN REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE (GAL axa 9.1) – AMENAJARE SPAȚII DE RECREERE IN ZUM CENTRUL VECHI ȘI ZUM PARCUL TINERETULUI, CREAREA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE — MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE DE SUPRAVEGHERE WIRELESS PE TERITORIUL SDL Vizualizare
75 16/03/2022 HOTARARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani Vizualizare
76 16/03/2022 HOTARARE Privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Botoșani al unor terenuri Vizualizare
77 16/03/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 387/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sprijin in cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație Vizualizare
78 16/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Imbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zona de recreere Aleea Nucului 12A in municipiul Botosani”, precum și actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai acestuia Vizualizare
79 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Modernizarea transportului public al Municipiului Botoșani prin achiziția de autobuze ecologice”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
80 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului Digitalizarea transportului public de călători la nivelul Municipiului Botoșani, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
81 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui circuit de piste de biciclete la nivelul Municipiul Botoșani, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
82 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Construirea de locuințe pentru tineri la nivelul Municipiului Botoșani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
83 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal in Municipiul Botoșani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
84 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Colegiul Național Mihai Eminescu”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
85 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul Pedagogic Nicolae Iorga”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
86 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian Botosani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
87 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 10 Botoşani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
88 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu Program Prelungit nr. 19”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
89 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
90 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
91 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
92 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Eminescu – o cultură, o rută in zona transfrontalieră Botoșani – Bălți”, 1HARD/2.1/60 Vizualizare
93 30/03/2022 HOTARARE Privind suplimentarea contribuției proprii aferente proiectului ”Intoarcere la rădăcinile noastre comune”, 2SOFT/2.1/133 Vizualizare
94 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Intoarcere la rădăcinile noastre comune”, 2SOFT/2.1/133 Vizualizare
95 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani” ce va fi depus in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și a Acordului de Parteneriat incheiat intre UAT Municipiul Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani avand ca obiect implementarea in comun a acestui proiect Vizualizare
96 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire imobil de locuințe sociale pe teritoriul SDL’’, depus spre finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
97 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați in risc de abandon școlar/a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare”, depus spre finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
98 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – Modernizare clădire pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin social’’, depus spre finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
99 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii’’, depus spre finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
100 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) cu elemente de Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „INFIINȚAREA A MINIM 2 TERENURI DE JOACĂ ȘI A UNUI TEREN DE SPORT, PRECUM ȘI REABILITAREA A MINIM 2 TERENURI DE JOACĂ EXISTENTE PE TERITORIUL SDL, INCLUSIV ACHIZIȚIONARE DE MOBILIER URBAN SPECIFIC”, depus spre finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
101 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 473 din 21 decembrie 2021 pentru aprobarea documentației tehnico economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ AL CETĂȚENILOR ȘI IMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC AL TERITORIULUI SDL PRIN REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE (GAL axa 9.1) – AMENAJARE SPAȚII DE RECREERE IN ZUM CENTRUL VECHI ȘI ZUM PARCUL TINERETULUI, CREAREA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE-MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE DE SUPRAVEGHERE WIRELESS PE TERITORIUL SDL’’ Vizualizare
102 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 237/27.09.2018 privind documentaţia de urbanism “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – pc. 265/2, NC/CF 64858, 61644, 61645, 61646, 61647, 61648, 61650, 55811, 55806“, in vederea realizării obiectivului „ INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINȚE ȘI A DOTĂRILOR AFERENTE” Vizualizare
103 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea prevederilor Hotărarii Consiliului Local nr. 244/30.07.2020 pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z.-Str. Manolești Deal, nr.2B, mun. Botosani, CAD/CF 54908” in vederea realizării obiectivului “Construire locuințe colective P+2E+M” Vizualizare
104 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian – Atelier”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
105 30/03/2022 HOTARARE Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
106 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea numărului burselor acordate in invățămantul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021–2022 aprobate prin H.C.L. nr. 476 din 21.12.2021 Vizualizare
107 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărarea Consiliului Local nr. 91/2021 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani Vizualizare
108 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr . 429 /26.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, caietului de obiective , condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Filarmonica „George Enescu” Botoșani Vizualizare
109 30/03/2022 HOTARARE Privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management/soluţionare a contestaţiilor la Filarmonica „George Enescu” Botoşani Vizualizare
110 30/03/2022 HOTARARE Privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a primului an de management din mandatul 2021 – 2025, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani Vizualizare
111 30/03/2022 HOTARARE Privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a perioadei de management iulie – decembrie 2021 din mandatul 2021–2025 la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani Vizualizare
112 30/03/2022 HOTARARE Privind acordul Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Stații de reincărcare a vehiculelor electrice in Municipiul Botoșani” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reincărcare pentru vehicule electrice in localități Vizualizare
113 30/03/2022 HOTARARE Pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 85 din 29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite pentru tineri prin Agentia Nationala pentru Locuinte Vizualizare
114 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea inchirierii unor spaţii aflate in proprietatea S.C. Urban Serv S.A. Botoşani Vizualizare
115 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea incheierii unei tranzacţii pentru stingerea litigiului care a făcut obiectul dosarului nr. 20215/193/2017 Vizualizare
116 30/03/2022 HOTARARE Privind de principiu a unui schimb de terenuri intre municipiul Botoșani și Protopopiatul Botosani Vizualizare
117 30/03/2022 HOTARARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
118 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea inchirierii unui spaţiu administrat de Școala Gimnazială nr. 13 Botoşani Vizualizare
119 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea inchirierii unui spaţiu administrat de Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani Vizualizare
120 30/03/2022 HOTARARE Privind acceptarea unor donaṭii constand in terenuri situate in municipiul Botoșani Aleea Victor Tufescu, jud. Botoșani Vizualizare
121 30/03/2022 HOTARARE Privind acceptarea unor donaṭii Vizualizare
122 30/03/2022 HOTARARE Privind acceptarea unei donaṭii constand in teren in suprafaţă de 84 m.p. situat in municipiul Botoșani, str. Ion Creangă, nr. 98, jud. Botoșani Vizualizare
123 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie in vederea cumpărării de către municipiul Botoṣani a unor terenuri situate in Calea Naţională, nr. 7E și nr. 7F, inscrise in CF nr. 59667, respectiv CF nr. 53269 Vizualizare
124 30/03/2022 HOTARARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani Vizualizare
125 30/03/2022 HOTARARE Privind schimbarea destinaţiei unei construcţii şi a terenului aferent, proprietatea publică a Municipiului Botoṣani, situate in str. Griviṭa, nr. 3A in vederea demolării Vizualizare
126 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui imobil-construcţie şi teren aferent-Atelier Liceul “Dimitrie Negreanu” aflat in domeniul public al Municipiului Botoşani Vizualizare
127 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriași a unei locuinţe proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
128 30/03/2022 HOTARARE Privind abrogarea articolului 2 al Hotărarii Consiliului local al municipiului Botoşani nr. 396 din 28.10.2021 privind aprobarea demolarii unor constructii administrate de Colegiul Economic „Octav Onicescu” Vizualizare
129 30/03/2022 HOTARARE Privind acordul Municipiului Botoşani pentru implementarea proiectului de dotare a clădirilor de interes public, a transportului public şi al intersecţiilor cu senzori de orientare pentru nevăzători Vizualizare
130 30/03/2022 HOTARARE Privind onstituirea unei comisii mixte pentru inventarierea activelor fixe corporale şi necorporale, obiectelor de inventar şi stocurile de materiale administrate de către Direcția Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani Vizualizare
131 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către S.C.”Locativa” S.A Vizualizare
132 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea anexei conținand bunurile concesionate către S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani Vizualizare
133 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani Vizualizare
134 30/03/2022 HOTARARE Privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
135 30/03/2022 HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “ Plan Urbanistic Zonal – Str. Nicolae Iorga nr.7, CF/NC nr. 51731” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE P+2E CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER” Vizualizare
136 30/03/2022 HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. – str. Doboșari, PC156/23, mun. Botosani, CAD/CF 67436” în vederea realizării obiectivului “DEZMEMBRARE TEREN ÎN ȘASE LOTURI” Vizualizare
137 30/03/2022 HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – extravilanul municipiului Botoșani, NC/CF 67741“ în vederea realizării obiectivului “INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN (3472,38 mp) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE” Vizualizare
138 30/03/2022 HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Șoseaua Iașului, fn, mun. Botosani, CAD/CF53513, CAD/CF53506, CAD/CF53499, CAD/CF62703, CAD/CF62704 și CAD/CF51413“ în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU CLĂDIRI P+1E, P+2/3E, P+4/5E” Vizualizare
139 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Teilor, nr. 16, CF/NC 56534” în vederea realizării obiectivului „desființare construcții C1 și C2, construire locuință P+M” Vizualizare
140 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Fîntînilor, nr. 15, CF/NC 65346” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter și împrejmuire teren” Vizualizare
141 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Nicolae Sofian, nr. 6, CF/NC 66912” în vederea realizării obiectivului „construire locuință Sp+P+1E, amenajări exterioare, împrejmuire teren și branșamente utilități” Vizualizare
142 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. PC377/17, intravilan Tulbureni, CF/NC 66149” în vederea realizării obiectivului „construire locuință” Vizualizare
143 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Extravilan, pc 365/51, CF/NC 66904” în vederea realizării obiectivului „construire anexă a exploatațiilor agricole cu destinația de magazie” Vizualizare
144 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Ostașilor, nr. 3, CF/NC 67794” în vederea realizării obiectivului „locuință parter și împrejmuire teren” Vizualizare
145 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Pacea, nr.82A, CF/NC 68807” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E, împrejmuire teren și branșament utilități” Vizualizare
146 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor nr. 11C, CF/NC nr. 68637” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexe gospodărești S+P și împrejmuire teren ” Vizualizare
147 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Luizoaia, nr. 43, CF/NC nr. 65463” în vederea realizării obiectivului „Construire locuinţă S+P+M, anexă godpodarească P, imprejmuire teren și racorduri la utilități” Vizualizare
148 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Peco nr. 20B, CF/NC nr. 66005” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter cu garaj și împrejmuire teren” Vizualizare
149 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pușkin, nr.13, CF/NC nr. 52561” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință S+D+P+M, garaj Parter și împrejmuire teren” Vizualizare
150 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea modificarii prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 401/28.10.2021 privind documentaţia “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Calea Națională nr. 241, CF/NC 59600” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, foișor și împrejmuire teren” Vizualizare
151 30/03/2022 HOTARARE Privind avizarea schimbării denumirii Orchestrei Populare ”Rapsozii Botoșanilor” – instituție publică de interes județean, în Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor ”Ioan Cobâlă Vizualizare
152 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea statului de funcţii al Poliției Locale a Municipiului Botoșani pentru anul 2022 Vizualizare
153 30/03/2022 HOTARARE Privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea aprobării promovării în justiție a acțiunii în răspundere civilă, formulată împotriva d-nei Agapie Denisa – fostul director economic si d-lui Sandu Florin – fostul director general, care au avut încheiat contract de mandat cu societatea în perioada 01.01.2017 – 31.12.2021 Vizualizare
154 30/03/2022 HOTARARE Privind transmiterea în administrarea Grădiniței cu Program prelungit nr. 23 Botoșani a Creșei Municipale Botoșani – constructie si teren aferent Vizualizare
155 06/04/2022 HOTARARE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botoșani Vizualizare
156 06/04/2022 HOTARARE Privind modificarea HCL nr.288/2016 privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din municipiul Botosani Vizualizare
157 06/04/2022 HOTARARE Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Botoșani a bunurilor „Linie-traseu-cale rulare B” şi “ Reţea contact B-cablu cupru” Vizualizare
158 06/04/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 316 din 08 septembrie 2021 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Reabilitare Centru Comunitar Integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar / a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare” Vizualizare
159 06/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa I”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
160 19/04/2022 HOTARARE Privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
161 19/04/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 476 din 21.12.2021 privind aprobarea numărului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021 – 2022 Vizualizare
162 19/04/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 95 din 30 martie 2022 privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani” ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și a Acordului de Parteneriat încheiat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani având ca obiect implementarea în comun a acestui proiect Vizualizare
163 19/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea valorii totale a proiectului „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian-municipiul Botoșani”, cod SMIS 150539 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
164 19/04/2022 HOTARARE Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a ADI AQUA Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din 20.04.2022 Vizualizare
165 19/04/2022 HOTARARE Privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani Vizualizare
166 19/04/2022 HOTARARE Privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani în vederea aprobării prelungirii cu un an a valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani Vizualizare
167 19/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea Cererii de Finanțare precum si a Devizului General pentru obiectivul de investitii “ EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN CADRUL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI “, în vederea finanțării prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” Vizualizare
168 29/04/2022 HOTARARE Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Botoșani, pentru anul 2023 Vizualizare
169 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani la data de 31 martie 2022 Vizualizare
170 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani Vizualizare
171 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani Vizualizare
172 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani Vizualizare
173 29/04/2022 HOTARARE Privind majorarea cuantumului alocației de hrană aprobată prin HCL nr. 102/31.03.2020 HOTARARE Privind majorarea cuantumului alocației de hrană aprobată prin HCL nr. 102/31.03.2020 Vizualizare
174 29/04/2022 HOTARARE Privind remunerarea administratorului special al S.C. TERMICA S.A. Botoşani Vizualizare
175 29/04/2022 HOTARARE Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Botoșani a bunurilor „Linie-traseu-cale rulare B” şi “Reţea contact B-cablu cupru” Vizualizare
176 29/04/2022 HOTARARE Privind eclararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
177 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri Vizualizare
178 29/04/2022 HOTARARE Privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri ocupate de construcţii către Protopopiatul Botoşani – Parohia “Eternitatea” Vizualizare
179 29/04/2022 HOTARARE Privind darea în folosinţă gratuită a unei construcţii şi a terenului aferent către Protopopiatul Botoşani prin Parohia “Pacea” Vizualizare
180 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unei locuinţe proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
181 29/04/2022 HOTARARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
182 29/04/2022 HOTARARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani Vizualizare
183 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea vânzării către chiriaș a unei locuinţe proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
184 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării de către municipiul Botoṣani a unor terenuri situate în Aleea Arcului, înscrise în CF nr. 51774, respective CF nr. 551790 Vizualizare
185 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Peco nr. 13, Nr. Cad/CF 68920” în vederea realizării obiectivului “Dezvoltare zonă rezidenţială – locuinţe înşiruite, funcţiuni complementare (spaţiu comercial şi platformă deşeuri), amenajări exterioare, racorduri utilităţi ” Vizualizare
186 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Aleea General Gheorghe Avrămescu, nr. 39, CAD/C.F. 57783” în vederea realizării obiectivului “Construire bloc de locuințe colective S+P+4E ” Vizualizare
187 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Muncel, nr. 12, CF/NC 66034” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter, anexă gospodărească cu beci, împrejmuire teren și branșament utilități” Vizualizare
188 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Hatman Arbore, nr. 12, CF/NC 69130” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+E, anexă gospodărească, împrejmuire teren și racord utilități” Vizualizare
189 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – I.C. Brătianu, nr. 153 F, Nr. Cad. 68144” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință Parter, anexă gospodarească (foisor, magazine), beci și împrejmuire teren” Vizualizare
190 29/04/2022 HOTARARE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile mai – iunie 2022 Vizualizare
191 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea organizării în perioada 13 – 15 mai 2022 a unor manifestări dedicate Zilelor municipiului Botoşani Vizualizare
192 29/04/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 01.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
193 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani Vizualizare
194 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea cumpărării ansamblului tehnologic destinat exclusiv serviciului de iluminatului public din Municipiul Botoșani Vizualizare
195 29/04/2022 HOTARARE Privind declararea bunului “Rețea canalizare și stație de pompare ape uzate strada Grigore Antipa, municipiul Botoșani” de uz ṣi de interes public local și transmiterea acestuia în concesiune către SC NOVA APASERV SA Botoșani Vizualizare
196 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces, situat în str George Enescu nr 2 Vizualizare
197 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
198 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului „Închidere SST neconforme în municpiul Botoșani, județul Botoșani”, a acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
199 29/04/2022 HOTARARE Privind modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022 Vizualizare
200 09/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – str. Șoseaua Iașului, Mun. Botoșani, jud. Botoșani, NC/ CF 68954 (extravilan) si 63551 (intravilan)“ în vederea realizării obiectivului “Introducere teren în intravilan (S teren 13560,0 mp-CF 68954) în vederea construirii unei creșe (etapa I) și construire locuințe collective sociale destinate închirierii (etapa II)” Vizualizare
201 09/05/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 191 din 29.04.2022 privind aprobarea organizării în perioada 13-15 mai 2022 a unor manifestări dedicate zilelor Municipiului Botoşani Vizualizare
202 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – orasul Bucecea, prin achiziția de autobuze ecologice”, a cheltuielilor legate de acest proiect și a acordului de parteneriat aferent Vizualizare
203 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului „REȚEA DE STAȚII INTELIGENTE ȘI MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCȚIONALE A MUNICIPIULUI BOTOȘANI – ORASUL BUCECEA”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
204 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui circuit de piste de biciclete la nivelul Municipiul Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
205 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ” LOCUINTE PENTRU TINERI CARE PROVIN DIN GRUPURI / COMUNITĂȚI VULNERABILE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BOTOȘANI” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
206 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal în Municipiul Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
207 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot – Construire Sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială Sfânta Maria Botoșani, situată în Aleea Pacea, nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani” Vizualizare
208 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot – Construire Sală de educație fizică școlară la Liceul de Artă Ștefan Luchian, situat în B-dul Mihai Eminescu, Nr. 69, municipiul Botoșani , județul Botoșani” Vizualizare
307 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuze în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoșani Vizualizare
308 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii consiliului Local nr. 360/2019 privind înființarea unui Centru municipal de colectare deșeuri reciclabile nepericuloase necuprinse în SMID, modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. „URBAN SERV” S.A., precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative locale necesare funcționării Centrului municipal de colectare deșeuri reciclabile nepericuloase Vizualizare
309 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.136 din 14 mai 2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, Caietul de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani Vizualizare
311 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor tarife de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani Vizualizare
312 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor tarife pentru serviciile prestate de Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement în cadrul Sălii Polivalente “Elisabeta Lipă” Botoșani și în zona de agrement constituită pe structura lacului din parcul Mihai Eminescu din municipiul Botoșani Vizualizare
317 28/07/2022 H O T Ă R Â R E pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local Vizualizare
310 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentelor și caietelor de sarcini pentru activitățile specifice unor servicii publice de interes local Vizualizare
209 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 98 din 30 martie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – Modernizare clădire pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin social’’, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
210 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 100 din 30 martie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) cu elemente de Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ÎNFIINȚAREA A MINIM 2 TERENURI DE JOACĂ ȘI A UNUI TEREN DE SPORT, PRECUM ȘI REABILITAREA A MINIM 2 TERENURI DE JOACĂ EXISTENTE PE TERITORIUL SDL, INCLUSIV ACHIZIȚIONARE DE MOBILIER URBAN SPECIFIC”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
213 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluării primului an de management din mandatul 2021 – 2025 al domnului Marius-Petru Rogojinschi la conducerea Teatrului pentru Copii și Tineret “Vasilache “ Botoșani Vizualizare
214 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluării primului an de management din mandatul 2021–2025 al domnului Alexandru Vasilachi la conducerea Teatrului “ Mihai Eminescu“ Botoşani Vizualizare
215 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani Vizualizare
216 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 35 /24.02.2022 privind aprobarea Statului de Funcții al Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement din municipiul Botoșani Vizualizare
217 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoṣani a unui număr de 3 săli de clasă la parterul clădirii administrate de către Liceul Tehnologic “Elie Radu” Botoṣani Vizualizare
218 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani al unor terenuri Vizualizare
219 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al municipiului Botoșani în domeniul public al municipiului Botoșani a unui teren în vederea edificării unui bloc de locuinţe sociale Vizualizare
220 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani a unui imobil – construcţie în vederea găzduirii unui magazin social Vizualizare
221 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unui contract de închiriere Vizualizare
222 26/05/2022 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
223 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 30 martie 2022 privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. Eltrans S.A. Botoșani Vizualizare
224 26/05/2022 H O T Ă RÂR E privind prelungirea unor contracte de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea municipiului Botoșani și administrate de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
225 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru construire parc fotovoltaic în cadrul proiectului „Realizare Parc fotovoltaic în incinta S.C. MODERN CALOR S.A.” de către S.C. Modern Calor S.A. pe un teren proprietatea Unităţii administrativ teritoriale municipiul Botoşani Vizualizare
226 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al judeţului Botoşani în domeniul public al Unităṭii administrativ – teritoriale municipiul Botoṣani Vizualizare
227 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare grădinița nr. 22”, cod SMIS 127790 Vizualizare
228 26/05/2022 H O T Ă R Â R E privind modificarea HCL nr. 39/24.02.2022 pentru aprobarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 22”, cod SMIS 127790 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
229 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 56/10.03.2008 privind „Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a activității de dispecerat taxi” Vizualizare
230 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru respingerea (neadoptarea) documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal și Regulament local de urbanism aferent – municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 36, NC/CF 51491, elaborate în vederea realizării obiectivului – construire ansamblu de locuințe, spații comerciale la parter și parțial etaj 1 și corp hotel (în regim apartament – hotel), parcare subterană și supraterană, restaurare case memoriale, respectiv integrare construcție nouă în ansamblul monumentului istoric – CASA ANTIPA” Vizualizare
231 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – str. Octav Onicescu nr. 21, CF/NC 64870“ în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL – SPAȚIU COMERCIAL ȘI BIROURI” Vizualizare
232 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – str. IC Brătianu, fn, municipiul Botosani, CAD/CF59648, CAD/CF59649“ în vederea realizării obiectivului “PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE” Vizualizare
233 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Fîntînilor, nr. 5A, CF/NC61104” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și anexe gospodărești (magazie și foișor)” Vizualizare
234 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Ciobanului, nr. 7, CF/NC60404” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și anexă gospodărească (garaj)” Vizualizare
235 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav Băncilă, nr. 8, CF/NC66798” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren“ Vizualizare
236 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – B-dul Mihai Eminescu, Nr.133-135, CF/NC 52285” în vederea realizării obiectivului „construire locuință Parter și împrejmuire teren” Vizualizare
237 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Peco, nr.18A, CF/NC 59560” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter și împrejmuire teren ” Vizualizare
238 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid SA pentru executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din Municipiul Botoșani Vizualizare
239 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării unui teren cu destinaṭia parcare situat în strada Pacea nr 36 Vizualizare
240 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
241 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani Vizualizare
242 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.O.A/A.G.E.A din 30.05.2022 Vizualizare
252 23/06/2022 HOTĂRÂRE privind completarea Anexei la HCL nr. 57 din 01 martie 2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice” Vizualizare
253 23/06/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Municipiul Botoșani și Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani aferent proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice”, cod SMIS 152377 Vizualizare
254 23/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectului “Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii”, cod MySMIS 2014+ 155366 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
255 23/06/2022 HOTĂRÂRE privind necesitatea suplimentării din bugetul local a UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii în cadrul proiectului ” Back to our common roots” (”Întoarcere la rădăcinile noastre comune”), MIS-ETC 2SOFT/1.2/133, finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 Vizualizare
256 23/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică – Laborator de analize medicale și Compartiment BK” Vizualizare
257 23/06/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 498/21.12.2021 privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani Vizualizare
258 23/06/2022 HOTĂRÂRE privind majorarea aportului Municipiului Botoșani la capitalul social al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani Vizualizare
243 15/06/2022 H O T Ă R Â R E privind alocarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a sumei de 25.000 lei pentru susținerea unității de învățământ Școala Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani, beneficiară a proiectului ”Veselie și culoare – paradisul verde de la școală”, finanțat de către Fundația Comunitară Iași în cadrul concursului de proiecte ”Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” Vizualizare
245 15/06/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea proiectului “Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – Modernizare clădire pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin social”, cod MySMIS 2014+ 155365 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
246 15/06/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea proiectului “Înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă existente pe teritoriul SDL, inclusiv achiziționare de mobilier urban specific”, cod MySMIS 2014+ 155367 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
247 15/06/2022 H O T Ă R  R E pentru modificarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului Botoșani nr. 78 din 16 martie 2022 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zonă de recreere Aleea Nucului 12A în municipiul Botoșani, precum și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia Vizualizare
248 15/06/2022 H O T Ă R Â R E pentru modificarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului Botoșani nr. 285 din 30 august 2021 privind aprobarea proiectului ”Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
249 15/06/2022 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata chiriei aferente Sălii Polivalente “ Elisabeta Lipă” în favoarea Asociatiei Club Sportiv Ardex Botosani pentru organizarea evenimentului sportiv internaţional „Turneul Angelica Rozneanu”, Editia I Vizualizare
250 15/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind reorganizarea unor servicii publice de interes local Vizualizare
251 15/06/2022 HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea avizării proiectului ”Realizare Parc fotovoltaic în incinta SC Modern Calor SA Botoșani” Vizualizare
259 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării în perioada 29-31 iulie 2022 a evenimentului „Street Food Festival Botoşani” Vizualizare
260 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind repartizarea apartamentului nr. 3 din str. Dimitrie Pompeiu nr. 2, sc.A compus din una cameră numitei Borcoi Alina Alexandra aceasta a avut calitatea de chiriaşă într-un imobil care a fost retrocedat Vizualizare
262 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Botoșani, situat în strada Parcul Tineretului nr. 2A Vizualizare
263 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea suprafeței unui teren concesionat conform contractului de concesiune nr. 932 din 29.12.1994 Vizualizare
264 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaṭii din partea S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L. Vizualizare
265 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani Vizualizare
266 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
267 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani Vizualizare
268 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și Modernizare str. Miron Costin, municipiul Botoșani, Județul Botoșani Vizualizare
269 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ Construire parcare Aleea Școlii FN, Botoșani” Vizualizare
270 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ Construire parcare Aleea Curcubeului FN, Botoșani” Vizualizare
271 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ Construire parcare str. Mihail Kogălniceanu FN, Botoșani” Vizualizare
272 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și Modernizare Strada Smârdan”, municipiul Botoșani Vizualizare
273 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și Modernizare str. Neculai Sofian”, municipiul Botoșani, Județul Botoșani Vizualizare
274 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
275 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale Aleea Constantin Iordăchescu, cartier ANL Cișmea, municipiul Botoșani-rest de executat” Vizualizare
276 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia acces, situat în Bulevardul Mihai Eminescu nr 42,municipiul Botoșani Vizualizare
277 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia acces , situat în str 1 Decembrie nr 1, municipiul Botoșani Vizualizare
278 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Plopilor, nr. 19, CF/NC55694” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren ” Vizualizare
279 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Popăuți, nr. 32, CF/NC52138” în vederea realizării obiectivului „desființare locuință și magazie, și construire locuință P+1E ” Vizualizare
280 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Calea Națională, nr. 24H, CF/NC52632” în vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto ” Vizualizare
281 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina , nr.64, CF/NC nr. 56376” în vederea realizării obiectivului „construire locuință Sp+P+E, foișor și împrejmuire teren” Vizualizare
282 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionarea terenului de 5,00 mp aflat in B-dul. M. Eminescu, nr. 10, sc. F, adiacent ap. 3, CAD. / CF nr. 52688- C1-U10” în vederea realizării obiectivului „creare acces la fațada principală, construire balcon la fațada posterioară cu forma și dimensiuni egale cu cele de la etajele superioare și schimbare destinație din spațiu de locuit în cabinet medical” Vizualizare
283 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. I.C. Brătianu , f. nr., CF/NC nr. 68261” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter, fosă septică și împrejmuire teren” Vizualizare
284 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – zona Tulbureni, CF/NC nr. 67622” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter, fântână și împrejmuire teren” Vizualizare
285 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Doboșari nr.108 F, CF/NC nr. 64945” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M” Vizualizare
286 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor, Nr. 11B, CF/NC nr. 69278” în vederea realizării obiectivului „Construire două locuinte cu garaj, utilităti și imprejmuire teren” Vizualizare
287 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Săvenilor, nr. 92, CF/NC nr. 65323” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter și împrejmuire teren” Vizualizare
288 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Dimitrie Rallet nr.26, CF/NC 65789“ în vederea realizării obiectivului “recompartimentări interioare și schimbare destinație din boxe în apartamente, amenajare mansardă în podul existent” Vizualizare
289 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – PC405/15, Aleea Pajistei nr.fn, CF/NC 68640“ în vederea realizării obiectivului “introducere în intravilan teren în vederea construirii unei locuințe S+P+1E, garaj și magazie” Vizualizare
290 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. Victoriei, nr.20, mun. Botosani, CAD/CF57135, CAD/CF58246” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+5E(RETRAS), AMENAJARE PARCARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER” Vizualizare
291 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Vulturului, nr.2, mun. Botosani, CAD/CF54991“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P și împrejmuire teren” Vizualizare
292 30/06/2022 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile iulie – august 2022 Vizualizare
293 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării în perioada 9-10 iulie 2022 a unui eveniment cultural sportiv de către Asociaţia Fotbal Club Botoşani în parteneriat cu municipiul Botoșani Vizualizare
294 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121 din 30.03.2022 privind acceptarea unor donaṭii Vizualizare
295 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind declararea bunului ,,sistem apă canalizare menajeră – canalizare pluvială Ansamblul urban Șoseaua Iașului Botoșani – locuințe pentru tineri destinate închirierii” de uz ṣi de interes public local și transmiterea în concesiunecătre SC NOVA APASERV SA Botoșani Vizualizare
296 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia acces, situat în str. Pod de Piatră nr. 8B, municipiul Botoșani Vizualizare
362 23/08/2022 H O T Ă R Â R E Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 88 din 30 martie 2022 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu Program Prelungit nr. 19”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
363 23/08/2022 H O T Ă R Â R E Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 86 din 30.03.2022 privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian Botosani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
364 23/08/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550 și a cheltuielilor legate de acest proiect precum și a Acordului de Parteneriat între Solicitantul Lider UAT Municipiul Botoșani, Partenerul 1 Direcția de Asistență Socială Botoșani, Partenerul 2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Partenerul 3 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, încheiat în scopul implementării proiectului SMIS 155550 Vizualizare
365 23/08/2022 H O T Ă R Â R E pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 89 din 30 martie 2022 privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
359 18/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării evenimentului sportiv – cultural „Olimpiada de Vară Arlechino” Vizualizare
360 18/08/2022 H O T Ă R Â R E Privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat – etapa 3” prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public derulat de Administrația Fondului pentru Mediu Vizualizare
361 18/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Eltrans S.A. Botoșani Vizualizare
299 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 57/01.03.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice, cod SMIS 152377 Vizualizare
300 28/07/2022 H O T Ă R Â R E pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 58/01.03.2022 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Municipiul Botoșani și Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani aferent proiectului Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice, cod SMIS 152377 Vizualizare
301 28/07/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea proiectului “Construire imobil de locuințe sociale pe teritoriul SDL”, cod MySMIS 2014+ 155363 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
302 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 96 din 30.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire imobil de locuințe sociale pe teritoriul SDL’’, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
305 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2022 Vizualizare
306 28/07/2022 HOTARÂRE privind aprobarea reactualizării „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoşani” Vizualizare
314 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 370 din 12 octombrie 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea si dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul bisericii Sfântul Gheorghe” Vizualizare
315 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 371 din 12 octombrie 2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Monumentului Istoric Ansamblului Bisericii ”Sfântul Gheorghe” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
316 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 25/18.02.2022 pentru aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu 12B in municipiul Botosani”, precum și actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai acestuia Vizualizare
318 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani Vizualizare
319 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317 din 04 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului “Amenajare Versant „Pacea”, str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
320 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului și din administrarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în domeniul public al U.A.T. municipiul Botoṣani și administrarea Consiliului local al municipiului Botoṣani Vizualizare
321 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/29.04.2022 privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri ocupate de construcţii către Protopopiatul Botoşani – Parohia “ Eternitatea” Vizualizare
322 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114 din 31.05.2010 privind stabilirea categoriilor de terenuri proprietate privată a municipiului Botoşani care pot fi vândute în baza art. 123 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001 şi aprobarea procedurilor de soluţionare a cererilor de cumpărare Vizualizare
323 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani Vizualizare
324 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
325 28/07/2022 HOTĂRÂR E privind aprobarea vânzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
326 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către S.C.”Locativa” S.A., precum şi aprobarea iniţierii procedurilor de reziliere a contractului de închiriere Vizualizare
327 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
328 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Dragoș Vodă, nr.41, CF/NC60405” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E, împrejmuire teren, organizare de șantier, asigurare utilități” Vizualizare
329 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. A.S.Puskin, nr.48B, CF/NC67621” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E, împrejmuire teren, organizare de șantier, asigurare utilități” Vizualizare
330 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Botoș, nr. 2C, CF/NC68377” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă gospodărească și împrejmuire teren” Vizualizare
331 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Libertății, nr.19, CF/NC50121” în vederea realizării obiectivului „demolare locuință P, construire locuință S(garaj)+P+M, anexă gospodărească P și împrejmuire teren” Vizualizare
332 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Tulbureni, nr. FN, CF/NC68613” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexe (garaj, magazie) și împrejmuire teren ” Vizualizare
333 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. I.P. Darie, nr.14, CF/NC59530” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexă gospodărească (foișor), împrejmuire teren și racord utilități” Vizualizare
334 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Petru Rareș, nr.13, CF/NC67742” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter și împrejmuire teren” Vizualizare
335 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Pietonalul Unirii, adiacent spațiului comercial nr. 3, Aleea Maxim Gorki nr.19, sc. A, parter, Botoșani, CF/NC 50002, CF/NC 67422-C1-U100” în vederea realizării obiectivului „amenajare terasă estivală” Vizualizare
336 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – B-dul Mihai Eminescu, nr. 117, CF/NC54095” în vederea realizării obiectivului „extindere și modernizare locuință P+E, și refacere împrejmuire” Vizualizare
337 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. I.C. Brătianu, nr. 171, CF/NC67430” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P” Vizualizare
338 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării terenului de 10,00 mp, str. Calea Națională nr. 52, sc. B, parter, adiacent ap 2, reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament și modificări interioare – lucrări realizate fără autorizație de construire” Vizualizare
339 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Baciului, nr. 10, CF/NC nr. 52634” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M” Vizualizare
340 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – str. Doboșari, nr. 59 (A, B, C, D), CF/NC nr. 52311, 52312, 52336 si 52327“ în vederea realizării obiectivului “Construire 6 locuinte unifamiliale cu regim mic de inaltime (până la 10 m)” Vizualizare
341 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Războieni nr. 2, 4 şi 5, CF/CAD 68803, 51547, 68582” în vederea realizării obiectivului “Dezvoltare zonă rezidenţială – construire locuinţe colective S+P+4/5(*5retras), amenajări exterioare, împrejmuire teren, branşamente utilităţi, organizare de şantier” Vizualizare
342 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Șoseaua Iașului nr. 13 A, CAD/CF 55132 si 68594“ în vederea realizării obiectivului “Parcelare teren in vederea construirii de locuințe individuale” Vizualizare
343 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului din str. Săvenilor nr. 10, către Filiala Județeană a Asociaţiei Nevăzătorilor din România Vizualizare
344 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a spațiului situat în municipiul Botoşani, str. 1 Decembrie nr. 45 Vizualizare
345 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea unor lucrări de reparații a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoşani Vizualizare
346 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public încheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Botoşani Vizualizare
347 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Relocare Grădinița nr. 24 ”Voinicelul” – municipiul Botoşani, județul Botoșani” Vizualizare
348 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare Sală de sport Școala Gimnazială Elena Rareș, str. Tudor Vladimirescu,nr.8, municipiul Botoșani, județul Botoșani” Vizualizare
349 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă, a unui teren cu destinația extindere apartament, situat în str. Parcul Tineretului nr. 18, municipiul Botoșani Vizualizare
350 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă, a unui teren cu destinația balcon închis, situat în Aleea Pictorului nr 1, ap. 2 ,municipiul Botoșani Vizualizare
351 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă, a unui teren cu destinația acces, situat în str Barbu Lăzăreanu nr 17, municipiul Botoșani Vizualizare
352 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor bunuri de uz si interes public local Vizualizare
353 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice produsă şi livrată de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani Vizualizare
354 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal I – Municipiul Botoşani“ (Al. Humulesti, str. Tunari, str. Ion Creanga, str. Alexandru cel Bun, str. AT Laurian, str. Graniceri, str. Petru Maior, str. Furtunei, str. Vasile Conta, str. Baciului) Vizualizare
355 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal II- Municipiul Botoşani“ (str. Liliacului, Lalelelor, Verona, Zefirului, Caisului, Porumbelului, Vasile Lupu, Ghiocei, Codrului, al.Bradului, str. Bradului, Simion Barnutiu, Austrului) Vizualizare
356 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.O.A din 28.07.2022 Vizualizare
357 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Șoseaua Iașului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire creșă, Șoseaua Iașului, municipiul Botoșani ” Vizualizare
358 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea numărului de acțiuni ale Municipiului Botoșani din capitalul social al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani Vizualizare
298 25/07/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea proiectului “Reabilitare Centru Comunitar Integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar/a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare”, cod MySMIS 2014+ 155364 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
405 01/09/2022 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile septembrie – octombrie 2022 Vizualizare
406 01/09/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea asistenței financiare nerambursabile alocate Partenerului 1 Direcția de Asistență Socială Botoșani și asigurarea contribuției proprii din bugetul local al Solicitantului Lider UAT Municipiul Botoșani în cadrul proiectului „ZUM BT PLUS: Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550 Vizualizare
407 01/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi Asociaţia pentru copii “Il Girotondo “ Botoşani pentru anul școlar 2022-2023 Vizualizare
408 01/09/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
400 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între AJVPS Botoșani, gestionarul Fondului Cinegetic și UAT- Municipiul Botoșani Vizualizare
401 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării manifestării caritabile „COLORACT” Vizualizare
402 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea analizării măsurilor ce se impun, referitor la procedura de selecție și a documentelor aferente, efectuată de expertul independent SC EWORA Resurse Umane S.R.L. Galați Vizualizare
403 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.O.A/A.G.E.A. din 30.08.2022 Vizualizare
404 25/08/2022 H O T Ă R Â R E Pentru aprobarea Procesului verbal final privind rezultatele evaluării tehnice și financiare a propunerilor de proiecte sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2022 Vizualizare
366 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea cu o perioadă de 12 (doisprezece) luni a liniei de credit în sumă de 600.000 lei, contractată de societatea Eltrans S.A. Botoșani de la BCR S.A., în baza Contractului de Credit nr. 188/6037 din data de 17.11.2010, așa cum acesta a fost modificat și completat prin actele adiționale Vizualizare
367 25/08/2022 H O T Ă R Â R E pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 364 din 23 august 2022 privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550 și a cheltuielilor legate de acest proiect precum și a Acordului de Parteneriat între Solicitantul Lider UAT Municipiul Botoșani, Partenerul 1 Direcția de Asistență Socială Botoșani, Partenerul 2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Partenerul 3 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, încheiat în scopul implementării proiectului SMIS 155550 Vizualizare
369 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între AJVPS Botoșani, gestionarul Fondului Cinegetic și UAT- Municipiul Botoșani Vizualizare
370 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind reorganizarea unor instituții publice care prestează servicii publice de interes local (reorganizarea Direcției Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare parțială; reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani) Vizualizare
372 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani Vizualizare
373 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 28 Vizualizare
374 25/08/2022 HOTĂRÂR E privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaș a unor locuinţe din fondul locative vechi, proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
375 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani Vizualizare
376 25/08/2022 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
371 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru edificarea unei construcţii pe un teren, proprietatea publică a municipiului Botoşani Vizualizare
377 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor bunuri de uz și de interes public local și transmiterea acestora în administrarea unităților de învățământ aferente Vizualizare
378 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791 Vizualizare
379 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani” cod SMIS 127791 Vizualizare
380 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
381 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –str. Sitnei, nr. 3, CF/NC nr. 69280” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M și racord utilități” Vizualizare
382 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Extravilan Mun. Botoșani , p.c. 365/48, 365/49, CF/NC nr. 63824” în vederea realizării obiectivului „Construire anexă a exploatațiilor agricole și împrejmuire teren” Vizualizare
383 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr.15, CF/NC nr. 57038” în vederea realizării obiectivului „Desființare construcție existentă C1, construire locuință P+1E, anexă gospodareasca S+P și imprejmuire teren” Vizualizare
384 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Armeană, nr. 51C, CF/NC nr. 67620” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință S+P+E (inclusiv anexe gospodărești), împrejmuire teren, branșamente utilități” Vizualizare
385 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –str. Drumul Tătarilor, nr. 24, CF/NC nr. 56049” în vederea realizării obiectivului „demolare adăpost animale C2, construire locuință demisol parțial, parter și mansardă” Vizualizare
386 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Aluniș , nr.62, CF/NC nr. 67026” în vederea realizării obiectivului „Construire locuinţă, foişor, anexă gospodărească, împrejmuire teren şi racord utilităţi” Vizualizare
387 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str.Drumul Tătarilor, nr. 25D, CF/NC 54803” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M, anexe aferente funcțiunii de locuire, branșamente utilități, împrejmuire și organizarea execuției” Vizualizare
388 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Alexandru Graur, nr.2A, CF/NC67715” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe parter, împrejmuire teren și asigurare utilități” Vizualizare
389 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Roșiori, nr. 4, CF/NC 59369” în vederea realizării obiectivului „demolare construcție C1, construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren” Vizualizare
390 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 49/24.02.2022 privind documentaţia “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr. 48A (fosta Str. Octav Bancila nr.17 bis)” în vederea realizării obiectivului „Construire locuinta P+1E+M și împrejmuire teren” Vizualizare
391 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Calea Națională, nr. 24F ,CF/CAD 68552“ în vederea realizării obiectivului “ construire ansamblu locuințe colective S+P+7E, amenajare parcare și accese” Vizualizare
392 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. Parcul Tineretului, nr.5, mun. Botosani, CAD/CF54130” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE COLECTIVE S+P+1E+2E(retras) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, Vizualizare
393 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind mandatarea autorităţii executive a Municipiului Botoşani pentru a dispune măsuri de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice în Municipiul Botoșani necesare pentru desfășurarea manifestărilor/evenimentelor publice în siguranță Vizualizare
394 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
395 25/08/2022 HOTĂRÂR E privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaș a unei locuinţe din fondul locativ vechi, proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
396 25/08/2022 25.08.2022 Vizualizare
397 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de alipire a unor imobile, proprietate privată a municipiului Botoṣani şi proprietate privată a unei persoane fizice Vizualizare
399 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia acces, situat în str. A. S. Pușkin nr. 4, Municipiul Botoșani Vizualizare
398 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia acces, extindere apartament cu balcon închis situat în str Octav Băncilă nr 5, municipiul Botoșani Vizualizare
303 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
304 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani la data de 30 IUNIE 2022 Vizualizare
368 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
410 06/09/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru ipotecarea unui imobil edificat pe teren concesionat în baza contractului de concesiune nr. 2587 din 16.05.2003 Vizualizare
411 06/09/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii de locuit repartizate în regim de urgenţă Vizualizare
412 06/09/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
409 06/09/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
413 14/09/2022 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local și membrului supleant în comisiile de evaluare ale probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botosani Vizualizare
414 14/09/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr . 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botoșani Vizualizare
416 14/09/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
417 14/09/2022 H O T Ă R  R E privind aprobarea proiectului ”Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
418 14/09/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani al unor terenuri Vizualizare
419 19/09/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa I”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
423 29/09/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/10.03.2008 privind ”Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a activității de dispecerat taxi”, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
424 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului local al energiei termice facturat populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani Vizualizare
425 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botosani Vizualizare
426 29/09/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 433/26.11.2021 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani Vizualizare
427 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor bunuri de uz si interes public local – staţii transport public local Vizualizare
428 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei și completării proiectului „ȘCOALĂ LA CORNIȘAˮ realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, pentru desfășurarea activităților acvatice în piscina interioară din cadrul Parcului Regional de Agrement Turistic și Sportiv, Cornișa. Vizualizare
429 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaṭii din partea S.C. Bel Rom Opt S.R.L. Vizualizare
430 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării de către municipiul Botoşani a unor terenuri în suprafaṭă totală de 1133,00 m.p situate în Calea Naţională, nr. 7E şi 7F, cumpărare aprobată în principiu prin H.C.L. nr. 123/30.03.2022 Vizualizare
431 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită al unui teren în suprafaţă de 3000 m.p. către Protopopiatul Botoşani în vederea edificării unei biserici Vizualizare
432 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conţinând bnurile concesionate către S.C.”Locativa” S.A. Vizualizare
433 29/09/2022 HOTĂRÂRE aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri situate pe Calea Naţională, nr. 175 Vizualizare
434 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor terenuri Vizualizare
435 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unui teren pentru stingerea litigiului care a făcut obiectul dosarului nr. 4223/193/2018 Vizualizare
436 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
437 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spaţiu administrat de Colegiul „Mihai Eminescu” Botoşani Vizualizare
438 29/09/2022 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
439 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unui contract de închiriere Vizualizare
440 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere apartament cu balcon închis, situate în Aleea Slt Ion Frunzetti nr 5, ap. 2 Vizualizare
441 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces, situat în Șoseaua Iașului nr 1 A Vizualizare
442 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin încredințare direct ă a unui teren cu estinaṭia extindere acces, platforme, situat în str. Sucevei, municipiul Botoșani Vizualizare
443 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
444 29/09/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina, nr. 85, CF/NC69198” în vederea realizării obiectivului „construire service auto” Vizualizare
445 29/09/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Doboșari nr.108 F, CF/NC nr. 64943” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M” Vizualizare
446 29/09/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Doboșari nr. 79J, CF/NC nr. 69071” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M, împrejmuire teren și racord utilități” Vizualizare
447 29/09/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – imobile amplasate în intravilan si în extravilan, identificate prin CAD/CF60679, CAD/CF53211, CAD/CF60681, CAD/CF64034, CAD/CF60920, CAD/CF60921, CAD/CF61019, CAD/CF60845, CAD/CF56062, CAD/CF60509, CAD/CF60674, CAD/CF51170, CAD/CF51169, CAD/CF60660, CAD/CF61085, str. Drumul Tătarilor, mun. Botoșani” în vederea realizării obiectivului “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE” Vizualizare
448 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuze în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani Vizualizare
449 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaṭii pe Aleea Victor Tufescu Vizualizare
450 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
451 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren cu destinaṭia cabinet medical, situat în str. Independenței nr. 7 Vizualizare
452 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a unui schimb de imobile cu Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară Vizualizare
453 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal I- municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
454 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal II- municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
422 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
455 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa II”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect ((Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
456 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu program prelungit nr. 15 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
457 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Sală de Sport Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
458 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
459 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
460 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
461 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Seminarul Teologic Sfântul Gheorghe Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
462 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului „REȚEA DE STAȚII INTELIGENTE ȘI MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCȚIONALE A MUNICIPIULUI BOTOȘANI – ORASUL BUCECEA”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
463 07/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat în extravilanul Municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
465 13/10/2022 HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a valorii cheltuielilor neeligibile din bugetul local și a valorii totale pentru obiectivul de investiții „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian – Municipiul Botoșani” cod SMIS 150539 (Publicarea pe site 13 octombrie 2022 Vizualizare
466 13/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – Comuna Curtești – Comuna Bălușeni, prin achiziția de vehicule ecologice pentru transportul public”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site 13 octombrie 2022) Vizualizare
467 13/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului „Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site 13 octombrie 2022) Vizualizare
468 13/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului „Locuințe pentru tineri care provin din grupuri / comunități vulnerabile la nivelul municipiului Botoșani – Etapa 2” ,depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site 13 octombrie 2022) Vizualizare
464 13/10/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 (Publicarea pe site 14 octombrie 2022) Vizualizare
469 17/10/2022 HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor comisiilor de predare-primire pentru punerea în aplicare a dispozițiilor H.C.L. nr. 370 /25.08.2022 privind reorganizarea unor instituții publice care prestează servicii publice de interes local (reorganizare a Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare parțială, reorganizarea Serviciului Public de Administrare Piețe, Obor și Cimitire aflate în proprietatea municipiului Botoșani) (Publicarea pe site 17 octombrie 2022) Vizualizare
470 17/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de alipire a unor imobile, proprietatea municipiului Botoṣani (Publicarea pe site 17 octombrie 2022) Vizualizare
471 17/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea municipiului Botoṣani (Publicarea pe site 17 octombrie 2022) Vizualizare
472 17/10/2022 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor provizorii și demararea procedurii de selecție la S.C. Eltrans S.A. Botoșani (Publicarea pe site 17 octombrie 2022) Vizualizare
473 17/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar elevilor Liceului cu Program Sportiv pentru anul școlar 2022 – 2023 (Publicarea pe site 17 octombrie 2022) Vizualizare
474 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 (Publicarea pe site 01 noiembrie 2022) Vizualizare
476 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2022 – 2023 (Publicarea pe site 01 noiembrie 2022) Vizualizare
475 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30 septembrie 2022(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
477 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei pentru achiziționarea unui număr de 400 exemplare din cartea Poetului Laureat al Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” ediţia a – XXXI -a, Marta Petreu(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
478 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 505 din 29.12.2021 privind aprobarea reţelei unităților de învățământ din Municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2022 – 2023, cu modificările ulterioare(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
479 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 171/2022 privind statul de funcții al Filarmonicii „George Enescu” Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
480 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr . 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botosani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
481 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Botoṣani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
482 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 441 din 29 septembrie 2022 privind concesionarea prin încredinţare directă a unui teren cu destinaţia-extindere acces, situat în Şoseaua Iaşului nr. 1A(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
483 31/10/2022 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
484 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere apartament cu balcon închis, situat în str Grivița nr 3 , sc A, parter, municipiul Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
485 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
486 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE PARC JUNIOR – PROIECTARE (FAZA PTH) SI EXECUTIE(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
487 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
488 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Doboșari, nr. 81, CF/NC61839” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexă gospodărească (S+P) și împrejmuire teren”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
489 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Drumul Tătarilor, nr. 67E, CF/NC69670” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+M și împrejmuire teren”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
490 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina, nr. 96, CF/NC69184” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
491 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pacea, nr. 47, CF/NC57042” în vederea realizării obiectivului „construire arhivă”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
492 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Vâlcele, nr.48A, CF/NC65766” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă gospodărească, împrejmuire teren și racord utilități”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
493 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Intravilan PC384/51 (Tulbureni), CF/NC68300” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexă gospodărească (foișor), împrejmuire teren și branșamente utilități”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
494 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificarea prevederilor HCL 331/28.07.2022 privind documentaţia “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Libertății, nr.19, CF/NC50121” în vederea realizării obiectivului „demolare locuință P, construire locuință S(garaj)+P+M, anexă gospodărească P și împrejmuire teren”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
495 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea I.P. Darie, nr. 12, CF/NC nr. 59783” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+E, împrejmuire teren și racord utilități”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
496 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor nr.17, CF/NC nr. 69497” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter și imprejmuire teren”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
497 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Extravilan Mun. Botoșani, P.C. 141/1, CF/NC 66612” în vederea realizării obiectivului „Construire anexă a exploatațiilor agricole”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
498 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării terenului din Aleea Parcul Tineretului, nr. 2, sc. C, adiacent ap. 2, CAD./CF nr. 51015- C1-U4, CAD./C.F. nr. 69394” în vederea realizării obiectivului „creare acces din exterior în vederea schimbării destinației din locuință în frizerie”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
499 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Alexandru Grigore Ghica, nr. 25, CF/NC nr. 55933, 67951” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și refacere împrejmuire”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
500 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina nr. 43, NR. CAD/CF 64257” în vederea realizării obiectivului „construire locuință Sp+P și imprejmuire teren”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
501 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile noiembrie – decembrie 2022(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
502 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 498/21.12.2021 privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache„ Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
503 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței Juriului de Acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
504 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Eltrans S.A. Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
505 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
506 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
507 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani a unui teren situat în municipiului Botoșani, Aleea Pacea, nr. 7, aferent bazei materiale a Școlii Gimnaziale „Sfânta Maria”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
508 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren aferent construcției cu destinaṭia locuință, situat în Aleea N.N. Răutu nr 1, Municipiul Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
509 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului aparţinând domeniului privat al municipiul Botoşani în suprafaţă de 192,00 mp, situat în municipiul Botoşani, str Nicolae Iorga nr. 18(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
510 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
511 31/10/2022 HOTĂRÂR E privind aprobarea vânzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A.(Publicarea pe site 02noiembrie 2022) Vizualizare
512 31/10/2022 HOTĂRÂR E privind aprobarea vânzării către chiriași a unei locuinţe-apartament proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A.(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
513 31/10/2022 HOTĂRÂRE proiect de hotărâre privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Urban Serv” S.A. Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
514 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Botoṣani, strada Ştefan cel Mare(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
515 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea municipiului Botoṣani,(Publicarea pe site 02noiembrie 2022) Vizualizare
516 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Botoșani a bunului-teren în suprafaţă de 7314 m.p. situat în Şoseaua Iaşului, f.n.(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
517 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Modern Calor în vederea aprobării menținerii plafonului liniei de credit de 8.000.000 lei, cu păstrarea garanțiilor existente(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
518 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.E.A. din 14.11.2022(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
519 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Botoșani în AGA ADI „Ecoproces” pentru aprobarea Planului anual de creștere a tarifelor pentru anul 2023(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
520 31/10/2022 H O T Ă R Â R E privind completarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului Botoșani nr. 248 din 15 iunie 2022 pentru aprobarea proiectului ”Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de acest proiect(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
521 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea municipiului Botoṣani situat în extravilanul municipiului(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
522 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
526 18/11/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 445 din 20 decembrie 2019 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa II” (cheltuieli eligibile și non-eligibile) (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
527 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. Piața 1 Decembrie nr. 8-9, ap. 2/1 (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
528 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 7314 m.p. către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea construirii de locuinţe pentru tineri. (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
529 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Evenimentului „Revelion 2022 – 2023”. (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
530 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare și modernizare Colegiul Național AT Laurian – Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr.1, municipiul Botoșani, județ Botoșani”. (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
531 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului Colegiul Național AT Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr.1, municipiul Botoșani, județ Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,, Reabilitare și modernizare Colegiul Național A.T. Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr. 1, municipiul Botoșani, județ Botoșani”. (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
532 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița Nr. 22 cu Program Prelungit, Municipiul Botoșani, Județul Botoșani” finanțat prin PNDL II (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
533 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani”, care urmează să fie promovat la finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
525 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului–pilot de acordare a unui suport alimentar elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 12 Botoșani pentru anul școlar 2022 – 2023 (Publicarea pe site 06 dec. 2022) Vizualizare
585 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. (Publicarea pe site 27 decembrie 2022) Vizualizare
587 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea numărului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022 – 2023 aprobate prin HCL 524 din 18.11.2022. (Publicarea pe site 27 decembrie 2022) Vizualizare
592 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD în Municipiul Botoșani, pentru anul 2023 (Publicarea pe site 29 decembrie 2022) Vizualizare
573 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani, în anul 2023 (Publicarea pe site 30 decembrie 2022) Vizualizare
574 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare cabinet medical dentar Scoala gimnaziala nr. 13, municipiul Botoșani” (Publicarea pe site 29 decembrie 2022) Vizualizare
575 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentație ide avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare strada Crizantemelor – Cartier Tulbureni, Municipiul Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site 30 decembrie 2022) Vizualizare
576 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare str. Poșta Veche,mun.Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
577 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 376/12.10.2021 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Șoseaua Iașului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Creşă Șoseaua Iașului municipiul Botoşani” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
578 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării unor terenuri situate in Str. Armoniei (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
579 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces, situat în strada Zimbrului, nr.20 (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
580 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor pentru cumpărarea unor terenuri situate in Str. Octav Onicescu din mun. Botoșani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
581 22/12/2022 H O T Ă R  R E privind aprobarea și încheierea Acordului de Asociere dintre UAT Municipiul Botoșani și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor având ca obiect derularea procedurilor de achiziție publică a containerelor în cadrul proiectului ”Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
582 22/12/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construirea unei stații de încărcare electrică autoturisme prevăzută cu panouri fotovoltaice pe strada Vânătorilor, în parcarea de la Sala Polivalentă”, finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
583 22/12/2022 H O T Ă R Â R E privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat – etapa 4” prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
584 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile ianuarie – februarie 2023 (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
588 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în consiliile de administraţie ale Spitalelor Publice transferate administraţiei publice locale(Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
589 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 293/2014(Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
590 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor tarife pentru accesul la patinoarul și terenurile de sport din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
591 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului de Funcționare a Infrastructurii Edilitar – Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2021 (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) -ABROGATĂ prin HCL 320/07.07.2023 Vizualizare
594 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Închiderea SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
595 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 482/21.12.2021 privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sportului în domeniul public al Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
597 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
598 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere încheiat cu S.C. Electromining S.A. (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
599 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Electroalfa International S.R.L asupra unor terenuri proprietate publică şi privata a Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
600 22/12/2022 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
601 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere apartament, situat în Calea Națională nr 46, sc C, parter municipiul Botoșani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
602 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere spațiu comercial, situat în Calea Națională nr 49 A, parter municipiul Botoșani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
603 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 1896/19.04.2022 încheiat între Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani și Universitatea Danubius Galați (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
604 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor pentru vânzarea unui teren (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
605 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791 (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
606 22/12/2022 HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” ”Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani ”cod SMIS 127791 (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
607 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
608 22/12/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Aleea Iacob Iacobovici, nr. 15A, CF/NC nr. 68278“ în vederea realizării obiectivului „construire ansamblu locuințe P+1” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
609 22/12/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Părinte Cleopa Ilie, nr. 10T, CAD/CF 66523” în vederea realizării obiectivului “construire bloc de locuințe P+2E+M” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
610 22/12/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Primăverii, nr. 5, 7, 9, identificat prin: NC/CF nr.: 69392, 69027, 54972, 65713, 67678, 66338, 68171, 66383, 67963, 65258, 69028, 62800, 67683, 63827, 69275, 67692, 66967, 56385, 69276, 66761, 69030, 64259, 57676, 67184, F 64896, 67574, 65557, 62520“ în vederea realizării obiectivului “reconfigurare si modernizare spatiu public urban (amenajare parcare, spatii verzi, spatii de joaca, zone de odihna, amenajare circulatii publice-pietonale si carosabile)” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
611 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. Calea Națională, nr. 78, mun. Botosani, CAD/CF63247” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE 2S+P+8E+9E(RETRAS), AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORD UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
612 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Berzelor, nr. 1B, CF/NC60306” în vederea realizării obiectivului „extindere locuință P+M cu terasă acoperită și camera tehnică, construire anexe gospodărești” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
613 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – strada Bucovina, nr. 30, CF/NC 62285” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+E și împrejmuire teren” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
586 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 13 decembrie 2022 (Publicarea pe site 04 ianuarie 2023) Vizualizare
596 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor bunuri de uz şi interes public local (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
1 09/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2022(Publicarea pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
2 09/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea reţelei unităților de învățământ din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2023 – 2024(Publicarea pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
3 09/01/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 456 din 7 octombrie 2022 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu program prelungit nr. 15 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect(Publicarea pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
4 09/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume suplimentare necesară la realizarea spectacolului de gală „EMINESCU – OM, GENIU și POET DIVIN” în cadrul Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, Ediţia a – XXXII-a, Botoşani 14-15 ianuarie 2023(Publicarea pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
5 09/01/2023 HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip – Construire creșă medie, B-dul Mihai Eminescu, nr. 206A, municipiul Botoșani, județul Botoșani”(Publicarea pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
6 10/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea abrogării unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani și stabilirea componenței Juriului de Acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia(Publicarea pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
534 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Societar de Onoare doamnei Mihaela Carmenușa Ștempel actriță a Teatrului pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani (Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
535 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
536 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Botoșani (Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
537 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
538 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
539 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
540 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Iacob Iacobovici, F.N., CF/NC nr. 65686, 65484” în vederea realizării obiectivului „construire casă Parter, împrejmuire teren, garaj, fântână, fosă”(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
541 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. I.C. Brătianu, nr. 163B, CF/NC nr. 62742” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+E și împrejmuire teren”(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
542 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării terenului de 4,71 mp aflat in str. Nicolae Iorga, nr. 41 (fost nr. 27), sc A, ap1, parter, CF/NC50422–C1-U27” în vederea realizării obiectivului „extindere apartament cu destinația locuință”(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
543 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
544 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de organizare a reţelei şcolare din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2023 – 2024(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
545 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice produse şi livrate de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
546 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, Ediţia a – XXXII -a, Botoşani 14-15 ianuarie 2023(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
547 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de Măsuri privind Incluziunea socială a cetăţenilor Români de etnie Rromă ,,Romii 2023-2027”(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
550 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare str. Hatman Arbore, municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
551 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 453 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi Cvartal I- municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
552 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 454 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi Cvartal II- municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
553 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de terenuri cu Protopopiatul Botoşani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
554 28/11/2022 HOTĂRÂR E privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 511/31.10.2022 privind aprobarea vânzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A.(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
555 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
556 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind punerea unor bunuri proprietatea publică a municipiului Botoşani la dispoziṭia Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru realizarea obiectivului de investiţii-faza Studiu de fezabilitate”Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii de fibră optică –DJTS Botoşani-DJTS Suceava”(Publicat pe site 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
557 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unui contract de închiriere(Publicat pe site:10 Ianuarie 2023) Vizualizare
558 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
559 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de alipire a unor imobile, proprietatea municipiului Botoṣani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
560 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor pentru vânzare către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A.(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
561 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unui imobil situat în cimitirul Pacea în vederea dezafectării(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
562 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea Scrisorii de așteptări prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
563 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale ș i UAT m unicipiul Boto ș ani pentru implementarea proiectului HUB de Servicii MM SS SII MMSS” COD MYSMIS 130963(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
564 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat în extravilanul Municipiului Botoșani(Publicat pe site:10 Ianuarie 2023) Vizualizare
7 16/01/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Extraordinare din data de 18.01.2023. (Publicarea pe site: 17 Ianuarie 2023) Vizualizare
8 16/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. (Publicarea pe site: 17 Ianuarie 2023) Vizualizare
9 16/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. (Publicarea pe site: 17 Ianuarie 2023) Vizualizare
10 16/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. (Publicarea pe site: 17 Ianuarie 2023) Vizualizare
11 16/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiect tip – Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar. (Publicarea pe site: 17 Ianuarie 2023) Vizualizare
12 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
13 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
14 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
16 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” domnului Profesor Gheorghe Stanciu (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
17 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind stabilirea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2023 întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare(Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
18 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
19 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Agrement din municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
20 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Poliției Locale a Municipiului Botoșani pentru anul 2023(Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
21 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Botoșani pe parcursul anului 2023 (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
22 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de evaluare a terenurilor în vederea realizării unui schimb de terenuri (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
23 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Botoșani, județul Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
24 26/01/2023 H O T Ă RÂR E privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, aflat în proprietatea municipiului Botoșani și administrat de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
25 26/01/2023 H O T Ă R ÂRE privind aprobarea amplasării unui monument de către Uniunea Armenilor din România-sucursala Botoşani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
26 26/01/2023 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
27 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea accesului la piscinele PRATS Cornişa de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga“ Botoşani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
28 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredinţare directă a unui teren în suprafaţă de 439,60 m.p. situat în str. Sucevei, f.n. cu destinaţia extindere acces spaţiu comercial (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
29 26/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea solicitării prelungirii termenului de dare în administrare a unui imobil situat in Municipiul Botoşani, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 20 (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
30 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului aparţinând domeniului privat al municipiul Botoşani în suprafaţă de 10000,00 mp, situat în Municipiul Botoşani, str Ion Creangă (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
31 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „AMENAJARE LOCURI DE PARCARE (ALEEA PINULUI)” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
32 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
33 26/01/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Tomis, nr.13, CF/NC66627” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
34 26/01/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Eternității, nr.35, CF/NC51368” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
35 26/01/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Vâlcele, nr. 48A, mun. Botoșani, CF/NC 65766” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
36 26/01/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Pacea, nr. 90, CF/NC63425” în vederea realizării obiectivului „MODERNIZARE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI VULCANIZARE, EXTINDERE SERVICE AUTO ȘI MAGAZINE PIESE AUTO” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
37 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
38 26/01/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 535/28.11.2022 privind organigrama si statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
39 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani a unui teren (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
40 26/01/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr.161/30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani și anume Actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
41 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
42 26/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice -Colegiul National Mihai Eminescu”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
43 26/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
44 26/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian-Atelier”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1. Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
45 26/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice -Scoala gimnaziala nr. 12 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
46 26/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu Program Prelungit nr. 19”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
47 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale Aleea Constantin Iordăchescu, cartier ANL Cișmea, municipiul Botoșani-rest de executat” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
48 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare sală de sport Liceul Pedagogic N. Iorga, str. I.C.Brătianu, nr. 49, mun. Botoșani, jud. Botoșani” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
49 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în zona Lebăda (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)”, finanțat în cadrul în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
50 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii și implementării proiectului ,,Extindere retea de canalizare în zona Lebăda (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
51 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare sală de sport Liceul Pedagogic N. Iorga, str. I.C.Brătianu, nr. 49, mun. Botoșani, jud. Botoșani” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
548 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
549 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 50.000.000 lei pentru finanţarea unor obiective de investiţii de interes local Vizualizare
15 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2023 Vizualizare
52 10/02/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 476/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani pentru anul școlar 2022 – 2023, cu modificările și completările ulterioare (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
53 10/02/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
54 10/02/2023 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani al unor bunuri imobile-drumuri vicinale (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
55 10/02/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 454 din 29/09/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi Cvartal II- Municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
56 10/02/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 576 din 22 decembrie 2022 privind aprobarea documentației de lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare str. Poșta Veche, Municipiulicipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
57 10/02/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 575 din 22 decembrie 2022 privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare strada Crizantemelor- Cartier Tulbureni, Municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
58 10/02/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 531 din 18.011.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului Colegiul Național AT Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr.1, municipiul Botoșani, județ Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,, Reabilitare și modernizare Colegiul Național A.T. Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr. 1, municipiul Botoșani, județ Botoșani” (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
59 10/02/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 465 din 13 octombrie 2022, privind aprobarea valorii totale, eligibile și neeligibile, actualizate, proiect „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian – Municipiul Botoșani”, cod SMIS 150539 (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
60 10/02/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 245 din 30 iulie 2020 privind aprobarea proiectului ”RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (”Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), număr de referință 2SOFT/1.2/63 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
61 10/02/2023 HOTĂRÂRE privind inițierea demersurilor pentru încetarea contractelor de finanțare ale proiectului de reabilitare, modernizare și extinderea a transportului public de călători cu tramvaiul în municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
62 10/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Scrisorii de așteptări prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, pentru o perioadă de 4 ani – 2023 – 2027 (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
63 10/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze în municipiul Botoșani nr. 29305 din 05.12.2019 (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
572 20/12/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
420 23/09/2022 H O T Ă R Â R E privind modificarea HCL nr. 169/09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 22 Februarie 2023) Vizualizare
100 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 Vizualizare
65 23/02/2023 H O T Ă R Â R E privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2021 – 2025 al domnului Marius Petru Rogojinschi la conducerea Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani Vizualizare
69 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Servicii Publice Botoșani Vizualizare
70 23/02/2023 HOTĂRÂR E privind aprobarea inițierii procedurilor pentru vânzarea către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului, aflat în administrarea S.C. Locativa S.A. Vizualizare
71 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului „Şcoala la Cornişa – Luni înot şi patinez!” destinat elevilor claselor I-XII din unităţile de învăţământ de stat din municipiul Botoşani pentru petrecerea timpului liber la Piscina şi Patinoarul din cadrul Parcului Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa Vizualizare
73 23/02/2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea unui bun de uz și de interes public local și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Gimnaziale nr. 7 Vizualizare
74 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului nr. 20918 din 09.08.2018 de delegare directă a activității de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre și procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu și a activității de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al Municipiului Botoșani Vizualizare
75 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea unei cote din imobilul situat în municipiul Botoșani, Aleea Maxim Gorki nr. 13 (fostă str. Maxim Gorki nr. 1) Vizualizare
76 23/02/2023 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
77 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unui contract de închiriere Vizualizare
78 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de evaluare a terenurilor în vederea realizării unor schimburi de terenuri Vizualizare
79 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unor terenuri în suprafață totală de 46,00 mp, cu destinația extindere spațiu comercial, situat în str Primăverii nr 15, municipiul Botoșani Vizualizare
80 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a Municipiului Botoṣani Vizualizare
81 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren în suprafață de 43,00 mp, cu destinația extindere acces, situat în str Armoniei nr 1, municipiul Botoșani Vizualizare
82 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren în suprafață de 9,60 mp, cu destinația extindere apartament, situat în Aleea Curcubeului nr. 4, municipiul Botoșani Vizualizare
83 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren în suprafață de 10,00 mp, cu destinația extindere acces, situat în Calea Națională nr 77, municipiul Botoșani Vizualizare
84 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere a suprafeţei de înot din piscina interioară din P.R.A.T.S Cornişa Vizualizare
85 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor tarife pentru utilizarea terenurilor gazonate ale stadioanelor Muncipal, Mecanex și Victoria, aflate în administrarea Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani Vizualizare
86 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de evaluare în vederea vânzării prin negociere directă a unui cabinet medical situat în Aleea Eliberării, nr. 3 Vizualizare
87 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de evaluare în vederea vânzării prin licitaţie publică a unui cabinet medical situat în Aleea Eliberării, nr. 3 Vizualizare
88 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Botoşani de trecere a unor terenuri din domeniul public al municipiului Botoşani în domeniul public al judeţului Botoşani Vizualizare
89 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord notarial de vecinătate în vederea dezafectării unor construcţii-garaje amplasate pe limita de proprietate a municipiului Botoşani Vizualizare
90 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 din Caietul de sarcini în sensul completării anexei ce face obiectul contractului de delegare gestiune încheiat cu S.C. Eltrans S.A. cu obiectivele „Parcare – Direcţia Muncii”, “Parcare – Vârnav – loc de joacă” şi “Parcare zona Bulevard-Casa Tineretului” Vizualizare
91 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
92 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării către chiriași a unor locuinţe (apartamente construite din fondurile statului) proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
93 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
95 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare/Extraordinare din data de 07.03.2023 Vizualizare
96 23/02/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. I.C. Brătianu, nr. 67, CF/NC nr. 52352” în vederea realizării obiectivului „Construire spațiu comercial – Showroom piese auto” Vizualizare
97 23/02/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Maramureș, nr. 40, CF/NC nr. 57174” în vederea realizării obiectivului „Construire atelier folieri și împrejmuire teren” Vizualizare
98 23/02/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Tulbureni F.N., NR. CAD/CF 56931” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă S+P și împrejmuire teren” Vizualizare
99 23/02/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Calea Națională, nr.14A, CF/NC 52190 în vederea realizării obiectivului „concesionare teren în scopul extindere magazin” Vizualizare
101 23/02/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, al S.C. Modern Calor S.A. Vizualizare
102 23/02/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, al S.C. Modern Calor S.A. Vizualizare
103 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 397 din 25 august 2022 privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de alipire a unor imobile proprietate privată a municipiului Botoșani și proprietate privată a unei persoane fizice Vizualizare
104 23/02/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui circuit de piste de biciclete la nivelul Municipiului Botoșani” Vizualizare
106 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Botoșani în administrarea Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Vizualizare
107 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Botoșani în administrarea Colegiului Național “Mihai Eminescu” Vizualizare
108 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii Vizualizare
110 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Municipiul Botoșani în AGA „ECOPROCES” în vederea aprobării tarifului privind activitatea de colectare – transport a deșeurilor municipale la Contractul de delegare „Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” nr.927/14.07.2017, zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani Vizualizare
113 06/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru cele 5 Componente ale obiectivului de investiții ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa I”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Vizualizare
114 06/03/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr. 531 din 18.11.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului Colegiul Național AT Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr.1, municipiul Botoșani, județ Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,, Reabilitare și modernizare Colegiul Național A.T. Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr. 1, municipiul Botoșani, județ Botoșani” Vizualizare
64 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Botoșani Vizualizare
66 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2021 – 2025 al domnului Alexandru Vasilachi la conducerea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani Vizualizare
67 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a perioadei de management iulie – decembrie 2022 din mandatul 2022 – 2026, al domnului Mirel Manea la conducerea Filarmonicii „George Enescu” Botoșani Vizualizare
68 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani Vizualizare
72 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării comisiei de organizare a licitaţiilor publice pentru închirierea unei suprafeţe de înot din piscina interioară din P.R.A.T.S Cornişa Vizualizare
94 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare din data de 27.02.2023 Vizualizare
105 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.14/26.01.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani Vizualizare
109 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii Vizualizare
111 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani Vizualizare
112 06/03/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 și aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 Vizualizare
117 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, ale S.C. „Urban Serv” S.A. și S.C. „Locativa” S.A. (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
118 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
119 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 109/23.02.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
120 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 33/2018 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
121 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
122 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
123 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 37/26.01.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
124 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Grădiniței cu program prelungit „Crescendo” din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
125 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. pentru executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Constantin Iordăchescu zona Cișmea Locuințe sociale din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
126 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid S.A. pentru executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție zona str. Aluniș 62A-62J din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
127 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare str. Grigore Antipa, mun. Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
128 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării în perioada 21 – 23 aprilie 2023 a evenimentului „Zilele Municipiului Botoşani” dedicat sărbătoririi „Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” Patronului Spiritual al Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
129 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren în suprafață de 67,00 mp, cu destinația extindere acces, situat în str. 1 Decembrie nr. 20A, municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
130 30/03/2023 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
131 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
132 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
133 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
134 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Botoşani Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru implementarea unui proiect de telecomunicaţii speciale (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
135 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredinţare directă a unui teren în suprafaţă de 142 m.p. situat în Calea Naţională nr. 58 H, cu destinaţia extindere acces (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
136 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren cu destinația extindere apartament cu balcon închis (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
137 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului local al Municipiului Botoşani pentru folosirea terenului din Parcul regional de Agrement Turistic şi Sportiv „Cornisa” cu destinaţia de spaţiu pentru funcţionarea unui parc de distracţii (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
138 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredinţare directă a unui teren în suprafaţă de 26 m.p. situat în Aleea Scipione Bădescu nr. 2, cu destinaţia platformă-parcaje (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
139 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 17 (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
140 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune încheiat cu A.S. „Clubul sportiv Sănătatea” Botoşani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
141 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord notarial de vecinătate în vederea construirii pe limita de proprietate a Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
142 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaţii constând în teren cu trotuar (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
143 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –str. Veteranilor, nr. 25, CF/NC 55888” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
144 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Petru Rares, nr. 53, CF/NC 68023” în vederea realizării obiectivului „Construire spălătorie auto tip self-wash cu 4 boxe” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
145 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Ludovic Dauș, nr. 17, CF/NC 69464” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
146 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Ștefăniță Vodă, nr.44A, mun. Botosani, CAD/CF66634“ în vederea realizării obiectivului “Construire locuință parter și anexă gospodărească” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
147 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Vîlcele, nr.35 A-B, mun. Botosani, CAD/CF69598, CAD/CF69599“ în vederea realizării obiectivului “Construire două locuințe și împrejmuire terenuri” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
148 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Cișmea, nr. 45-47, mun. Botosani, CAD/CF69336“ în vederea realizării obiectivului “Construire locuință P+1E, împrejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
149 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. I.C. Brătianu, nr.197, mun. Botosani, CAD/CF61860” în vederea realizării obiectivului “DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME (MAXIM 10M)” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
150 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – str. Libertății nr. 11, C.F./N.C. 68899” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
151 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. Drumul Tătarilor, nr. 63H, mun. Botosani, CAD/CF64787” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
152 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Aleea Smârdan, municipiul Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
153 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru ipotecarea unui imobil edificat pe teren concesionat în baza contractului de concesiune nr. 1907 din 28.03.2000 Vizualizare
154 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de terenuri (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
155 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unui teren (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
156 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
157 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 3 şi art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 96 din 12 februarie 2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru prelungirea termenului prevăzut în art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 392/2017 din 31 mai 2017 privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
158 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic (PT), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ÎNFIINȚAREA A MINIM 2 TERENURI DE JOACĂ ȘI A UNUI TEREN DE SPORT, PRECUM ȘI REABILITAREA A MINIM 2 TERENURI DE JOACĂ EXISTENTE PE TERITORIUL SDL, INCLUSIV ACHIZIȚIONARE DE MOBILIER URBAN SPECIFIC”, cod SMIS 155367 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
159 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – Orașul Bucecea, prin achiziția de autobuze ecologice” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
161 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului Botoșani de către persoanele fizice (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
162 12/04/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea „Regulamentului de organizare a circulaţiei rutiere în municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani” (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
160 12/04/2023 HOTĂRÂRE nr. 160 din 12.04.2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 50.000.000 lei (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
163 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii şi a unui teren din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
164 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
165 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
166 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
167 12/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Rețea de Stații Inteligente şi Modernizarea Transportului Public la Nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – Orașul Bucecea” (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
168 12/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoşani” (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
169 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor provizorii și aprobarea Profilului Consiliului de administrație al societății (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
171 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
172 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 121/30.03.2023 privind Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
173 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani ”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) în cadrul Programului „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme (RO-MEDIU) (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
115 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
116 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 476/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani pentru anul școlar 2022 – 2023, cu modificările și completările ulterioare (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
170 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
174 21/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiul Botoșani la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”, program finanțat din „Fondul de mediu”, în baza contractului de delegare încheiat de Administrația Fondului pentru Mediu cu UAT a Municipiului Botoșani, cât și a cuantumului contribuției proprii și a numărului de autovehiculelor uzate estimat a face obiectul acordării stimulentului de casare (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
175 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA RAREȘ BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
176 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
177 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE IORGA”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
178 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice–SALĂ DE SPORT ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA RAREȘ BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
179 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
180 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice–ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
181 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice–SEMINARUL TEOLOGIC SFÂNTUL GHEORGHE BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
182 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Botoșani, pentru anul 2024 (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
186 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
187 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 105/23.02.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
188 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului și din administrarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în domeniul public al U.A.T. Municipiul Botoṣani și administrarea Consiliului local al Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
189 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unui bun proprietate a Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
190 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, aflat în proprietatea Municipiului Botoșani și administrat de S.C. Locativa S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
191 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid S.A. pentru executarea lucrărilor de Extindere rețea electrică de distribuție Aleea Iacob Iacobovici de la nr. 25 la nr. 48 din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
192 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
193 28/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: ,,Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Botoșani, județul Botoșani” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
194 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) a Municipiului Botoșani pentru perioada 2021-2027 (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
195 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) a Municipiului Botoșani pentru perioada 2021-2027 (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
196 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 161/30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani și anume Actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
197 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “ Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Săvenilor, nr. 73A, CF/NC 66403” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
198 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației “ Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Popăuți, nr. 30, CF/NC 60440” în vederea realizării obiectivului „construire locuință” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
199 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Petru Rareș nr.17, mun./jud. Botoșani, CF/NC 58109” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexă gospodărească și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
200 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Lebăda, nr.2A, CF/NC 68535” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
201 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
202 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile mai – iunie 2023 (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
204 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.000 lei în vederea realizării de activități destinate sărbătoririi Zilei de 1 iunie – Ziua Copilului (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
205 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
206 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip Construire creșă medie, Bdul Mihai Eminescu, nr. 206A, municipiul Botoșani, județul Botoșani” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
207 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți conform OUG nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoşani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa II” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
208 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de evaluare în vederea vânzării prin licitaṭie publică a unui teren situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 175 (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
209 28/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani-Comuna Curtești-Comuna Bălușeni, prin achiziția de vehicule ecologice pentru transportul public” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
210 28/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani-Comuna Curtești-Comuna Bălușeni, prin achiziția de vehicule ecologice pentru transportul public – Etapa a II-a” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
183 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Botoșani la data de 31 martie 2023 (Publicarea pe site: 04 mai 2023) Vizualizare
184 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2022 (Publicarea pe site: 04 mai 2023) Vizualizare
185 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 476/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani pentru anul școlar 2022 – 2023, cu modificările și completările ulterioare (Publicarea pe site: 04 mai 2023) Vizualizare
203 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 (Publicarea pe site: 04 mai 2023) Vizualizare
211 08/05/2023 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru ședința extraordinară din 8 mai 2023 (Publicarea pe site: 08 mai 2023) Vizualizare
212 08/05/2023 HOTĂRÂRE privind darea în administrare temporară a unor sectoare de drum în vederea executării de lucrări de întreținere (Publicarea pe site: 08 mai 2023) Vizualizare
271 13/06/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui circuit de piste de biciclete la nivelul Municipiului Botoșani”, în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV- Coeziune Socială și teritorială, Componenta C10 – Fondul Local – Investiția I.1.4 -. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan Vizualizare
272 15/06/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Botoşani” Poetului Laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”- Opera Omnia pentru anul 2022 Vizualizare
267 09/06/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 59 din 10 februarie 2023, privind aprobarea valorii totale, eligibile și neeligibile, actualizate, proiect „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian – Municipiul Botoșani”, cod SMIS 150539 Vizualizare
268 09/06/2023 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Botoșani a bunului ,,Sistem de semaforizare rutieră – str. Sucevei” în vederea demolării Vizualizare
269 09/06/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către S.C. ,,Locativa” S.A. Botoșani prin radierea lista bunurilor concesionate către S.C. Locativa S.A. Botoșani şi preluarea în administrarea directă a U.A.T Municipiul Botoşani a clădirii situată în Aleea Trandafirilor nr. 7 A în vederea demolării Vizualizare
213 19/05/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 160 din 12.04.2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 50.000.000 lei Vizualizare
214 19/05/2023 HOTĂRÂRE pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit a societății și modificarea modalității de constituire a garanției de bună execuție aferentă contractului nr. 927/14.07.2017 Vizualizare
215 19/05/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi Asociaţia pentru copii „Il Girotondo“ Botoşani Vizualizare
216 19/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru cele 4 Componente ale obiectivului de investiții „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa II”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Vizualizare
217 19/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și modernizare străzi Cvartal III Împărat Traian – Municipiul Botoșani” Vizualizare
218 19/05/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 416 din 14 septembrie 2022 privind aprobarea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
219 19/05/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare din data de 29.05.2023 Vizualizare
220 19/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării în perioada 10-12 iunie 2023 a evenimentului „Din grijă pentru tine” în parteneriat cu Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Conferinţa Moldova şi Consiliul Judeţean Botoşani Vizualizare
221 19/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare locuri de joacă noi și terenuri de sport”, finanțat din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani Vizualizare
565 07/12/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
222 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Botoşani a unor terenuri în suprafaṭă totală de 887,00 m.p. situate în zona străzii Armoniei, procedură demarată prin H.C.L. nr. 578 din 22.12.2022 Vizualizare
223 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Botoşani a unui teren în suprafaṭă totală de 737,00 m.p. situat în Municipiul Botoşani, str. Octav Onicescu nr. 39, Judeṭul Botoṣani, procedură demarată prin H.C.L. nr. 580 din 22.12.2022 Vizualizare
225 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Modern Calor S.A. Botoşani pentru majorarea plafonului liniei de credit contractată la BCR de la valoarea de 8.000.000 lei la valoarea de 12.000.000 lei, a prelungirii acestuia, a modului de asigurare a garanțiilor și a gestiunii bancare Vizualizare
226 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 136 din 14 mai 2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al Municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, Caietul de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani Vizualizare
227 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale din Aleea Constantin Iordăchescu din municipiul Botoşani Vizualizare
228 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii de Parcul „Max Weber” scuarului (parcului) situat la intersecția străzilor Marchian și Cuza Vodă Vizualizare
229 31/05/2023 HOTARÂRE privind aprobarea reactualizării ”Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoşani” Vizualizare
230 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Botoșani Vizualizare
231 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Servicii Publice Botoșani Vizualizare
232 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluării celui de-al doilea an de management din mandatul 2021–2025 al domnului Alexandru Vasilachi la conducerea Teatrului „Mihai Eminescu“ Botoşani Vizualizare
233 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluării celui de-al doilea an de management din 2021 – 2025 al domnului Marius-Petru Rogojinschi la conducerea Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache“ Botoșani Vizualizare
234 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluării perioadei de management iulie – decembrie 2022 din mandatul 2022–2026 al domnului Mirel Manea la conducerea Filarmonicii „George Enescu“ Botoşani Vizualizare
235 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de arondare a Creșei din cartierul A.N.L. Cișmea Botoșani la o unitate de învățământ preșcolar cu program prelungit din Municipiul Botoșani Vizualizare
236 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea accesului angajaţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani la facilităţile oferite de către Sala polivalentă “Elisabeta Lipă” Botoşani Vizualizare
237 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
238 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
239 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani Vizualizare
240 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani Vizualizare
241 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. Calea Națională, nr.1C, mun. Botosani, CAD/CF69178” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE STAȚIE MIXTĂ DISTRIBUȚIE CARBURANȚI” Vizualizare
242 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “ Plan Urbanistic Zonal – Aleea Fluierași, nr. 3” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” Vizualizare
243 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Petru Rareș, nr. 54, CF/NC 60146” în vederea realizării obiectivului „desființare locuință și magazie, construire locuință P+1E și împrejmuire teren” Vizualizare
244 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Pod de Piatră, 108, Pc 399/10, 401/10, CF/NC 59491” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE SERVICE AUTO” Vizualizare
245 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Săvenilor nr.61, mun./jud. Botoșani, CF/NC 52511” în vederea realizării obiectivului „construire locuință unifamilială” Vizualizare
246 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – strada Nicolae Grigorescu nr. 7, CF/NC 64879, mun./jud. Botoșani” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter și împrejmuire teren” Vizualizare
247 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – intravilan mun. Botosani, PC 384/51 , CF/NC 68299, (Zona Tulbureni)” în vederea realizării obiectivului „ construire locuință P+E, foișor , împrejmuire teren și branșamente utilități” Vizualizare
248 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Tudor Vladimirescu nr.53 (fost nr. 29), CF/NC nr. 70079, mun./jud. Botoșani” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter” Vizualizare
249 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării terenului de 14,40 mp aflat în Aleea Curcubeului, nr. 3, sc. C, parter, ap. 3, mun Botoșani, adiacent apartament CF/NC51654-C1-U30, reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament cu destinația locuință – lucrări realizate fără autorizație de construire” Vizualizare
224 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 Vizualizare
270 09/06/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 Vizualizare
250 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani Vizualizare
251 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de alipire a unor imobile, proprietate publică a Municipiului Botoṣani Vizualizare
252 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil proprietate publică a Municipiului Botoṣani Vizualizare
253 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării către chiriași a unor locuinţe (apartamente construite din fondurile statului) proprietate a Municipiului Botoșani şi administrate de S.C. Locativa S.A. Botoșani Vizualizare
254 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind inițierea demersurilor în vederea vânzării către chiriași a unei locuinţe proprietate a Municipiului Botoșani şi administrată de S.C. Locativa S.A. Botoșani Vizualizare
255 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor pentru vânzarea unui teren Vizualizare
256 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind avizarea Profilului și Matricei Consiliului de Administrație și al Profilului și Matricei candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani Vizualizare
257 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid SA pentru executarea lucrărilor de Extindere rețea electrică de distribuție Aleea Iacob Iacobovici de la nr. 25 la nr. 48 din Municipiul Botoșani Vizualizare
258 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid S.A. pentru executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție zona str. Aluniș nr. 62A – 62J din Municipiul Botoșani Vizualizare
259 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. Mihail Kogălniceanu, nr.12, mun. Botosani, CD/CF69112” în vederea realizării obiectivului “RESTAURARE MONUMENT ISTORIC „CASA JEAN GOILAV” ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+3E (5E, 6E RETRAS), CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER” Vizualizare
260 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 210 din 26 mai 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă existente pe teritoriul SDL, inclusiv achiziționare mobilier urban specific” Vizualizare
261 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani Vizualizare
262 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Politiei Locale a Municipiului Botosani a unui imobil Vizualizare
263 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 307 din 28 iulie 2022 privind stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuze în municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „Microbuzul” S.R.L. Botoşani Vizualizare
264 31/05/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 583 din 22 decembrie 2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat – etapa 4” prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public derulat de Administrația Fondul pentru Mediu Vizualizare
265 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice produse şi livrate de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani Vizualizare
266 31/05/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării evenimentului „Zilele Eminescu” în perioada 14 – 15 iunie 2023 și a alocării sumei de 25.000 lei necesară acordării Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, Ediţia a – XXXII -a, Botoşani 15 iunie 2023 Vizualizare
566 07/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani” Vizualizare
569 07/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Dotarea Spitalului de Recuperare «Sf. Gheorghe» Botoșani cu echipamente destinate asistenței medicale de specialitate în ambulatoriu” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, INVESTIȚIA SPECIFICĂ: I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie Vizualizare
570 07/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Dotare și reabilitare ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, INVESTIȚIA SPECIFICĂ: I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie Vizualizare
571 07/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de contract de mandat care se va încheia între UAT Municipiul Botoșani şi asociaţiile de proprietari, pentru implementarea proiectelor de creştere a performanţei energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale finanțate prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Vizualizare
244 15/06/2022 HOTĂRÂRE privind suplimentarea contribuției proprii aferente proiectului ”Eminescu-One Culture- One Route în Botosani- Bălti CrossBorder Area” (“Eminescu – o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani- Bălți”), număr de referință 1HARD/2.1./60 Vizualizare
567 07/12/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului local al Municipiului Botoşani pentru folosirea parcării din zona magazinului Elvila cu destinaţia de spaţiu pentru funcţionarea unui parc de distracţii Vizualizare
568 07/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 38.000 lei pentru realizarea spectacolului de gală ”EMINESCU – OM, GENIU și POET DIVIN” în cadrul Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, Ediţia a – XXXII -a, Botoşani 14 – 15 ianuarie 2023 Vizualizare
261 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea funcției de manager al Filarmonicii „George Enescu” Botoșani, al proiectului de management câștigător si duratei contractului de management Vizualizare
593 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 420/23.09.2022 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
297 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind aprobarea majorării capitalului socia l cu suma de 590.000 lei Vizualizare
273 20/06/2023 H O T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 179 din 21 aprilie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOTOȘANI” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 Vizualizare
274 20/06/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 181 din 21 aprilie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – SEMINARUL TEOLOGIC SFÂNTUL GHEORGHE BOTOȘANI” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 Vizualizare
275 20/06/2023 H O T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 177 din 21 aprilie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE IORGA” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 Vizualizare
276 20/06/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 178 din 21 aprilie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – SALĂ DE SPORT ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA RAREȘ BOTOȘANI” , finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 Vizualizare
277 20/06/2023 H O T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 180 din 21 aprilie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2” Vizualizare
278 20/06/2023 H O T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 175 din 21 aprilie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA RAREȘ BOTOȘANI” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 Vizualizare
279 20/06/2023 H O T Ă R Â R E modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 42 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Colegiul Național Mihai Eminescu” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Vizualizare
280 20/06/2023 H O T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 43 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian Botoșani” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Vizualizare
281 20/06/2023 H O T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 44 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian – Atelier” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1. Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice Vizualizare
282 20/06/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 46 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu Program Prelungit nr. 19” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Vizualizare
283 20/06/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 10 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Vizualizare
284 20/06/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 45 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Vizualizare
285 20/06/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 176 din 21 aprilie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 BOTOȘANI” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 Vizualizare
286 20/06/2023 H O T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 9 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice Vizualizare
287 20/06/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Construire și dotare centru de zi pentru persoane vârstnice în Municipiul Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – „Reforme sociale”, Investiția I4 „Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
289 22/06/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe pentru tineri care provin din grupuri/comunități vulnerabile la nivelul Municipiului Botoșani“ Proiectul nr. C10-12-62, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ (Publicarea pe site: 03.07.2023) Vizualizare
292 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar femeilor însărcinate din municipiul Botoșani pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale și aprobarea Regulamentului de acordare a acestor beneficii de asistență socială, sub formă de vouchere în cuantum de 2000 de lei în scopul creșterii natalității și susținerii familiilor Vizualizare
293 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 2/09.01.2023 privind aprobarea reţelei unităților de învățământ din Municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2023 – 2024 (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
294 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
295 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unui teren din Municipiul Botoșani, str. Victoriei nr. 11B (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
296 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind inițierea demersurilor în vederea vânzării către chiriași a unei locuinţe proprietate a municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Botoșani, situată în Municipiul Botoșani, Aleea Decebal nr. 1 (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
297 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
298 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a unui teren către Casa de Cultură a Sindicatelor ,,Nicolae Iorga” Botoşani (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
299 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord notarial pentru construirea cu nerespectarea distanţei minime pentru fereastra de vedere (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
300 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 29 aprilie 2022 privind declararea bunului „Rețea canalizare și stație de pompare ape uzate strada Grigore Antipa, municipiul Botoșani” de uz ṣi de interes public local și transmiterea acestuia în concesiune către SC NOVA APASERV SA Botoșani (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
301 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia spaţiu comercial situat în Calea Naţională, nr. 58 C (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
302 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind acceptarea unor donaṭii cu destinația de cale acces/drum (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
303 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru ipotecarea unui imobil edificat pe teren concesionat în baza contractului de concesiune nr. 3418 din 04.01.2007 (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
304 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Botoșani în domeniul public al Municipiului Botoșani situat în Botoșani, str. Primăverii (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
305 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord notarial de vecinătate în vederea construirii pe limita de proprietate a municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
306 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către S.C. ,,Locativa” S.A. Botoșani prin radierea lista bunurilor concesionate către S.C. Locativa S.A. Botoșani şi preluarea în administrarea directă a U.A.T. Municipiul Botoşani a spaţiului situat în str. Marchian nr. 3 (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
307 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
308 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
309 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind avizarea modificării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților „AQUA Botoșani” pentru aprobarea acestei modificări (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
310 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Statutului ADI „AQUA Botoșani” (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
311 30/06/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Maior Ignat nr.30A, mun./jud. Botoșani, CF/NC nr. 70232” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe P+1E și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
312 30/06/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – strada I.C. Bratianu, F.N, C.F./N.C. 50664, mun./jud. Botoșani” în vederea realizării obiectivului „construire anexă gospodăreasca și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
313 30/06/2023 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea concesionării terenului de 103,00 mp aflat în str. George Enescu nr. 26, adiacent spațiu comercial CF/NC67425, reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului “concesionare teren pentru amenajare terasă acoperită pe domeniul privat al mun. Botoșani cu destinația alimentație publică – lucrări realizate fără autorizație de construire” (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
314 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile iulie-August 2023 (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
315 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea unui Contract de asociere în participațiune încheiat cu S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
316 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea de către Liceul ,, Alexandru cel Bun” Botoşani a unor lucrări de amenajare cabinet medical dentar pe proprietatea publică a municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
317 07/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare str. Peco, mun. Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
318 07/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
319 07/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării în perioada 27-30 iulie 2023 a evenimentului „Street Food Festival Botoşani”- ediţia a II-a (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
320 07/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornişa (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
321 07/07/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea închirierii spaţiului cu destinaţia birou nr. 5 din imobilul situat în str. Săvenilor, nr. 2-8 către Asociaţia Revoluţionară 22-25 decembrie 1989 Botoşani (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
290 30/06/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
291 30/06/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 476/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani pentru anul școlar 2022 – 2023, cu modificările și completările ulterioare (Publicarea pe site: 11.07.2023) Vizualizare
323 13/07/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 Vizualizare
322 13/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții: ,,Construire imobil de locuințe sociale pe teritoriul SDL’’, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Publicarea pe site: 01.08.2023) Vizualizare
324 13/07/2023 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a unei construcţii – parcare şi a terenului aferent în suprafață de 589,23 m.p. către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Nicolae Iorga“ al Judeţului Botosani (Publicarea pe site: 01.08.2023) Vizualizare
325 13/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: „Extindere capacitate de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani” (Publicarea pe site: 01.08.2023) Vizualizare
326 13/07/2023 HOTĂRÂRE privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2023 (Publicarea pe site: 01.08.2023) Vizualizare
327 13/07/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor la HCL nr. 113 din 06.03.2023 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru cele 5 Componente ale obiectivului de investiții ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa I”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Publicarea pe site: 01.08.2023) Vizualizare
328 13/07/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor la HCL nr. 216 din 19.05.2023 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru cele 4 Componente ale obiectivului de investiții ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa II”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Publicarea pe site: 01.08.2023) Vizualizare
329 21/07/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 319 din 07.07.2023 privind aprobarea organizării în perioada 27-30 iulie 2023 a evenimentului „Street Food Festival Botoşani”- Ediţia a II-a (Publicarea pe site: 01.08.2023) Vizualizare
330 21/07/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru realizarea lucrărilor de recompartimentări, modificare faţade şi extinderi la construcţiile identificate cadastral cu număr 69152-C1, 69152-C2 şi 69152- C6, proprietatea publică a Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 01.08.2023) Vizualizare
331 21/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Înființare și dotare cu echipamente unitate tip centru de zi pentru persoane vârstnice în Municipiul Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – „Reforme sociale”, Investiția I4 „Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice” și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 01.08.2023) Vizualizare
334 28/07/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietățile Municipiului Botoșani în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajata a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea rețelelor noi de comunicații electronice în Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
335 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către S.C. „Locativa” S.A. Botoșani prin radierea din lista bunurilor concesionate către S.C. Locativa S.A. Botoșani a imobiluluiapartamentul nr. 2 situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 42, etaj 1 și aprobarea predării imobilului în administrarea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
336 28/07/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice în Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
337 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 230/31.05.2023 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Botoșani (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
338 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
339 28/07/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
340 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Botoșani pentru anul 2023 (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
341 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Botoșani, județul Botoșani (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
342 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor bunuri de uz şi interes public local (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
343 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unor terenuri cu destinaṭia extindere acces, situate în Municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 57 (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
344 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării către chiriaș a unei locuinţe proprietate a municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Botoșani, procedura demarată prin H.C.L. nr. 395/25.08.2022 (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
345 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
346 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
347 28/07/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Drumul Tătarilor, nr. 9A, CF/NC 60006” în vederea realizării obiectivului „construire locuință Sp+P și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
348 28/07/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Vârnav, nr. 5A, CF/NC nr. 60668” în vederea realizării obiectivului „amplasare chioșc tip fast-food (construcție provizorie)”- max. 10 ani” (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
349 28/07/2023 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Aleea Nicolae Pisoski, nr. 10 , CF/CAD 58473“ în vederea realizării obiectivului „Întocmire P.U.Z. în vederea divizării imobilului CF 58473 și realizării de construcții” (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
350 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării Festivalului Instituțiilor de Cultură Botoșani, Ediția a II a, 17 – 19 august 2023 (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
351 28/07/2023 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2023 acordate în baza Legii nr. 69/2000 privind finanțarea programelor sportive (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
352 28/07/2023 HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Local Botoșani privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuinṭele ANL (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
353 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind abrogarea unor hotărâri ale Consiliului local al Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
354 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de vânzare pentru o locuinṭă ANL (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
355 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind semnarea de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid S.A. pentru executarea lucrărilor de Extindere rețea electrică de distribuție str. Drumul Tătarilor (de la nr. 1 la nr. 1T ) din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
356 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind semnarea de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid S.A. pentru executarea lucrărilor de Extindere rețea electrică de distribuție str. Ion Creangă (de la nr. 106 la nr. 116) din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
357 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice produse şi livrate de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
358 28/07/2023 H O T Ă R Â R E privind modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791 (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
359 28/07/2023 HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani” cod SMIS 127791 (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
360 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal I – Municipiul Botoşani“ (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
361 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare nr.92/13577/4921/3737/6937/5001/22.02.2022 încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. , UAT-Județul Suceava, UAT-Județul Botoșani, UAT-Municipiul Suceava și UAT-Municipiul Botoșani pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Drum Expres A7- Suceava- Botoșani” (Publicarea pe site: 02.08.2023) Vizualizare
362 04/08/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 24.08.2023) Vizualizare
363 04/08/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani (Publicarea pe site: 24.08.2023) Vizualizare
366 17/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi Cvartal II – Municipiul Botoşani“ (Publicarea pe site: 24.08.2023) Vizualizare
367 17/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Hatman Arbore, Municipiul Botoşani“ (Publicarea pe site: 24.08.2023) Vizualizare
368 17/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Poșta Veche, Municipiul Botoşani“ (Publicarea pe site: 24.08.2023) Vizualizare
373 23/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii digitale, îmbunătățirea sistemului informatic și a competențelor digitale în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul II: Transformare Digitală COMPONENTA: 7 – Transformare digitală INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice (Publicarea pe site: 24.08.2023) Vizualizare
374 23/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea capacităților digitale ale Spitalului de Recuperare „Sfântul Gheorghe” Botoșani în vederea creșterii eficientizării la nivel instituțional”, a cheltuielilor legate de acest proiect și a acordului de parteneriat, depus în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul II: Transformare Digitală COMPONENTA: 7 – Transformare digitală INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice (Publicarea pe site: 24.08.2023) Vizualizare
375 23/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei si Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 24.08.2023) Vizualizare
376 23/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani (Publicarea pe site: 24.08.2023) Vizualizare
377 23/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Art. 2 din HCL nr. 17 din 26 ianuarie 2023 privind stabilirea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2023 întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare (Publicarea pe site: 24.08.2023) Vizualizare
378 23/08/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA Botoșani” pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din data de 24.08.2023 (Publicarea pe site: 24.08.2023) Vizualizare
364 17/08/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor la HCL nr. 113 din 06.03.2023 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru cele 5 Componente ale obiectivului de investiții ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa I”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Publicarea pe site: 04.09.2023) Vizualizare
365 17/08/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor la HCL nr. 360/28.07.2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi Cvartal I – Municipiul Botoşani“ (Publicarea pe site: 04.09.2023) Vizualizare
369 17/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe”, municipiul Botoșani, județul Botoșani” (Publicarea pe site: 04.09.2023) Vizualizare
371 17/08/2023 H O T Ă R Â R E pentru modificarea HCL nr. 351 din 28.07.2023 prin care s-a dispus aprobarea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2023 acordate în baza Legii 69/2000 privind finanțarea programelor sportive (Publicarea pe site: 04.09.2023) Vizualizare
370 17/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de închiriere a bicicletelor din cadrul Infrastructurii EdilitarUrbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Vizualizare
372 23/08/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 (Publicarea pe site: 05.09.2023) Vizualizare
389 28/08/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – str. Uzinei, nr. 1 –CF/CAD 51921” în vederea realizării obiectivului „Construire magazin PENNY MARKET cu magazin produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame luminoase pe fațadă și în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire teren, branșamente la utilități și organizare de șantier” (Publicarea pe site: 05.09.2023) Vizualizare
390 28/08/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „P.U.Z. și R.L.U. – STR. MAXIM GORKI, NR.5, mun. Botosani, CAD/CF62018” în vederea realizării obiectivului „construire imobil D+P+2E+3Eparțial, cu funcțiuni mixte – birouri, cabinete medicale, locuință de serviciu la etajul 3” (Publicarea pe site: 05.09.2023) Vizualizare
391 28/08/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „P.U.Z. și R.L.U. – Aleea Alexandru O. Teodoreanu, nr.1, recenzat Al. Păstorel Teodoreanu, nr.1, mun. Botosani, CAD/CF68786” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE SERVICE AUTO” (Publicarea pe site: 05.09.2023) Vizualizare
392 28/08/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – extravilan, CF/NC nr. 57902” în vederea realizării obiectivului “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME” (Publicarea pe site: 05.09.2023) Vizualizare
393 28/08/2023 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism Str. Vâlcele, nr 47 , Nr. Cad./C.F. 69840, 70174“ în vederea realizării obiectivului „Parcelare teren în vederea construirii de locuinţe individuale” (Publicarea pe site: 05.09.2023) Vizualizare
399 28/08/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Grăniceri, nr. 4, mun. Botoșani, CF/NC 59376” în vederea realizării obiectivului „demolare C1, construire locuință P+1E, anexă gospodărească și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 05.09.2023) Vizualizare
332 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 (Publicarea pe site: 11.09.2023) Vizualizare
333 28/07/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Botoșani la data de 30 iunie 2023 (Publicarea pe site: 11.09.2023) Vizualizare
402 11/09/2023 HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a acordurilor cadru/contractelor subsecvente pentru achiziția de produse aferente programului și a acordurilor cadru/contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2023 – 2029 (Publicarea pe site: 13.09.2023) Vizualizare
403 11/09/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării către chiriași a unor locuinţe (apartamente construite din fondurile statului) proprietate a Municipiului Botoșani şi administrate de S.C. Locativa S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 13.09.2023) Vizualizare
404 11/09/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru realizarea unor lucrări de construire pe teren învecinat cu imobil proprietate privată a Municipiului Botosani (Publicarea pe site: 13.09.2023) Vizualizare
379 28/08/2023 H O T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 8 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (Publicarea pe site: 19.09.2023) Vizualizare
380 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani începând cu data de 01.09.2023 (Publicarea pe site: 19.09.2023) Vizualizare
381 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Botoṣani(Publicarea pe site: 19.09.2023) Vizualizare
382 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al Municipiului Botoşani nr. 77 din 12.03.2014 privind închirierea prin licitatie publică a unor spatii comerciale situate în imobile proprietate a municipiului Botosani, care au făcut obiectul proiectului „Reabilitarea Centrului Istoric si a Zonei Pietonale a municipiului” (Publicarea pe site: 19.09.2023) Vizualizare
383 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani(Publicarea pe site: 19.09.2023) Vizualizare
384 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Municipiul Botoșani în AGA ADI ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării Actului adițional nr. 4 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Ecoproces” Botoșani (Publicarea pe site: 19.09.2023) Vizualizare
385 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor (Publicarea pe site: 19.09.2023) Vizualizare
386 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor (Publicarea pe site: 19.09.2023) Vizualizare
387 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general ai obiectivului de investiţii: „EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIULUI BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI” (Publicarea pe site: 19.09.2023) Vizualizare
388 28/08/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 167 din 19.04.2022 privind aprobarea Cererii de Finanțare precum si a Devizului General pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN CADRUL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI“, în vederea finanțării prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” (Publicarea pe site: 19.09.2023) Vizualizare
394 28/08/2023 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Pod de Piatră nr. 88, Nr. Cad./CF 68966“ în vederea realizării obiectivului „Întocmire P.U.Z. și R.L.U. în scopul construirii de locuințe pentru tineri” (Publicarea pe site: 20.09.2023) Vizualizare
395 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile septembrie – octombrie 2023 (Publicarea pe site: 20.09.2023) Vizualizare
396 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului Asistență medicală și de Medicină Dentară din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Botoșani – aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 20.09.2023) Vizualizare
397 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 20.09.2023) Vizualizare
398 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 20.09.2023) Vizualizare
400 28/08/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea art. 3 din HCL nr. 588/22.12.2022 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în consiliile de administraţie ale Spitalelor Publice transferate administraţiei publice locale (Publicarea pe site: 20.09.2023) Vizualizare
406 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” domnului Părinte Profesor Grigore Diaconu (Publicare pe site 09.10.2023) Vizualizare
407 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” domnului Gellu Dorian (Publicare pe site: 09.10.2023) Vizualizare
409 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului d-nei consilier Adăscăliței Monica Delia, precum și vacantarea locului de consilier local deținut de aceasta (Publicare pe site: 09.10.2023) Vizualizare
410 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi Asociaţia pentru copii „Il Girotondo“ Botoşani pentru anul școlar 2023-2024 (Publicare pe site: 09.10.2023) Vizualizare
411 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 321/2020, cu modificările ulterioare, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Botoșani (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
412 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii de locuit repartizate în regim de urgenţă (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
413 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de alipire a unor imobile, proprietate publică a Municipiului Botoṣani situate în str. Primăverii nr. 5 -7-9 (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
414 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru realizarea unor lucrări de construire pe teren învecinat cu imobil proprietate privată a Municipiului Botosani (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
415 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru realizarea unor lucrări de construire Locuinţă Stehnic+P+1E, Foişor şi împrejmuire teren, pe un teren învecinat cu imobil proprietate privată a Municipiului Botosani (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
416 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea diminuării suprafeṭei terenului aparṭinând domeniului public al Municipiului Botoşani transmis în administrarea Liceului Teoretic ,,Grigore Antipa” Botoşani (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
417 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren în suprafață de 7,00 mp, cu destinația extindere spațiu comercial, situat în str. Victoriei nr. 10, sc. A, CF 69514, municipiul Botoșani (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
418 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind inițierea demersurilor în vederea vânzării către chiriaș a unei locuinţe proprietate a Municipiului Botoșani şi administrată de S.C. Locativa S.A. (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
419 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
420 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
421 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Șotron” Botoṣani a unui număr de 4 săli de clasă la parterul clădirii administrată de către Liceul Tehnologic ,,Elie Radu” Botoṣani (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
422 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea ANEXEI la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 385 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
423 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea ANEXEI la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
424 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani (Publicat pe 09.10.2023) Vizualizare
425 28/09/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Lebada nr. 2 bis, CF/NC 69680, mun./jud. Botoșani” în vederea realizării obiectivului „construire hală P+1E cu destinația atelier mobilă și împrejmuire teren” (Publicat pe 09.10.2023) Vizualizare
426 28/09/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – strada Pacea, nr. 36, CF/NC 52825, mun./jud. Botoșani” în vederea realizării obiectivului „construire depozit frigorific” (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
427 28/09/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Stefan cel Mare, nr. 46, CF/NC nr. 70497, mun./jud. Botoșani” în vederea realizării obiectivului „amenajare parcare” (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
428 28/09/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Cartier Tulbureni, nr. fn, CF/NC 69997” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și împrejmuire teren” (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
429 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind acceptarea unor donaṭii constând în terenuri cu destinația cale de acces/drum (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
430 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil aflat în proprietatea privată a Municipiului Botoṣani (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
431 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită al unui teren în suprafaţă de 3000 m.p. către Parohia ,,Sfinţii Martiri Brâncoveni” în vederea edificării unei biserici parohiale (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
432 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind continuarea proiectului „Şcoala la Cornişa – Luni înot şi patinez!” destinat elevilor claselor I-XII din unităţile de învăţământ de stat din Municipiul Botoşani pentru petrecerea timpului liber la Piscina şi Patinoarul din cadrul Parcului Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa, în anul școlar 2023 – 2024 (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
433 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării suprafeṭei terenului reprezentat de Stadion Mecanex aparṭinând domeniului public al Municipiului Botoşani, transmis în administrarea Direcţiei Sport şi Agrement Botoşani (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
434 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Botoşani, Judeţul Botoşani, România şi Municipiul Soroca, Raionul Soroca, Republica Moldova (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
435 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții ale Direcției Servicii Publice Botoșani (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
436 28/09/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
437 28/09/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 3 din Hotărârea de Consiliu Local a Municipiului Botoşani nr. 462 din 07.10.2022 „Rețea de Stații Inteligente și Modernizarea Transportului Public la Nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – Orașul Bucecea” (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
438 28/09/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 din Hotărârea de Consiliu Local a Municipiului Botoşani nr. 467 din 13.10.2022 „Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoșani” (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
439 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului pierderilor tehnologice în sistemul centralizat de transport și distribuție al energiei termice dinMunicipiul Botoșani (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
440 28/09/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat pentru faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate în Botoșani str. Grivița nr. 2, sc. A, B”- Componenta 3 a proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani – etapa I”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Publicat pe site: 09.10.2023) Vizualizare
401 11/09/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023. (Publicat pe site: 13.10.2023) Vizualizare
405 26/09/2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023. (Publicat pe site: 13.10.2023) Vizualizare
441 13/10/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023. (Publicat pe site: 13.10.2023) Vizualizare
442 13/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor bunuri transmise în administrare către Spitalul de Recuperare ,,Sfântul Gheorghe” Botoşani. (Publicat pe site: 17.10.2023) Vizualizare
443 13/10/2023 HOTĂRÂRE pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind aprobarea majorării capitalului social cu suma de 150.000 lei. (Publicat pe site: 17.10.2023) Vizualizare
444 13/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat pentru faza PT și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivele de investiții „Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani str. Savenilor nr. 36, sc. A ,B,C,D”- Componenta 4 și „Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani B-dul Mihai Eminescu nr. 49- Componenta 5 a proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa I”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. (Publicat pe site: 17.10.2023) Vizualizare
445 13/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat pentru faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian – Atelier” finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1. Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice. (Publicat pe site: 17.10.2023) Vizualizare
446 13/10/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor. (Publicat pe site: 17.10.2023) Vizualizare
447 13/10/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea pozitiei nr. 6 din anexa la H.C.L. nr. 411/28.09.2023 privind modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botoşani. (Publicat pe site: 17.10.2023) Vizualizare
449 23/10/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de execuție (PTh + D.E.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar/a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare”, cod MySMIS 2014 + 155364, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de investiții 9.1. Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) (Publicat pe site: 26.10.2023) Vizualizare
450 23/10/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului General actualizat pentru faza PT și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani str.Calea Nationala nr. 89”- Componenta 1 a proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa II”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Publicat pe site: 26.10.2023) Vizualizare
451 23/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării suprafeṭei terenului cu destinația de „Zonă de recreere” situat în str. Vârnav nr. 17 A, aparṭinând domeniului public al Municipiului Botoşani (Publicat pe site: 26.10.2023) Vizualizare
452 23/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui tranzacţii pentru stingerea litigiului ce face obiectul dosarului nr. 4332/193/2022 (Publicat pe site: 26.10.2023) Vizualizare
453 23/10/2023 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a unui teren către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru amplasare Staţie de monitorizare a calităţii aerului BT2 de tip Trafic (Publicat pe site: 26.10.2023) Vizualizare
454 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 316 din 06 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate a Consiliului Local, precum și stabilirea componenței comisiilor de specialitate (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
455 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind stabilirea programului de audiente pentru consilierii locali ai Municipiului Botoșani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
456 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 321/2020, cu modificările ulterioare, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botoșani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
457 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii și a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de Director, grad I în cadrul Direcției Servicii Publice Botoşani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
458 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 376/23.08.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
461 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Botoşani în suprafaţă de 39,00 mp, situat în Botoşani, str Gării nr. 4 (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
462 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiul Botoşani în suprafaţă de 183,00 mp, situat în Botoşani, Calea Națională nr. 29 (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
463 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Botoşani în suprafaţă de 102,00 mp, situat în Botoşani, str. Împărat Traian nr. 94-96 (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
464 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 1896/19.04.2022 încheiat între Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani și Universitatea Danubius Galați (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
465 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de terenuri situate în zona ANL Cismea – str. Ludovic Daus, procedură demarată prin H.C.L. nr. 78 din 23.02.2023 (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
466 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
467 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind casarea unor bunuri concesionate către S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
468 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru spaţii administrate de catre S.C. Locativa S.A. (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
469 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în administrarea directă a Unităṭii Administrativ Teritoriale Municipiul Botoṣani a spaţiilor şi garajelor situate sub tribunele Stadionului Municipal Botoşani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
470 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea exercitarii dreptului de a dispune asupra cotei indivize de ½ dintr-un imobil reprezentat de apartament nr. 3 situat în municipiul Botosani, Aleea Pinului, nr. 7, sc. E, parter, jud. Botoşani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
471 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea cumpărării prin negociere directă a unui teren situat în Botoșani, Aleea Zorilor nr. 21 (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
472 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind iniţierea demersurilor în vederea preluării Cinematografului ,,Luceafărul” în domeniul public al Municipiului Botoşani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
473 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
474 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
475 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
476 31/10/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –Drumul Tătarilor, nr.45, CF/NC nr. 69812, mun./jud. Botoșani” în vederea realizării obiectivului „construire locuință tip duplex P+M, împrejmuire teren și racord utilități” (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
477 31/10/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –str. Petru Rares, nr. 1C, CF/NC nr. 55278, mun./jud. Botoșani” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și împrejmuire teren” (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
478 31/10/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –Str. Petru Maior, nr. 24, CF/NC 66832, mun./jud. Botoșani” în vederea realizării obiectivului „construire locuință Stehnic+P+1E, foișor și împrejmuire teren” (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
479 31/10/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 349/28.07.2023 privind documentaţia „Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Aleea Nicolae Pisoski nr. 10 , CF/CAD 58473” în vederea realizării obiectivului „Întocmire P.U.Z. în vederea divizării imobilului CF 58473 și realizării de construcții” (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
480 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile noiembrie – decembrie 2023 (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
481 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei pentru achiziționarea unui număr de 400 exemplare din cartea Poetului Laureat al Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” ediţia a – XXXII -a, Ion Pop (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
482 31/10/2023 HOTĂRÂRE pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit a societății cu menținerea acelorași garanții prevăzute în contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11.2010 (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
483 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, al S.C. Eltrans S.A. Botoșani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
484 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
485 31/10/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
486 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Botoșani la Program Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivul de investiţii „Extindere capacitate de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani” (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
487 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiţii: „Extindere capacitate de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani” (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
488 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, al S.C. Moden Calor S.A. Botoșani (Publicat pe site: 02.11.2023) Vizualizare
490 08/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului privind „Regenerarea urbană integrată a zonei construite protejate pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural în municipiul Botoșani REGENERARE URBANĂ | ZONA CENTRALĂ” (Publicat pe site: 09.11.2023) Vizualizare
491 08/11/2023 HOTĂRÂRE privind cheltuielile legate de proiectul Dotarea unităților de învățământ din municipiul Botoșani cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, cod F-PNRR-Dotari-2023-5883 (Publicat pe site: 09.11.2023) Vizualizare
492 08/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea diminuării suprafeṭei terenului aparṭinând domeniului privat al Municipiului Botoşani situat în str. I.C. Brătianu, f.n. (Publicat pe site: 09.11.2023) Vizualizare
493 08/11/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către S.C. „Locativa” S.A. Botoșani prin radierea din lista bunurilor concesionate către S.C. Locativa S.A. Botoșani a imobilului-camera nr. 11 situat în str. Săvenilor, nr. 2-8, etaj 2 (Publicat pe site: 09.11.2023) Vizualizare
494 08/11/2023 HOTĂRÂRE aprobarea organizării unei activităţi de interes public local de către Direcţia de Sănătate Publică Botoşani la Sala Polivalentă ,, Elisabeta Lipă” Botoşani în ziua de 17.11.2023, orele 10-13 (Publicat pe site: 09.11.2023) Vizualizare
495 08/11/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 593/22.12.2022 pentru aprobarea valorii actualizate a proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicat pe site: 09.11.2023) Vizualizare
497 17/11/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea procedurii și a conținutului – cadru al documentației pentru emiterea Certificatelor de atestare/adeverințe privind edificarea construcțiilor, conform art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Publicat pe site: 20.11.2023) Vizualizare
498 17/11/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Secțiunea a 2-a a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, privind operatorii economici (Publicat pe site: 20.11.2023) Vizualizare
499 17/11/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Secțiunea a 2-a a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, privind operatorii economici (Publicat pe site: 20.11.2023) Vizualizare
500 17/11/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Secțiunea a 2-a a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, privind operatorii economici (Publicat pe site: 20.11.2023) Vizualizare
501 17/11/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Secțiunea a 2-a a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, privind operatorii economici (Publicat pe site: 20.11.2023) Vizualizare
502 17/11/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317 din 04 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului „Amenajare Versant „Pacea”, str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicat pe site: 20.11.2023) Vizualizare
460 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și pentru aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2023 (Publicat pe site: 20.11.2023) Vizualizare
489 08/11/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023(Publicat pe site: 20.11.2023) Vizualizare
496 17/11/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023(Publicat pe site: 20.11.2023) Vizualizare
459 31/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Botoșani la data de 30 septembrie 2023 (Publicat pe site: 20.11.2023) Vizualizare
503 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Evenimentului „Revelion 2023 – 2024”(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
504 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani începând cu data de 01.12.2023(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
505 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii şi a Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,TRANSPORT METROPOLITAN BOTOŞANI”(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
506 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind majorarea pentru anul 2024 cu 400% a impozitului pe clădiri situate în municipiul Botoșani, Str. IC Brătianu nr. 18, clădire monument istoric, poz 271- BT-II-m-B-01866 Casa Silion (mijl. sec XIX) din Lista monumentelor istorice, CF 56699, CAD 528 ca urmare a identificării clădirilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 168/2022(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
507 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind majorarea pentru anul 2024 cu 400% a impozitului pe clădiri situate în municipiul Botoșani, Str. Manolești Deal nr. 6 bis, CF/NC 55675 ca urmare a identificării clădirilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 168/2022(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
508 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind majorarea pentru anul 2024 cu 300% a impozitului pe teren, și cu 400% a impozitului pe clădiri situate în municipiul Botoșani, str. Ion Simionescu nr. 2, CF/NC 69372 ca urmare a identificării clădirilor și terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 168/2022(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
509 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind majorarea pentru anul 2024 cu 400% a impozitului pe clădiri situate în municipiul Botoșani, Str. Octav Băncilă nr. 32, clădire monument istoric, poz 270 – BT-II-m-B-01865 Casa Palaga (mijl. sec XIX) din Lista monumentelor istorice, CF/NC 55725 ca urmare a identificării clădirilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 168/2022(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
510 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind majorarea pentru anul 2024 cu 400% a impozitului pe clădiri situate în municipiul Botoșani, Aleea Parcul Tineretului nr. 1, Parter, CF/NC 51147-C1-U1, CAD 763/0;3 ca urmare a identificării clădirilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 168/2022(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
511 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind majorarea pentru anul 2024 cu 400% a impozitului pe teren și a impozitului pe clădiri, situate în municipiul Botoșani, Str. Cornișa nr. 5 ca urmare a identificării clădirilor și terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 168/2022(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
512 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind majorarea pentru anul 2024 cu 400% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Municipiul Botoșani, Aleea Unirii nr. 10, clădire monument istoric, poz 346 – BT-II-m-B- 01933 Casa Manolache Iorga (mijl. sec. XIX) din Lista monumentelor istorice, CF/NC 54304, CAD 6763 ca urmare a identificării clădirilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 168/2022(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
513 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind majorarea pentru anul 2024 cu 400% a impozitului pe teren și a impozitului pe clădiri, situate în municipiul Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 68 ca urmare a identificării clădirilor și terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 168/2022(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
514 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind majorarea pentru anul 2024 cu 300% a impozitului pe teren, și cu 400% a impozitului pe clădiri situate în municipiul Botoșani, Bdul Mihai Eminescu nr. 58 (fost nr. 78), CF/NC 51673 ca urmare a identificării clădirilor și terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 168/2022(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
515 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind majorarea pentru anul 2024 cu 400% a impozitului pe clădiri situate în municipiul Botoșani, Aleea Maxim Gorki nr. 13 (fost Str. Maxim Gorki nr. 1), clădire monument istoric, poz 296- BT-II-m-B-01890 Casa (mijl. sec XIX) din Lista monumentelor istorice, CF/NC 59208 ca urmare a identificării clădirilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 168/2022(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
516 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
517 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Botoşani în suprafaţă de 122,00 mp, situat în Botoşani, str.Victoriei nr. 28(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
518 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Botoşani în suprafaţă de 100,00 mp, situat în Botoşani, str. Ion Creangă nr. 69(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
519 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Botoşani în suprafaţă de 30,00 mp, situat în Botoşani, Aleea Nucului nr. 10(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
520 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, et. 1, ap. 1(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
521 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind declararea de uz şi interes public local a obiectivului de investiții Parc Adrian Adamiu f.n. și transmiterea acestuia în administrarea Direcției Servicii Publice Botoșani(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
522 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind declararea de uz şi interes public local a obiectivului de investiții Creșă municipală cu Program Prelungit „HAPPY”, situată în zona ANL Cișmea(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
523 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru căsuțe de lemn situate în Parcul „Mihai Eminescu” Botoșani(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
524 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor rețele de gaz de uz și interes public local(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
525 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de vânzare pentru o locuinṭă ANL(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
526 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind inițierea demersurilor în vederea vânzării către chiriași a unor locuinţe- apartamente construite din fondurile statului, proprietatea privată a Municipiului Botoşani şi administrate de către S.C. Locativa S.A. Botoșani(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
527 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de parteneriat pentru organizarea competiției ,,CUPA CORNIȘA LA CURLING” în perioada 08 – 09.12.2023(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
528 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
529 28/11/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Dragoș Vodă, nr. 1A, CF/NC 66094” în vederea realizării obiectivului „Construire spălătorie auto”(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
530 28/11/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –Str. Doboșari, nr. 81, CF/NC 69693” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M, garaj, magazine și împrejmuire teren”(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
531 28/11/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –Aleea Cireșului, nr. 4C, CF/NC69694” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință D+P și împrejmuire teren”(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
532 28/11/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –Aleea Sofia Nădejde, nr. 9A, CF/NC 55298” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P și împrejmuire teren”(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
533 28/11/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Pacea nr. 30C, recenzat str. Neculai Sofian, nr. 2A, CF/NC 65143” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P”(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
534 28/11/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Izvoarelor, nr. 9, CF/NC69401” în vederea realizării obiectivului „Demolare corp C1, construire locuință D+P și refacere împrejmuire teren”(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
535 28/11/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – strada Ion I.C. Brătianu F.N., CF/NC 70082” în vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto self service și împrejmuire teren”(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
536 28/11/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Maior Ignat nr. 30A, mun./jud. Botoșani, CF/NC nr. 70233” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe P+1E și împrejmuire teren”(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
537 28/11/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –str. Ciobanului, nr. 15, CF/NC nr. 69422, mun./jud. Botoșani” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și racord utilități”(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
538 28/11/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Ion Simionescu, nr. 10, CF/NC nr. 54467, mun./jud. Botoșani” în vederea realizării obiectivului „desființare C1, C2, și C3, construire locuință P+M”(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
539 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii unui teren situat în Botoșani, str. Drumul Tătarilor f.n. din domeniului privat al Municipiului Botoșani în domeniul public al Municipiului Botoșani(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
540 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea în cadrul proiectului ,,Extindere reţea de canalizare în zona Lebăda (Municipiul Botoşani) şi sat Curteşti (Comuna Curteşti) de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Botoşani” a unor lucrări de subtraversare a Drumului Naţional 28B, porţiunea aflată în administrarea Municipiului Botoşani şi a unui drum comunal, proprietate publică a Municipiului Botoşani(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
542 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru avizarea Notei de fundamentare pentru exceptarea de la aplicarea prevederilor din Capitolul III privind disciplina economico-financiară, din cadrul Legii nr. 296/2023 (Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
543 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice produse şi livrate de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani (Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
544 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea finalizării proiectului „Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar/a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare, cod MySMIS 2014+ 155364” și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale și a respectării prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă în cadrul etapei a II-a de finanțare, după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botoșani (Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
545 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea finalizării proiectului „Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și îmbunătățirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane (GAL axa 9.1) – Amenajare spații recreere în ZUM Centrul Vechi și ZUM Parcul Tineretului, Crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane – modernizarea utilităților publice – modernizarea iluminatului public urban, Amplasarea de camere de supraveghere wireless pe teritoriul SDL”, cod MySMIS 2014+ 152087 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea implementării sale după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului Municipiul Botoșani(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
546 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea finalizării proiectului „Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 127784 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea implementării sale după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului Municipiul Botoșani (Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
547 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea finalizării proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 125026” și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale și a respectării prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă în cadrul etapei a II-a de finanțare, după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botoșani (Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
548 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea finalizării proiectului „Construire imobil de locuințe sociale pe teritoriul SDL”, Cod MySMIS 2014+ 155363 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale și a respectării prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă în cadrul etapei a II-a de finanțare, după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botoșani (Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
541 28/11/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani(Publicat pe site: 08.12.2023) Vizualizare
550 06/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea finalizării proiectului „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian – Municipiul Botoșani”, Cod MySMIS 2014+ 150539 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale și a respectării prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă în cadrul etapei a II-a de finanțare, după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botoșani (Publicat pe site: 05.01.2024) Vizualizare
551 06/12/2023 HOTĂRÂRE privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea cu 5 ani a termenului prevăzut la art. 3 şi art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 96 din 12 februarie 2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului (Publicat pe site: 05.01.2024) Vizualizare
552 06/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea finalizării proiectului „Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron” cod SMIS 127791 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale și a respectării prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă în cadrul etapei a II-a de finanțare, după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botoșani (Publicat pe site: 05.01.2024) Vizualizare
553 06/12/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea finalizării proiectului „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comutăților marginalizate – amenajare zonă de recreere Aleea Nucului nr. 12”, Cod MySMIS 2014+ 127789 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale și a respectării prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă în cadrul etapei a II-a de finanțare, după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botoșani (Publicat pe site: 05.01.2024) Vizualizare
554 06/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea finalizării proiectului „Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 22” cod SMIS 127790 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale și a respectării prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă în cadrul etapei a II-a de finanțare, după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botoșani (Publicat pe site: 05.01.2024) Vizualizare
549 06/12/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 – 06 decembrie 2023 (Publicat pe site: 05.01.2024 Vizualizare
555 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 – 20 decembrie 2023 (Publicat pe site: 05.01.2024 Vizualizare
593 27/12/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 – 27 decembrie 2023 (Publicat pe site: 05.01.2024 Vizualizare
556 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de organizare a reţelei şcolare din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2024-2025(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
557 20/12/2023 HOTĂRÂRE de modificare și completare a HCL nr. 182/28.04.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Botoșani începând cu anul 2024(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
558 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD în Municipiul Botoșani, pentru anul 2024(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
559 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentelor de funcționare ale Sălii Polivalente „Elisabeta Lipăˮ Botoșani, zonei de agrement constituită pe structura lacului din Parcul Mihai Eminescu și Stadioanelor Municipal, Mecanex și Victoria din Municipiul Botoșani(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
560 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind stabilirea situațiilor, modalităților și cuantumului ajutorului de urgență și al ajutorului de înmormântare acordat în temeiul art. 83 si art. 85 din Legea nr. 196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 – 63 din HG nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
562 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
563 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaṭii constând în teren cu destinația extindere drum(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
564 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru realizarea lucrărilor de montaj echipamente de joacă pentru terenurile de joacă existente, proprietate publică a Municipiului Botoşani(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
565 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind inițierea demersurilor în vederea vânzării către chiriași a unei locuinţe- apartament construit din fondurile statului, proprietate a Municipiului Botoşani şi administrat de către S.C. Locativa S.A. Botoșani(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
566 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune – decembrie 2023(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
567 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către S.C. „Locativa” S.A. Botoșani prin completarea listei bunurilor concesionate către S.C. Locativa S.A. Botoșani cu imobilulgarsonieră situat în str. Mihail Kogălniceanu, nr. 64, scara A, parter(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
568 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL – decembrie 2023(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
569 20/12/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani – decembrie 2023(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
570 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind declararea de uz şi interes public local a obiectivului de investiții „Parc, str. Vârnav, nr. 17A, municipiul Botoșani” și transmiterea acestuia în administrarea Direcției Servicii Publice Botoșani(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
571 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind casarea unor mijloace fixe proprietate a Municipiului Botoșani – decembrie 2023(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
572 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion Municipal Botoșani, Calea Națională, nr. 44B, Municipiul Botoșani”(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
573 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat dintre UAT Municipiul Botoșani și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani având ca obiect implementarea de acțiuni comune în domeniul surselor de energie regenerabilă în cadrul proiectului „RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation/Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”, număr de referință 2SOFT/1.2/63(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
574 20/12/2023 HOTĂRÂRE pentru avizarea Analizei fundamentate privind modul în care este afectată Societatea Eltrans S.A. Botoșani prin aplicarea prevederilor din cadrul Capitolului III, Secțiunea 2 – Măsuri referitoare la disciplina economico – financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
575 20/12/2023 HOTĂRÂRE pentru avizarea Notei de fundamentare pentru exceptarea de la aplicare a prevederilor din cadrul Capitolului III, Secțiunea 2 – Măsuri referitoare la disciplina economico – financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung pentru S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
576 20/12/2023 HOTĂRÂRE pentru avizarea Analizei fundamentate privind exceptarea S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani de la aplicarea prevederilor din cadrul Capitolului III, Secțiunea 2 – Măsuri referitoare la disciplina economico – financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
577 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Locativa S.A. Botoșani(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
578 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani – decembrie 2023(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
579 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Popăuți, nr. 48, CF/NC 69832” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+1E și împrejmuire teren”(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
580 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile ianuarie – februarie 2024(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
581 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului medical și de specialitate al Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
582 20/12/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 554/06.12.2023 privind aprobarea finalizării proiectului „Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 22” cod SMIS 127790 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale și a respectării prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă în cadrul etapei a II-a de finanțare, după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botoșani(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
583 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion Municipal Botoșani, Calea Națională, nr. 44B, Municipiul Botoșani”(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
584 20/12/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Botoșani(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
585 20/12/2023 HOTĂRÂRE nr. 585 din 20.12.2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 120.000.000 lei(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
586 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA Botoșani” pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din data de 21.12.2023(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
587 20/12/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 161/30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani și anume Actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
588 20/12/2023 H O T Ă R Â R E privind exprimarea acordului de principiu al UAT Municipiul Botoșani în vederea asigurării cofinanțării necesare proiectului „Outdoor inclusive schools”, ce urmează a fi depus de către unitatea de învățământ „Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
589 20/12/2023 H O T Ă R Â R E privind exprimarea acordului de principiu al UAT Municipiul Botoșani în vederea asigurării cofinanțării necesare proiectului „Stay Active – Be Healthy”, ce urmează a fi depus de către unitatea de învățământ „Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
590 20/12/2023 H O T Ă R Â R E privind exprimarea acordului de principiu al UAT Municipiul Botoșani în vederea asigurării cofinanțării necesare proiectului „Education in armony for all children”, ce urmează a fi depus de către unitatea de învățământ „Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
591 20/12/2023 H O T Ă R Â R E privind exprimarea acordului de principiu al UAT Municipiul Botoșani în vederea asigurării cofinanțării necesare proiectului „ACCESS – Act for Sport&Eco Support”, ce urmează a fi depus de către unitatea de învățământ „Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
592 20/12/2023 H O T Ă R Â R E privind exprimarea acordului de principiu al UAT Municipiul Botoșani în vederea asigurării cofinanțării necesare proiectului „PLAY – Promote, Learn, Advocate for the Youth”, ce urmează a fi depus de către unitatea de învățământ „Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
594 27/12/2023 H O T Ă R Â R E privind exprimarea acordului de principiu al UAT Municipiul Botoșani în vederea asigurării cofinanțării necesare proiectului „Open Borders in Promoting Sports and Lifestyle for a Healthy Future”, ce urmează a fi depus de către unitatea de învățământ „Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
595 27/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Botoșani, până la finalul mandatului 2020 – 2024(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
1 08/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2023 şi validarea Dispoziţiei Primarului nr. 1275 din 28 decembrie 2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
2 08/01/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei – Act de tranzacţie judiciară la dosarul nr. 4332/193/2022 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 452 din 23.10.2023 privind aprobarea încheierii unui tranzacţii pentru stingerea litigiului ce face obiectul dosarului nr. 4332/193/2022(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
3 08/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2024- 2025(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
4 08/01/2024 HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Stadion Municipal Botoşani, Calea Naţională, nr. 44B, Municipiul Botoşani”(Publicat pe site: 09.01.2024) Vizualizare
561 20/12/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Botoșani și a bugetului împrumuturilor interne al Municipiului Botoșani la data de 11 decembrie 2023 (Publicat pe site: 11.01.2024) Vizualizare
5 17/01/2024 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului administrației publice locale în comisia de concurs și cea de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcției vacante de medic șef laborator din cadrul Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” (Publicat pe site: 18.01.2024) Vizualizare
6 17/01/2024 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului administrației publice locale în comisia de concurs și cea de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcțiilor vacante de Șef Secție RMFB I și șef Secție RMFB II din cadrul Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” (Publicat pe site: 18.01.2024) Vizualizare
7 17/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial – administrativă a Municipiului Botoșani (Publicat pe site: 18.01.2024) Vizualizare
8 17/01/2024 HOTĂRÂRE privind stabilirea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2024 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare (Publicat pe site: 18.01.2024) Vizualizare
9 17/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare şi modernizare Aleea Gheorghe Hasnaș”, municipiul Botoşani (Publicat pe site: 18.01.2024) Vizualizare
10 17/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare şi modernizare strada Sălciilor”, municipiul Botoşani (Publicat pe site: 18.01.2024) Vizualizare
11 17/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare parcare intrare municipiul Botosani (tiruri)”(Publicat pe site: 18.01.2024) Vizualizare
12 17/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare şi modernizare Strada Alunis”, municipiul Botoşani(Publicat pe site: 18.01.2024) Vizualizare
13 17/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare şi modernizare Strada Humăriei în municipiul Botoşani”(Publicat pe site: 18.01.2024) Vizualizare
14 17/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare şi modernizare strada Popăuți, municipiul Botoşani”(Publicat pe site: 18.01.2024) Vizualizare
15 17/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare acces Cimitirul Armatei și amenajari conexe (conform HCL 147/2016)”(Publicat pe site: 18.01.2024) Vizualizare
16 17/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare şi modernizare Strada Ștefăniță Vodă, municipiul Botoşani”(Publicat pe site: 18.01.2024) Vizualizare
17 23/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării sumei de 6.381,10 mii lei din excedentul bugetului local constituit la finele anului 2023 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2024(Publicat pe site: 23.01.2024) Vizualizare
18 23/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor de acces, fără TVA, la facilităţile oferite de obiectivele din administrarea Direcţiei pentru Sport şi Agrement Botoşani(Publicat pe site: 23.01.2024) Vizualizare
19 23/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare acoperiș atelier Liceul Dimitrie Negreanu”(Publicat pe site: 23.01.2024) Vizualizare
20 23/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare șarpantă Gradinita 6”(Publicat pe site: 23.01.2024) Vizualizare
21 23/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare acoperiș corp C1 Liceul de Științe ale naturii Grigore Antipa”(Publicat pe site: 23.01.2024) Vizualizare
22 23/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Dezvoltarea rețelei de școli verzi – Reabilitare/renovare energetică – Școala gimnazială Grigore Antipa”(Publicat pe site: 23.01.2024) Vizualizare
39 31/01/2024 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism – str. I. L. Caragiale nr. 39, Nr. Cad./CF 64038“ în vederea realizării obiectivului „construire locuinţă P+1Eparțial, amenajări exterioare, împrejmuire teren şi racorduri utilităţi” (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
24 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Servicii Publice Botoșani (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
25 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune – ianuarie 2024 (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
26 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL – ianuarie 2024 (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
27 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind declararea de uz şi interes public local a bunului „sistem antiincendiu” și transmiterea acestuia în administrarea Seminarului Teologic „Sf. Gheorghe” Botoșani (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
28 31/01/2024 HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării terenului de 349,00mp aflat în str. Grăniceri nr. 38A, CF/NC51588, reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului „concesionare teren, construire locuință P, magazie P – lucrări realizate fără autorizație de construire” (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
29 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere pentru un spaţiu administrat de către S.C. Locativa S.A. în clădirea situată în str. Săvenilor, nr. 2-8 (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
30 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului proprietarului infrastructurii UAT Municipiul Botoșani în vederea reabilitării terenului de sport din incinta unității de învățământ „Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani” prin intermediul proiectului „PLAY – Promote, Learn, Advocate for the Youth”, ce urmează a fi depus de către unitatea de învățământ „Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
31 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului proprietarului infrastructurii UAT Municipiul Botoșani în vederea reabilitării sălii de sport din incinta unității de învățământ „Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani” prin intermediul proiectului „ACCESS – Act for Sport&Eco Support”, ce urmează a fi depus de către unitatea de învățământ „Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
32 31/01/2024 H O T Ă R Â R E privind exprimarea acordului proprietarului infrastructurii UAT Municipiul Botoșani în vederea modernizării terenului de sport și amenajarea unui foișor în incinta unității de învățământ „Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani” prin intermediul proiectului „Education in armony for all children”, ce urmează a fi depus de către unitatea de învățământ „Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
33 31/01/2024 H O T Ă R Â R E privind exprimarea acordului proprietarului infrastructurii UAT Municipiul Botoșani în vederea amenajării unui teren de sport multifuncțional și a unui loc de joacă în incinta unității de învățământ „Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani” prin intermediul proiectului „Outdoor inclusive schools”, ce urmează a fi depus de către unitatea de învățământ „Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
34 31/01/2024 H O T Ă R Â R E privind exprimarea acordului proprietarului infrastructurii UAT Municipiul Botoșani în vederea modernizării terenului de sport, amenajarea unei pergole și a unui teren de joacă în incinta unității de învățământ „Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani” prin intermediul proiectului „Stay Active – Be Healthy”, ce urmează a fi depus de către unitatea de învățământ „Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
35 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/30.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Aleea Smârdan, municipiul Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
36 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/30.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare str. Grigore Antipa, mun. Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
37 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/07.07.2023 privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare str. Peco, mun. Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
38 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani – ianuarie 2024 (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
42 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării personalului medical de specialitate din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Sf. Stelian” Botoșani (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
43 31/01/2024 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului General actualizat pentru faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Bransament electric str. Teatrului nr. 5” Municipiul Botoșani, (proiectare + execuție) – lucrări pe tarif de racordare – în temeiul contractului de lucrări nr. 28419 din 16.10.2023 încheiat între Municipiul Botoșani și SC Elproex SA Botoșani (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
44 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare şi modernizare strada Plopilor”, municipiul Botoşani (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
45 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare şi modernizare strada Mărăsti”, municipiul Botoşani (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
48 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului proprietarului infrastructurii UAT Municipiul Botoșani în vederea instalării și punerii în funcțiune a unui sistem de rezonanță magnetică în imobilul unității spitalicești „Spitalul de Recuperare Sfântul Gheorghe Botoșani” prin intermediul proiectului „Medequipconnect: A Cross-Border Healthcare Initiative”, ce urmează a fi depus de către unitatea spitalicească „Spitalul de Recuperare Sfântul Gheorghe Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
53 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului de principiu al UAT Municipiul Botoșani în vederea asigurării cofinanțării necesare proiectului „SKATE- Skills-Knowledge – Attitude -Training -Experienceon Cross Border Level”, ce urmează a fi depus de către unitatea de învățământ „Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
23 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
40 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Tulbureni, nr. 44G, CF/NC 53105” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M, anexă și împrejmuire teren” Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
41 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –Str. Alexandru cel Bun, nr. 2, CF/NC 70465”în vederea realizării obiectivului „DESFIINȚARE CONSTRUCȚII C1, C2, C3, C4, CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P, ANEXĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, REFACERE ÎMPREJMUIRE TEREN” (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
46 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Rețea de stații Inteligente și Modernizarea Transportului Public la Nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani-Orașul Bucecea” (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
47 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (SF/DALI) și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ”Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoșani nr. C10-I.1.2-2652”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
49 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului de principiu al UAT Municipiul Botoșani în vederea asigurării cofinanțării necesare proiectului „MediTechCare”, ce urmează a fi depus de către unitatea spitalicească „Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
50 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului de principiu al UAT Municipiul Botoșani în vederea asigurării cofinanțării necesare proiectului „HealthConnect: Transforming Care Across Borders”, ce urmează a fi depus de către unitatea spitalicească „Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
51 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului de principiu al UAT Municipiul Botoșani în vederea asigurării cofinanțării necesare proiectului „RespireConnect: Cross-border initiative to improve the health of people with respiratory diseases”, ce urmează a fi depus de către unitatea spitalicească „Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Ucraina (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
52 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului de principiu al UAT Municipiul Botoșani în vederea asigurării cofinanțării necesare proiectului „OptiHealth – Optimizing Medical Institutions Across Borders”, ce urmează a fi depus de către unitatea spitalicească „Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani” în cadrul Programului Interreg NEXT VI-A România – Republica Moldova (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
54 31/01/2024 HOTĂRÂRE nr. 54 din 31 ianuarie 2024 pentru aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 585 din 20.12.2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 120.000.000 lei (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
55 31/01/2024 HOTĂRÂRE pentru avizarea Notei de fundamentare de aplicare parțială sau de exceptare a S.C. Locativa S.A. Botoșani de la aplicarea prevederilor din cadrul Capitolului III, Secțiunea 2: Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din cadrul Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
56 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea condiţiilor şi a comisiei de organizare a licitaţiilor publice pentru închirierea a 100 m.p. suprafaţă de înot din Piscina interioară din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornişa (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
57 31/01/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani (Publicat pe site: 08.02.2024) Vizualizare
58 12/02/2024 HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului proprietarului infrastructurii UAT Municipiul Botoșani în vederea executării lucrărilor de intervenție, modernizare teren de sport și amenajarea spațiului verde din fața unității de învățământ Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani prin intermediul proiectului „INTERREG NEXT Open Borders in Promoting Sports and Lifestyles for a Healthy Future” (Publicat pe site: 15.02.2024) Vizualizare
59 12/02/2024 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Botoşani în comisia de licitaţie stabilită prin Hotărârea Consiliului local nr. 56 din 31.01.2024 privind aprobarea condiţiilor şi a comisiei de organizare a licitaţiilor publice pentru închirierea a 100 m.p. suprafaţă de înot din Piscina interioară din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornişa (Publicat pe site: 15.02.2024) Vizualizare
60 12/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate (SF) a obiectivului de investiții „Rețea de stații Inteligente și Modernizarea Transportului Public la Nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani-Orașul Bucecea” (Publicat pe site: 15.02.2024) Vizualizare
61 12/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării spaţiului situat în str. Marchian nr. 3 din administrarea Filarmonicii ,,George Enescu” Botoşani în administrarea directă a Unităṭii Administrativ Teritoriale Municipiul Botoṣani (Publicat pe site: 15.02.2024) Vizualizare
62 12/02/2024 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru realizarea unor lucrări de construire pe limita de proprietate cu imobil proprietate privată a Municipiului Botosani (Publicat pe site: 15.02.2024) Vizualizare
63 12/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024 – 12 februarie 2024. (Publicat pe site: 28.02.2024) Vizualizare
64 12/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025 – 2027, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani pentru anul 2024. (Publicat pe site: 28.02.2024) Vizualizare
320R 07/07/2023 HOTĂRÂRE* privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornişa. * Republicată în temeiul art. 9 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 65 din 28 februarie 2024 (Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
65 28/02/2024 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de Funcționare al Infrastructurii EdilitarUrbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 320/07.07.2023(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
66 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind acordul desemnării unei persoane care să exercite viza CFP la S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
67 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani, începând cu 01 martie 2024(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
68 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al examenului pentru ocuparea funcțiilor de șef secție Laborator analize medicale, Șef secție Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie (RMFB) I și șef Secție Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie (RMFB) II din cadrul Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
69 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 23/31.01.2024 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
70 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Botoşani în suprafaţă de 317,00 mp,situat în Botoşani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 62(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
71 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donații constând în teren cu destinația extindere drum, februarie 2024(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
72 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL – februarie 2024(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
73 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării către chiriași a unor locuinţe (apartamente construite din fondurile statului) proprietate a Municipiului Botoșani şi administrate de S.C. Locativa S.A. Botoșanifebruarie 2024(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
74 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune – februarie 2024(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
75 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind acceptarea unei succesiuni vacante din Municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 12(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
76 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea accesului la piscinele PRATS Cornişa pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Nicolae Iorga“ Botoşani(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
77 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea accesului angajaţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani la facilităţile oferite de către Sala Polivalentă ,,Elisabeta Lipă” Botoşani(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
78 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Botoșani a bunului ,,Clădire în curs de execuţie a Laboratoare, Dispecerat şi Sediu” în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
79 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Sistematizare verticală executie utilitati Locuinte sociale cartier ANL Cișmea – C-tin Iordăchescu”(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
80 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/30.03.2023 privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Aleea Smârdan, municipiul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
81 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de execuție (PTh + D.E.) precum și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
82 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani – februarie 2024(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
83 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Manolesti Deal, nr. 23, CF/NC 69257” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+1E și împrejmuire teren”(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
84 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Drumul Tătarilor, nr. 67A, CF/NC 57729” în vederea realizării obiectivului „Construire două locuințe P+1E și împrejmuire teren”(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
85 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Peco, nr. 52E, CF/NC 70173” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P, împrejmuire teren și racord utilități”(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
86 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. A.S. Puskin, nr. 48B, CF/NC 67621” în vederea realizării obiectivului „Modificare P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 329/28.07.2022 și CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE ȘANTIER, ASIGURARE UTILITĂȚI”(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
87 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie – aprilie 2024(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
88 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului din Incubatorul de Afaceri către Agenţia Naţională pentru Locuințe(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
89 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Botoṣani situat în str. I.C. Brătianu, f.n.(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
90 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Direcţia Judeţeană pentru Cultură a terenului în suprafată de 683 m.p. aferent construcţiei-monument istoric ,,Casa Văsescu”, proprietate publică a Statului Român în administrarea Ministerului Culturii prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Botoşani(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
91 28/02/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/30.03.2023 privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare str. Grigore Antipa, mun. Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului(Publicat pe site: 07.03.2024) Vizualizare
448 13/10/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului–pilot de acordare a unui suport alimentar elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 12 Botoșani și ai Liceului cu Program sportiv Botoșani pentru anul școlar 2023 – 2024 Vizualizare
99 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
100 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, al S.C. Eltrans S.A. Botoșani (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
101 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind inițierea demersurilor în vederea vânzării către chiriași a unei locuinţe – apartament construit din fondurile statului, proprietate a Municipiului Botoşani şi administrat de către S.C. Locativa S.A. Botoșani – martie 2024 (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
102 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Botoşani în suprafaţă de 4464,00 mp, situat în Botoşani, str. Peco F.N. (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
103 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind acceptarea unor donaṭii constând în terenuri cu destinația cale de acces/drum – martie 2024 (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
104 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL – martie 2024 (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
105 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor pentru modificarea unui contract de vânzare-cumpărare pentru o locuinţă (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
106 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune – martie 2024 (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
107 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii Creșei cu Program Prelungit „Happy” în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 22 Botoșani (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
108 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere – martie 2024 (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
109 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Şcoala Gimnazială nr. 12 Botoșani a unui număr de 26 săli de clase (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
110 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiul Botoşani nr. 28/31.01.2024 pentru aprobarea concesionării terenului de 349,00 m.p. aflat în str. Grăniceri nr. 38A, CF/NC51588, reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului „concesionare teren, construire locuință P, magazie P – lucrări realizate fără autorizație de construire” (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
111 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind inițierea procedurilor în vederea vânzării unui garaj, proprietate a Municipiului Botoşani (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
112 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani – martie 2024 (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
113 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Hatman Arbore, nr.1, CF/NC 57753” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+1E și împrejmuire teren” (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
114 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Hatman Arbore, nr.66, CF/NC 66842” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință unifamilială P+1E și împrejmuire teren” (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
115 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Tulbureni, nr.40E, CF/NC 70327” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter” (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
116 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –Aleea Mihail Sorbul, nr.1, CF/NC 70296” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P și împrejmuire teren” (Publicat pe 04.04.2024) Vizualizare
117 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației ,,Hărți Strategice de Zgomot pentru Municipiul Botoșani’’ în vederea realizării obiectivului ,,Elaborare plan de acțiune destinat gestionării zgomotului și a efectelor cauzate de zgomot pentru Municipiul Botoșani” (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
118 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind actualizarea componenței Comisiei locale de ordine publică a municipiului Botoşani (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
119 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice produse şi livrate consumatorilor casnici de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
120 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
121 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, al S.C. Locativa S.A. Botoșani (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
122 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de investiții prioritare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Botoșani în perioada 2014 – 2020” (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
123 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea contractării unor credite pentru finanțarea proiectului ,,Realizare Parc fotovoltaic în incinta SC Modern Calor SA Botoșani” (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
124 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Indicatorilor de performanță financiară, nefinanciară și de guvernanță corporativă pentru anul 2024 la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
125 28/03/2024 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
126 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spațiu din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani către Centrul de Consultanță și Studii Europene Galați (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
127 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere pentru un spaţiu administrat de către S.C. Locativa S.A. Botoșani în clădirea situată în str. Săvenilor nr. 2-8 (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
128 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind preluarea terenului aferent obiectivului ,,Obor” din administrarea D.S.P. Botoşani (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
129 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Botoșani în domeniul public al Municipiului Botoșani al unui teren (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
130 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Şcoala Gimnazială nr. 11 a unui număr de 26 săli de clase (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
131 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat dintre UAT Municipiul Botoșani și Teatrul pentru copii și tineret „Vasilache” Botoșani având ca obiect derularea în parteneriat a Proiectului Cultural „Gala Teatrului Vasilache”, finanțat de către Ministerul Culturii (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
132 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat dintre UAT Municipiul Botoșani, Fundația World Vision România și Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani având ca obiect promovarea importanței strategice a educației timpurii pentru copii (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
98 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului național „Masă sănătoasă” elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 12 Botoșani și ai Liceului cu Program Sportiv Botoșani pentru anul 2024 (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
133 28/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoşani” (Publicat pe site:04.04.2024) Vizualizare
93 13/03/2024 HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 5 la HCL nr. 67/28.02.2024 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani, începând cu 01 martie 2024 Vizualizare
94 13/03/2024 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „P.U.Z. și R.L.U. – Str. Peco, nr. 10, mun. Botoșani, CD/CF66579” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE FABRICĂ DE TRANSFORMATOARE DE DISTRIBUȚIE – etapa II” Vizualizare
95 13/03/2024 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei „P.U.Z. și R.L.U. – Str. Împărat Traian, nr.13, mun. Botosani, CD/CF64402” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE PE LOT, S (parțial)+P+1E, ANEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, SERVITUTE CALE DE ACCES, BRANȘAMENE UTILITĂȚI, MODIFICAREA ZONEI FUNCȚIONALE DIN LMrf1 ÎN LMu2” Vizualizare
96 13/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere încheiate cu Asociaţia Fotbal Club Botoşani Vizualizare
97 13/03/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea plății utilităților aferente celor șase clase de învățământ primar în alternativa „Step by Step”, totalizând un număr de 155 de elevi, relocate la unitatea de învățământ „Liceul Dimitrie Negreanu” de la unitatea de învățământ „Școala Gimnazială nr. 7” ca urmare a desfășurării lucrărilor de intervenție asupra imobilului acesteia prin Programul Planul Național de Redresare și Reziliență Vizualizare
134 04/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion Municipal Botoșani, Calea Națională, nr. 44B, Municipiul Botoșani” (Publicat pe site:11.04.2024) Vizualizare
135 04/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: „Racord agent termic primar la blocurile de locuințe colective din Strada Războieni nr. 2, 4, 5, Municipiului Botoșani” (Publicat pe site:11.04.2024) Vizualizare
136 04/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării UAT Municipiul Botoșani în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate derulat de Administrația Fondului pentru Mediu cu propunerea de proiect intitulată „Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă și colectare ape uzate și pluviale – Municipiul Botoșani”, asigurarea și susținerea din bugetul local a UAT Municipiul Botoșani a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de Administrația Fondului pentru Mediu precum și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (Publicat pe site:11.04.2024) Vizualizare
137 04/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii de selecție și prioritizare a propunerilor de proiecte cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Botoșani pentru perioada 2021 – 2027 (Publicat pe site:11.04.2024) Vizualizare
138 04/04/2024 HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2022 – 2026, al domnului Mirel Manea la conducerea Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicat pe site:11.04.2024) Vizualizare
139 04/04/2024 HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al treilea an de management din mandatul 2021 – 2025 al domnului Alexandru Vasilachi la conducerea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani (Publicat pe site:11.04.2024) Vizualizare
140 04/04/2024 HOTĂRÂRE privind desemnarea a 2 consilieri locali care să facă parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Botoșani, pentru anul 2023 (Publicat pe site:11.04.2024) Vizualizare
467R 13/10/2022 HOTĂRÂRE* privind aprobarea proiectului „Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect . Republicată în baza HCL nr. 438 din 28.09.2023 (Publicat pe site:16.04.2024) Vizualizare
141 11/04/2024 HOTĂRÂRE privind prelungirea unui contract de concesiune încheiat de Spitalul de Recuperare ,,Sfântul Gheorghe” Botoșani (Publicat pe site:16.04.2024) Vizualizare
142 11/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării în perioada 9 – 12 mai 2024 a evenimentului „Zilele Municipiului Botoşani” (Publicat pe site:16.04.2024) Vizualizare
144 11/04/2024 HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Botoșani în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces” în vederea aprobării Actului adițional nr. 21 la Contractul de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017 (Publicat pe site:16.04.2024) Vizualizare
145 11/04/2024 HOTĂRÂRE privind actualizarea Devizului General, faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani B-dul Mihai Eminescu nr. 49 – Componenta 5 a proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa I”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Publicat pe site:16.04.2024) Vizualizare
146 25/04/2024 HOTĂRÂRE pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Botoșani, pentru anul 2025(Publicat pe site: 13.05.2024) Vizualizare
148 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Botoșani și a bugetului împrumuturilor interne al Municipiului Botoșani la data de 31 martie 2024(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
149 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării evenimentului „Zilele Eminescu” în perioada 14 – 15 iunie 2024 și alocarea sumei de 90.000 lei în vederea finanțării Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, Ediţia a – XXXIII -a, Botoşani 15 iunie 2024(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
150 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 261/31.05.2023 privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
151 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 504/28.11.2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani (Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
152 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL – aprilie 2024(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
153 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune – aprilie 2024 (Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
154 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga” a unui număr de 20 săli de clasă(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
155 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Şcoala Gimnazială ,,Elena Rareş” a unui spaţiu pentru depozitarea inventarului(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
156 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind declararea unor bunuri de uz şi interes public local – aprilie 2024(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
157 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind exercitarea dreptului de preemțiune – aprilie 2024(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
158 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Botoşani(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
159 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Manolești Deal, nr.6, CF/NC 65126” în vederea realizării obiectivului „Construire fabrică de produse lactate”(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
160 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Sălciilor, nr. 10, CF/NC 63585” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M”(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
161 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Împărat Traian, nr.70, CF/NC 67362” în vederea realizării obiectivului „Demolare corp C1-C2, construire vulcanizare auto”(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
162 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –Str. Aleea Petalelor, nr.2B, CF/NC 62546” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M, foișor, împrejmuire teren și racord utilități”(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
163 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Aleea Victor Tufescu, nr. 2A, CF/NC 61204” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință și, împrejmuire teren”(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
164 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Extravilan, P.C. 377/37, CF/NC 69517” în vederea realizării obiectivului „Construire anexă a exploatațiilor agricole (magazie și garaj pentru depozitare unelte și utilaje agricole)”(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
165 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent Str. Doboșari, nr. 36, CF/NC 50396” în vederea realizării obiectivului „Construire hală parter (prestări servicii mecanică fină) și împrejmuire teren”(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
166 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile mai – iunie 2024(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
168 25/04/2024 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 161/30.05.2019 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Botoșani și anume actualizarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Botoșani pentru anul 2023(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
169 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Botoșani la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar a unei suprafețe de teren în vederea punerii în posesie și reconstituirea dreptului de proprietate a unei persoane îndreptățită – aprilie 2024(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
170 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de alipire a unor imobile, proprietate publică a Municipiului Botoṣani(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
171 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al treilea an de management din mandatul 2021 – 2025 al domnului Marius Petru Rogojinschi la conducerea Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani(Publicat pe site:13.05.2024) Vizualizare
147 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare și a Caietului de sarcini pentru activitățile de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea publică a Municipiului Botoșani (Publicat pe site:20.05.2024) Vizualizare
167 25/04/2024 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 – 25 aprilie 2024. (Publicat pe site:20.05.2024) Vizualizare
172 08/05/2024 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024 – 8 mai 2024. (Publicat pe site:20.05.2024) Vizualizare
173 29/05/2024 HOTĂRÂRE pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit a societății cu păstrarea acelorași garanții constituite anterior prin contractul nr. 927/14.07.2017(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
175 29/05/2024 HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Sfântul Gheorghe” Botoşani a unui număr de 15 săli de clase(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
176 29/05/2024 HOTĂRÂRE privind exercitarea dreptului de preemțiune cu privire la imobilul situat în Municipiul Botoşani, str. 1 Decembrie, nr. 79(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
177 29/05/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile – teren şi construcţie din domeniul public al Statului și din administrarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în domeniul public al U.A.T. Municipiul Botoṣani și administrarea Consiliului local al Municipiului Botoṣani(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
178 29/05/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL – mai 2024(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
179 29/05/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării către chiriași a unor locuinţe (apartamente construite din fondurile statului) proprietate a Municipiului Botoșani şi administrate de S.C. Locativa S.A. Botoșani mai 2024(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
180 29/05/2024 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani – mai 2024(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
181 29/05/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINA DE VARĂ TEATRUL MIHAI EMINESCU BOTOȘANI ȘI REABILITARE SCUAR”(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
182 29/05/2024 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Botoṣani situat în Botoșani, Al. Constantin Iordăchescu f.n.(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
183 29/05/2024 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Botoṣani situat în Botoșani str. Dimitrie Pompeiu f.n.(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
184 29/05/2024 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Botoșani în domeniul public al Municipiului Botoșani a unor terenuri – mai 2024(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
185 29/05/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea poziției nr. 100 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 246/2010 privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Botoşani(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
186 29/05/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării unor activităţi de interes public local de către Direcţia pentru Sport şi Agrement Botoşani cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului(Publicat pe site:07.06.2024) Vizualizare
187 14/06/2024 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” Poetului Laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia pentru anul 2023(Publicat pe site 20.06.2024) Vizualizare
189 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a situațiilor financiare la data de 31.12.2023 (Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
191 26/06/2024 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 a Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe bunurile proprietate a Municipiului Botoșani în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea rețelelor noi de comunicații electronice în Botoșani, aprobat prin HCL nr. 334 din 28 iulie 2023-înlocuiește Anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 334/2023 (Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
192 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune – iunie 2024(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
193 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind inițierea demersurilor în vederea vânzării către chiriași a unei locuinţe – apartament construit din fondurile statului, proprietate a Municipiului Botoşani şi administrat de către S.C. Locativa S.A. Botoșani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
194 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea realizării unui schimb de imobile(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
195 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a unei camere către Parohia ,,Sfinţii Constantin şi Elena” Eternitatea Botoşani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
196 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 395 din 01.08.2019 pentru spaţiul administrat de către S.C. Locativa S.A. Botoșani în clădirea situată în str. Săvenilor nr. 2-8(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
197 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL – iunie 2024(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
198 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent intravilan CF/NC 63551 și extravilan CF/NC68955” în vederea realizării obiectivului „Construire ansamblu urban Șoseaua Iașului – etapa II – introducere teren în intravilan (St = 391.820,0mp; CF/NC68955)”(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
199 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent Aleea Irișilor nr.7, CF/NC 70164” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE ETAJ 4 RETRAS”(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
200 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Calea Națională, nr. 30B, CF/NC 65786” în vederea realizării obiectivului „Construire hală depozitare produse alimentare, racorduri utilități, branșamente, spațiu administrativ (birouri, sală de mese, baie serviciu) și împrejmuire teren”(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
201 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Calea Națională, nr. 46, sc. C, ap. 3, CF/NC 50430-C1-U21” în vederea realizării obiectivului „Extindere imobil CF/NC 50430-C1-U21, creare acces din exterior în vederea schimbării destinației din locuință în spațiu prestări servicii (salon remodelare corporală și manichiură), recompartimentări interioare”(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
202 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –Strada Pod de Piatră, nr. 31, CF/NC 69836” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+1E, garaj, împrejmuire teren și racord utilități”(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
203 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –Strada Miron Costin nr. 19, CF/NC 57551” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P și împrejmuire teren”(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
204 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Ioan Missir nr. 4, CF/NC 70047” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P”(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
205 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –intravilan PC 384/51, CF/NC 68301” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+1E, foișor, împrejmuire teren și branșamente utilități”(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
206 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Drumul Tătarilor 67A, CF/NC 71012” în vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P și împrejmuire teren”(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
207 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
208 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Botoșani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
209 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Servicii Publice Botoșani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
210 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciul public „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică” Botoşani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
211 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale a Municipiului Botoșani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
212 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Botoşani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
213 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoșani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
214 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluării celui de-al treilea an de management din mandatul 2021–2025 al domnului Alexandru Vasilachi la conducerea Teatrului „Mihai Eminescu“ Botoşani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
215 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 138/04.04.2024 privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2022 – 2026 al domnului Mirel Manea la conducerea Filarmonicii „George Enescu” Botoșani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
216 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind completarea art. 2 din HCL nr. 171/25.04.2024 cu reprezentantul Consiliului Local în comisia de soluționare a contestației la procedura de evaluare a celui de-al treilea an de management din mandatul 2021 – 2025 al domnului Marius Petru Rogojinschi la conducerea Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
217 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
218 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu și declanșarea procedurii de selecție(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
219 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare pentru desemnarea membrilor din Consiliile de administrație ale societăților la care Municipiul Botoșani este acționar unic(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
220 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile iulie – august 2024(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
221 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de functii pentru personalul angajat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Botoșani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
222 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani – iunie 2024(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
223 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea transferului fără plată a unui autoturism către Direcţia pentru Sport şi Agrement Botoşani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
224 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru ipotecarea unui imobil edificat pe teren concesionat în baza contractului de concesiune nr. 4190 din 25.07.2011(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
225 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind casarea unor mijloace fixe proprietate a Municipiului Botoșani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
226 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea valorificării fierului vechi rezultat în urma modernizării halei de legume din piața centrală a Municipiului Botoșani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
227 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea poziției nr. 863 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 246/2010 privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Botoşani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
228 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 420 din 01.07.2021 pentru spaţiul administrat de către S.C. Locativa S.A. Botoșani în clădirea situată în str. Săvenilor nr. 2-8(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
229 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru realizarea unor lucrări de construire pe limita de proprietate cu imobil proprietate publică a Municipiului Botosani(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
230 26/06/2024 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/07.07.2023 privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare str. Peco, mun. Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului(Publicat pe site 03.07.2024) Vizualizare
233 09/07/2024 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru a-și exprima acordul în vederea achiziționării unor servicii juridice(Publicat pe site:10.07.2024) Vizualizare
232 09/07/2024 HOTĂRÂRE privind declararea de uz şi interes public local a unor obiective de investiții (Publicat pe site:10.07.2024) Vizualizare
234 09/07/2024 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani pentru ratificarea semnării contractelor de garanție încheiate în conformitate cu contractele de credit obținute de la BCR pentru ,,Realizare Parc fotovoltaic în incinta SC Modern Calor SA Botoșani”(Publicat pe site:10.07.2024) Vizualizare
231 09/07/2024 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 – 09 iulie 2024 (Publicat pe site: 11.07.2024) Vizualizare
190 26/06/2024 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/2018 privind aprobarea „Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local şi a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoşani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” (Publicat pe site:22.07.2024) Vizualizare
Nr. Dată Denumire hotărâre Documente

Despre noi