Hotărârile Consiliului Local
Nr. Dată Denumire hotărâre Documente
1 06/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2021 Vizualizare
2 06/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani Vizualizare
3 06/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea Planului de Măsuri pe anul 2022 privind Incluziunea socială a cetăţenilor Romani de etnie Rromă – ”Romii 2022” Vizualizare
4 06/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea emiterii acordului in scopul realizării obiectivului „Suprainălțare, modificare formă și pantă acoperiș tip șarpantă, reabilitare energetică corp birouri (parte din pavilionul administrativ) – lucrări realizate fără a deține autorizație de construire” Vizualizare
5 15/01/2022 HOTARARE Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” domnului Vasile Dan, Laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”- Opera Omnia pentru anul 2020 Vizualizare
6 15/01/2022 HOTARARE Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” Poetului Laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”- Opera Omnia pentru anul 2021 Vizualizare
7 27/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2022 intocmit in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare Vizualizare
8 27/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani Vizualizare
9 27/01/2022 HOTARARE Privind prelungirea contractelor de inchiriere a unor spaţii de locuit repartizate in regim de urgenţă Vizualizare
10 27/01/2022 HOTARARE Privind darea in administrarea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani a Cinematografului Unirea Vizualizare
11 27/01/2022 HOTARARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
12 27/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces Vizualizare
13 27/01/2022 HOTARARE Privind prelungirea unui contract de inchiriere Vizualizare
14 27/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea cumpărării imobilului cunoscut sub denumirea “Casa Ankele” Vizualizare
15 27/01/2022 HOTARARE Privind declararea unor imobile ca bunuri aparținand domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
16 27/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea concesionării terenului de 14,70 mp, str. Victoriei, nr. 8, adiacent CF/NC66696-C1, reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului Extindere spațiu commercial S+P – lucrări realizate fără autorizație de construire Vizualizare
17 27/01/2022 HOTARARE Privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anului 2021, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Botoșani, pe parcursul anului 2022 Vizualizare
18 27/01/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 245 din 30 iulie 2020 privind aprobarea proiectului ”RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (”Parteneriat romano-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), număr de referință 2SOFT/1.2/63 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
19 27/01/2022 HOTARARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani Vizualizare
20 01/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pentru anul 2022 Vizualizare
21 01/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public incheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A. Vizualizare
22 01/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la HCL nr. 417 din 28.10.2021 privind aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor generale pentru obiectivele propuse spre finanțare prin programul Anghel Saligny Vizualizare
23 01/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare a municipiului Botoșani cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Județul Suceava, Județul Botoșani și Municipiul Suceava pentru realizarea obiectivului de investiție „Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani” Vizualizare
24 18/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : „ Restaurare Monument Inchinat Țăranilor, municipiul Botoșani”(atestat in domeniul public al municipiului Botoșani sub denumirea de Ansamblul 1907, la poziția 934 din inventarul aprobat prin HG nr. 70/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărarea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani) Vizualizare
25 18/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Imbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu 12B in municipiul Botosani”, precum și actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai acestuia Vizualizare
26 18/02/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 309/30.08.2021 privind aprobarea proiectului “CONSTRUIRE ȘI ECHIPARE CREȘĂ PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ CARTIER ANL CIȘMEA”, cod SMIS 127792 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
27 18/02/2022 HOTARARE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea”, cod SMIS 127792 Vizualizare
28 18/02/2022 HOTARARE Privind modificarea şi completarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 482/21.12.2021 privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sportului in domeniul public al Municipiului Botoṣani Vizualizare
29 18/02/2022 HOTARARE Privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Botoșani al unui teren Vizualizare
30 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea incheierii unui ACORD DE PARTENERIAT intre Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani pentru realizarea proiectului „ȘCOALĂ LA CORNIȘAˮ, precum și aprobarea GHIDULUI METODOLOGIC pentru desfășurarea activităților acvatice in piscina interioară din cadrul Parcului Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa. Vizualizare
31 24/02/2022 HOTARARE Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
32 24/02/2022 HOTARARE Privind imputernicirea reprezentanților Municipiului Botoșani in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani in vederea numirii unui administrator provizoriu in Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Vizualizare
33 24/02/2022 HOTARARE Privind desemnarea reprezentantului/membrului supleant al Consiliului Local in comisiile de evaluare ale probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacannte de director și director adjunct din unitățile de invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botosani Vizualizare
34 24/02/2022 HOTARARE Privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani Vizualizare
35 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea Statului de Funcții al Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement din municipiul Botoșani Vizualizare
36 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Seminarul Teologic ”Sfântul Gheorghe”, municipiul Botoșani, județul Botoșani” Vizualizare
37 24/02/2022 HOTARARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
38 24/02/2022 HOTARARE Privind revocarea art. 1 alin.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 449 din 26 noiembrie 2021 privind inventarierea bunurilor aferente spațiilor de stocare temporare situate la punctul de lucru Rediu din str. I.C. Brătianu, fn, in domeniul public al Municipiului Botoṣani Vizualizare
39 24/02/2022 HOTARARE Privind modificarea HCL nr. 111/31.03.2021 pentru aprobarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 22”, cod SMIS 127790 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
40 24/02/2022 HOTARARE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare grădinița nr. 22”, cod SMIS 127790 Vizualizare
41 24/02/2022 HOTARARE Privind modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791 Vizualizare
42 24/02/2022 HOTARARE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani” cod SMIS 127791 Vizualizare
43 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in Al. Pacea nr.7, pentru „Construire Sală de sport Școala Gimnazială Sfânta Maria Botoșani, Al. Pacea, nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani” Vizualizare
44 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in B-dul Mihai Eminescu, nr. 69 și asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Sală de sport Liceul de Artă Ștefan Luchian, B-dul Mihai Eminescu, Nr. 69, municipiul Botoșani, județul Botoșani” Vizualizare
45 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “ Plan Urbanistic Zonal – Calea Națională, nr.356, CF/NC nr. 50207” in vederea realizării obiectivului “ CONSTRUIRE MAGAZIN ALTEX/MEDIAGALAXY; AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ, ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE, RACORDURI UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII” Vizualizare
46 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z. – Str. Manolești Deal, nr.fn, mun. Botosani, CAD/CF 65283“ in vederea realizării obiectivului “construire ansamblu rezidențial – locuințe colective P+3 până la P+6, asigurare utilități și imprejmuire teren” Vizualizare
47 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Tulbureni, nr. 46E, CF/NC 61084” in vederea realizării obiectivului „construire locuință Parter și imprejmuire teren ” Vizualizare
48 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Puskin, nr.24, CF/NC 67276” in vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter și imprejmuire teren” Vizualizare
49 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr. 48A (fosta Str. Octav Bancila nr.17 bis)” in vederea realizării obiectivului „Construire locuinta P+1E+M și imprejmuire teren” Vizualizare
50 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – str. Pârâului, nr.11, CF/NC nr. 66514” in vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P, ANEXE GOSPODĂREȘTI (PAVILION DE VARA ȘI BUCĂTĂRIE DE VARĂ) ȘI IMPREJMUIRE TEREN” Vizualizare
51 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei „P.U.Z. – str. Calea Națională nr. 24F, CF/NC 68551” in vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCES, AMENAJARE MIJLOACE DE PUBLICITATE, IMPREJMUIRE TEREN PRIVAT, ORGANIZARE ȘANTIER” Vizualizare
52 24/02/2022 HOTARARE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie – aprilie 2022 Vizualizare
53 24/02/2022 HOTARARE Privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A. Vizualizare
54 24/02/2022 HOTARARE Privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului in şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind contractarea unui credit bancar in sumă de 3.100.000 lei necesar achiziționării de utilaje noi Vizualizare
55 24/02/2022 HOTARARE Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Municipiul Botoșani in AGA „ECOPROCES” in vederea aprobării Actului adițional nr. 11 la Contractul de delegare „Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide in județul Botoșani” nr.927/14.07.2017, zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani Vizualizare
56 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul financiar nr. 1680/28.12.2018 privind modul de gestionare a plăților in cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Județul Botoșani”, zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat Vizualizare
57 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și inlocuirea instalației electrice”, cod SMIS 152377 Vizualizare
58 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobare ACORD DE PARTENERIAT incheiat intre Municipiul Botoșani și Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani aferent proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și inlocuirea instalației electrice”, cod SMIS 152377 Vizualizare
59 01/03/2022 HOTARARE Privind declararea unor imobile ca bunuri aparținand domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
60 01/03/2022 HOTARARE Privind modificarea anexei conţinand bunurile concesionate către S.C. „Locativa” S.A. Vizualizare
61 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriași, a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
62 01/03/2022 HOTARARE Privind scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unui bun proprietatea municipiului Botoșani. Vizualizare
63 01/03/2022 HOTARARE Privind acordul Consiliului Local pentru realizarea lucrărilor de reparații la liceul Tehnologic Petru Rareș. Vizualizare
64 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere apartament cu balcon inchis Vizualizare
65 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea incheierii unui parteneriat intre municipiul Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani necesar susținerii și asigurării continuității proiectului „A doua șansă in educație, o nouă șansă in viață Vizualizare
66 01/03/2022 HOTARARE Privind modificarea HCL nr. 2/08.01.2021 privind aprobarea reţelei unităților de invățămant din Municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 2022 și a HCL nr. 505 din 29.12.2021 privind aprobarea reţelei unităților de invățămant din Municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2022 – 2023 Vizualizare
67 01/03/2022 HOTARARE Privind desemnarea reprezentanților municipiului Botoșani in adunarea generală a acționarilor S.C. „TERMICA” S.A. Botoșani, precum și acordarea unui mandat special acestora Vizualizare
68 01/03/2022 HOTARARE Privind modificarea bugetului local pe anul 2022 pentru majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local Vizualizare
69 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local pe anul 2022 Vizualizare
70 01/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Locativa S.A. Botoșani Vizualizare
71 01/03/2022 HOTARARE Privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Botoșani in Adunarea Generală la S.C. „LOCATIVA” S.A. Botoșani pentru convocarea Adunării Generale a S.C. „LOCATIVA” S.A. Botoșani Vizualizare
72 16/03/2022 HOTARARE Privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
73 16/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ,,CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ AL CETĂȚENILOR ȘI IMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC AL TERITORIULUI SDL PRIN REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE (GAL axa 9.1) – AMENAJARE SPAȚII DE RECREERE IN ZUM CENTRUL VECHI ȘI ZUM PARCUL TINERETULUI, CREAREA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE — MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE DE SUPRAVEGHERE WIRELESS PE TERITORIUL SDL’’, cod SMIS 152087, precum și aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
74 16/03/2022 HOTARARE Privind modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 473 din 21 decembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ AL CETĂȚENILOR ȘI IMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC AL TERITORIULUI SDL PRIN REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE (GAL axa 9.1) – AMENAJARE SPAȚII DE RECREERE IN ZUM CENTRUL VECHI ȘI ZUM PARCUL TINERETULUI, CREAREA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE — MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE DE SUPRAVEGHERE WIRELESS PE TERITORIUL SDL Vizualizare
75 16/03/2022 HOTARARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani Vizualizare
76 16/03/2022 HOTARARE Privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Botoșani al unor terenuri Vizualizare
77 16/03/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 387/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sprijin in cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație Vizualizare
78 16/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Imbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zona de recreere Aleea Nucului 12A in municipiul Botosani”, precum și actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai acestuia Vizualizare
79 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Modernizarea transportului public al Municipiului Botoșani prin achiziția de autobuze ecologice”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
80 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului Digitalizarea transportului public de călători la nivelul Municipiului Botoșani, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
81 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui circuit de piste de biciclete la nivelul Municipiul Botoșani, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
82 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Construirea de locuințe pentru tineri la nivelul Municipiului Botoșani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
83 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal in Municipiul Botoșani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
84 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Colegiul Național Mihai Eminescu”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
85 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul Pedagogic Nicolae Iorga”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
86 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian Botosani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
87 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 10 Botoşani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
88 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu Program Prelungit nr. 19”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
89 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
90 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
91 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
92 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Eminescu – o cultură, o rută in zona transfrontalieră Botoșani – Bălți”, 1HARD/2.1/60 Vizualizare
93 30/03/2022 HOTARARE Privind suplimentarea contribuției proprii aferente proiectului ”Intoarcere la rădăcinile noastre comune”, 2SOFT/2.1/133 Vizualizare
94 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Intoarcere la rădăcinile noastre comune”, 2SOFT/2.1/133 Vizualizare
95 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani” ce va fi depus in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și a Acordului de Parteneriat incheiat intre UAT Municipiul Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani avand ca obiect implementarea in comun a acestui proiect Vizualizare
96 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire imobil de locuințe sociale pe teritoriul SDL’’, depus spre finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
97 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați in risc de abandon școlar/a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare”, depus spre finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
98 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – Modernizare clădire pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin social’’, depus spre finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
99 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii’’, depus spre finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
100 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) cu elemente de Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „INFIINȚAREA A MINIM 2 TERENURI DE JOACĂ ȘI A UNUI TEREN DE SPORT, PRECUM ȘI REABILITAREA A MINIM 2 TERENURI DE JOACĂ EXISTENTE PE TERITORIUL SDL, INCLUSIV ACHIZIȚIONARE DE MOBILIER URBAN SPECIFIC”, depus spre finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
101 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 473 din 21 decembrie 2021 pentru aprobarea documentației tehnico economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ AL CETĂȚENILOR ȘI IMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC AL TERITORIULUI SDL PRIN REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE (GAL axa 9.1) – AMENAJARE SPAȚII DE RECREERE IN ZUM CENTRUL VECHI ȘI ZUM PARCUL TINERETULUI, CREAREA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE-MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE DE SUPRAVEGHERE WIRELESS PE TERITORIUL SDL’’ Vizualizare
102 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 237/27.09.2018 privind documentaţia de urbanism “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – pc. 265/2, NC/CF 64858, 61644, 61645, 61646, 61647, 61648, 61650, 55811, 55806“, in vederea realizării obiectivului „ INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINȚE ȘI A DOTĂRILOR AFERENTE” Vizualizare
103 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea prevederilor Hotărarii Consiliului Local nr. 244/30.07.2020 pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z.-Str. Manolești Deal, nr.2B, mun. Botosani, CAD/CF 54908” in vederea realizării obiectivului “Construire locuințe colective P+2E+M” Vizualizare
104 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian – Atelier”, depus spre finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
105 30/03/2022 HOTARARE Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
106 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea numărului burselor acordate in invățămantul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021–2022 aprobate prin H.C.L. nr. 476 din 21.12.2021 Vizualizare
107 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărarea Consiliului Local nr. 91/2021 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani Vizualizare
108 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr . 429 /26.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, caietului de obiective , condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Filarmonica „George Enescu” Botoșani Vizualizare
109 30/03/2022 HOTARARE Privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management/soluţionare a contestaţiilor la Filarmonica „George Enescu” Botoşani Vizualizare
110 30/03/2022 HOTARARE Privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a primului an de management din mandatul 2021 – 2025, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani Vizualizare
111 30/03/2022 HOTARARE Privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a perioadei de management iulie – decembrie 2021 din mandatul 2021–2025 la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani Vizualizare
112 30/03/2022 HOTARARE Privind acordul Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Stații de reincărcare a vehiculelor electrice in Municipiul Botoșani” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reincărcare pentru vehicule electrice in localități Vizualizare
113 30/03/2022 HOTARARE Pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 85 din 29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite pentru tineri prin Agentia Nationala pentru Locuinte Vizualizare
114 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea inchirierii unor spaţii aflate in proprietatea S.C. Urban Serv S.A. Botoşani Vizualizare
115 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea incheierii unei tranzacţii pentru stingerea litigiului care a făcut obiectul dosarului nr. 20215/193/2017 Vizualizare
116 30/03/2022 HOTARARE Privind de principiu a unui schimb de terenuri intre municipiul Botoșani și Protopopiatul Botosani Vizualizare
117 30/03/2022 HOTARARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
118 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea inchirierii unui spaţiu administrat de Școala Gimnazială nr. 13 Botoşani Vizualizare
119 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea inchirierii unui spaţiu administrat de Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani Vizualizare
120 30/03/2022 HOTARARE Privind acceptarea unor donaṭii constand in terenuri situate in municipiul Botoșani Aleea Victor Tufescu, jud. Botoșani Vizualizare
121 30/03/2022 HOTARARE Privind acceptarea unor donaṭii Vizualizare
122 30/03/2022 HOTARARE Privind acceptarea unei donaṭii constand in teren in suprafaţă de 84 m.p. situat in municipiul Botoșani, str. Ion Creangă, nr. 98, jud. Botoșani Vizualizare
123 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie in vederea cumpărării de către municipiul Botoṣani a unor terenuri situate in Calea Naţională, nr. 7E și nr. 7F, inscrise in CF nr. 59667, respectiv CF nr. 53269 Vizualizare
124 30/03/2022 HOTARARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani Vizualizare
125 30/03/2022 HOTARARE Privind schimbarea destinaţiei unei construcţii şi a terenului aferent, proprietatea publică a Municipiului Botoṣani, situate in str. Griviṭa, nr. 3A in vederea demolării Vizualizare
126 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui imobil-construcţie şi teren aferent-Atelier Liceul “Dimitrie Negreanu” aflat in domeniul public al Municipiului Botoşani Vizualizare
127 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea, de principiu, a vanzării către chiriași a unei locuinţe proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
128 30/03/2022 HOTARARE Privind abrogarea articolului 2 al Hotărarii Consiliului local al municipiului Botoşani nr. 396 din 28.10.2021 privind aprobarea demolarii unor constructii administrate de Colegiul Economic „Octav Onicescu” Vizualizare
129 30/03/2022 HOTARARE Privind acordul Municipiului Botoşani pentru implementarea proiectului de dotare a clădirilor de interes public, a transportului public şi al intersecţiilor cu senzori de orientare pentru nevăzători Vizualizare
130 30/03/2022 HOTARARE Privind onstituirea unei comisii mixte pentru inventarierea activelor fixe corporale şi necorporale, obiectelor de inventar şi stocurile de materiale administrate de către Direcția Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani Vizualizare
131 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către S.C.”Locativa” S.A Vizualizare
132 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea anexei conținand bunurile concesionate către S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani Vizualizare
133 30/03/2022 HOTARARE Privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani Vizualizare
134 30/03/2022 HOTARARE Privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
135 30/03/2022 HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “ Plan Urbanistic Zonal – Str. Nicolae Iorga nr.7, CF/NC nr. 51731” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE P+2E CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER” Vizualizare
136 30/03/2022 HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. – str. Doboșari, PC156/23, mun. Botosani, CAD/CF 67436” în vederea realizării obiectivului “DEZMEMBRARE TEREN ÎN ȘASE LOTURI” Vizualizare
137 30/03/2022 HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – extravilanul municipiului Botoșani, NC/CF 67741“ în vederea realizării obiectivului “INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN (3472,38 mp) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE” Vizualizare
138 30/03/2022 HOTARARE Pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Șoseaua Iașului, fn, mun. Botosani, CAD/CF53513, CAD/CF53506, CAD/CF53499, CAD/CF62703, CAD/CF62704 și CAD/CF51413“ în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU CLĂDIRI P+1E, P+2/3E, P+4/5E” Vizualizare
139 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Teilor, nr. 16, CF/NC 56534” în vederea realizării obiectivului „desființare construcții C1 și C2, construire locuință P+M” Vizualizare
140 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Fîntînilor, nr. 15, CF/NC 65346” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter și împrejmuire teren” Vizualizare
141 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Nicolae Sofian, nr. 6, CF/NC 66912” în vederea realizării obiectivului „construire locuință Sp+P+1E, amenajări exterioare, împrejmuire teren și branșamente utilități” Vizualizare
142 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. PC377/17, intravilan Tulbureni, CF/NC 66149” în vederea realizării obiectivului „construire locuință” Vizualizare
143 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Extravilan, pc 365/51, CF/NC 66904” în vederea realizării obiectivului „construire anexă a exploatațiilor agricole cu destinația de magazie” Vizualizare
144 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Ostașilor, nr. 3, CF/NC 67794” în vederea realizării obiectivului „locuință parter și împrejmuire teren” Vizualizare
145 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Pacea, nr.82A, CF/NC 68807” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E, împrejmuire teren și branșament utilități” Vizualizare
146 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor nr. 11C, CF/NC nr. 68637” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexe gospodărești S+P și împrejmuire teren ” Vizualizare
147 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Luizoaia, nr. 43, CF/NC nr. 65463” în vederea realizării obiectivului „Construire locuinţă S+P+M, anexă godpodarească P, imprejmuire teren și racorduri la utilități” Vizualizare
148 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Peco nr. 20B, CF/NC nr. 66005” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter cu garaj și împrejmuire teren” Vizualizare
149 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pușkin, nr.13, CF/NC nr. 52561” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință S+D+P+M, garaj Parter și împrejmuire teren” Vizualizare
150 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea modificarii prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 401/28.10.2021 privind documentaţia “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Calea Națională nr. 241, CF/NC 59600” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, foișor și împrejmuire teren” Vizualizare
151 30/03/2022 HOTARARE Privind avizarea schimbării denumirii Orchestrei Populare ”Rapsozii Botoșanilor” – instituție publică de interes județean, în Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor ”Ioan Cobâlă Vizualizare
152 30/03/2022 HOTARARE Privind aprobarea statului de funcţii al Poliției Locale a Municipiului Botoșani pentru anul 2022 Vizualizare
153 30/03/2022 HOTARARE Privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea aprobării promovării în justiție a acțiunii în răspundere civilă, formulată împotriva d-nei Agapie Denisa – fostul director economic si d-lui Sandu Florin – fostul director general, care au avut încheiat contract de mandat cu societatea în perioada 01.01.2017 – 31.12.2021 Vizualizare
154 30/03/2022 HOTARARE Privind transmiterea în administrarea Grădiniței cu Program prelungit nr. 23 Botoșani a Creșei Municipale Botoșani – constructie si teren aferent Vizualizare
155 06/04/2022 HOTARARE Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botoșani Vizualizare
156 06/04/2022 HOTARARE Privind modificarea HCL nr.288/2016 privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din municipiul Botosani Vizualizare
157 06/04/2022 HOTARARE Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Botoșani a bunurilor „Linie-traseu-cale rulare B” şi “ Reţea contact B-cablu cupru” Vizualizare
158 06/04/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 316 din 08 septembrie 2021 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Reabilitare Centru Comunitar Integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar / a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare” Vizualizare
159 06/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa I”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
160 19/04/2022 HOTARARE Privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
161 19/04/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 476 din 21.12.2021 privind aprobarea numărului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021 – 2022 Vizualizare
162 19/04/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 95 din 30 martie 2022 privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani” ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și a Acordului de Parteneriat încheiat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani având ca obiect implementarea în comun a acestui proiect Vizualizare
163 19/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea valorii totale a proiectului „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian-municipiul Botoșani”, cod SMIS 150539 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
164 19/04/2022 HOTARARE Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a ADI AQUA Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din 20.04.2022 Vizualizare
165 19/04/2022 HOTARARE Privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani Vizualizare
166 19/04/2022 HOTARARE Privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani în vederea aprobării prelungirii cu un an a valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani Vizualizare
167 19/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea Cererii de Finanțare precum si a Devizului General pentru obiectivul de investitii “ EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN CADRUL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI “, în vederea finanțării prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” Vizualizare
168 29/04/2022 HOTARARE Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Botoșani, pentru anul 2023 Vizualizare
169 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani la data de 31 martie 2022 Vizualizare
170 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani Vizualizare
171 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani Vizualizare
172 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani Vizualizare
173 29/04/2022 HOTARARE Privind majorarea cuantumului alocației de hrană aprobată prin HCL nr. 102/31.03.2020 HOTARARE Privind majorarea cuantumului alocației de hrană aprobată prin HCL nr. 102/31.03.2020 Vizualizare
174 29/04/2022 HOTARARE Privind remunerarea administratorului special al S.C. TERMICA S.A. Botoşani Vizualizare
175 29/04/2022 HOTARARE Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Botoșani a bunurilor „Linie-traseu-cale rulare B” şi “Reţea contact B-cablu cupru” Vizualizare
176 29/04/2022 HOTARARE Privind eclararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
177 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri Vizualizare
178 29/04/2022 HOTARARE Privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri ocupate de construcţii către Protopopiatul Botoşani – Parohia “Eternitatea” Vizualizare
179 29/04/2022 HOTARARE Privind darea în folosinţă gratuită a unei construcţii şi a terenului aferent către Protopopiatul Botoşani prin Parohia “Pacea” Vizualizare
180 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unei locuinţe proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
181 29/04/2022 HOTARARE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
182 29/04/2022 HOTARARE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani Vizualizare
183 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea vânzării către chiriaș a unei locuinţe proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
184 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării de către municipiul Botoṣani a unor terenuri situate în Aleea Arcului, înscrise în CF nr. 51774, respective CF nr. 551790 Vizualizare
185 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Peco nr. 13, Nr. Cad/CF 68920” în vederea realizării obiectivului “Dezvoltare zonă rezidenţială – locuinţe înşiruite, funcţiuni complementare (spaţiu comercial şi platformă deşeuri), amenajări exterioare, racorduri utilităţi ” Vizualizare
186 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Aleea General Gheorghe Avrămescu, nr. 39, CAD/C.F. 57783” în vederea realizării obiectivului “Construire bloc de locuințe colective S+P+4E ” Vizualizare
187 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Muncel, nr. 12, CF/NC 66034” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter, anexă gospodărească cu beci, împrejmuire teren și branșament utilități” Vizualizare
188 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Hatman Arbore, nr. 12, CF/NC 69130” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+E, anexă gospodărească, împrejmuire teren și racord utilități” Vizualizare
189 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – I.C. Brătianu, nr. 153 F, Nr. Cad. 68144” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință Parter, anexă gospodarească (foisor, magazine), beci și împrejmuire teren” Vizualizare
190 29/04/2022 HOTARARE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile mai – iunie 2022 Vizualizare
191 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea organizării în perioada 13 – 15 mai 2022 a unor manifestări dedicate Zilelor municipiului Botoşani Vizualizare
192 29/04/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 01.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
193 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani Vizualizare
194 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea cumpărării ansamblului tehnologic destinat exclusiv serviciului de iluminatului public din Municipiul Botoșani Vizualizare
195 29/04/2022 HOTARARE Privind declararea bunului “Rețea canalizare și stație de pompare ape uzate strada Grigore Antipa, municipiul Botoșani” de uz ṣi de interes public local și transmiterea acestuia în concesiune către SC NOVA APASERV SA Botoșani Vizualizare
196 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces, situat în str George Enescu nr 2 Vizualizare
197 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
198 29/04/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului „Închidere SST neconforme în municpiul Botoșani, județul Botoșani”, a acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
199 29/04/2022 HOTARARE Privind modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022 Vizualizare
200 09/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – str. Șoseaua Iașului, Mun. Botoșani, jud. Botoșani, NC/ CF 68954 (extravilan) si 63551 (intravilan)“ în vederea realizării obiectivului “Introducere teren în intravilan (S teren 13560,0 mp-CF 68954) în vederea construirii unei creșe (etapa I) și construire locuințe collective sociale destinate închirierii (etapa II)” Vizualizare
201 09/05/2022 HOTARARE Privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 191 din 29.04.2022 privind aprobarea organizării în perioada 13-15 mai 2022 a unor manifestări dedicate zilelor Municipiului Botoşani Vizualizare
202 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – orasul Bucecea, prin achiziția de autobuze ecologice”, a cheltuielilor legate de acest proiect și a acordului de parteneriat aferent Vizualizare
203 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului „REȚEA DE STAȚII INTELIGENTE ȘI MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCȚIONALE A MUNICIPIULUI BOTOȘANI – ORASUL BUCECEA”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
204 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui circuit de piste de biciclete la nivelul Municipiul Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
205 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ” LOCUINTE PENTRU TINERI CARE PROVIN DIN GRUPURI / COMUNITĂȚI VULNERABILE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BOTOȘANI” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
206 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea proiectului ”Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal în Municipiul Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
207 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot – Construire Sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială Sfânta Maria Botoșani, situată în Aleea Pacea, nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani” Vizualizare
208 13/05/2022 HOTARARE Privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot – Construire Sală de educație fizică școlară la Liceul de Artă Ștefan Luchian, situat în B-dul Mihai Eminescu, Nr. 69, municipiul Botoșani , județul Botoșani” Vizualizare
288 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Dimitrie Rallet nr.26, CF/NC 65789“ în vederea realizării obiectivului “recompartimentări interioare și schimbare destinație din boxe în apartamente, amenajare mansardă în podul existent” Vizualizare
289 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – PC405/15, Aleea Pajistei nr.fn, CF/NC 68640“ în vederea realizării obiectivului “introducere în intravilan teren în vederea construirii unei locuințe S+P+1E, garaj și magazie” Vizualizare
290 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. Victoriei, nr.20, mun. Botosani, CAD/CF57135, CAD/CF58246” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+5E(RETRAS), AMENAJARE PARCARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER” Vizualizare
291 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Vulturului, nr.2, mun. Botosani, CAD/CF54991“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P și împrejmuire teren” Vizualizare
307 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuze în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „MICROBUZUL” S.R.L. Botoșani Vizualizare
308 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii consiliului Local nr. 360/2019 privind înființarea unui Centru municipal de colectare deșeuri reciclabile nepericuloase necuprinse în SMID, modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. „URBAN SERV” S.A., precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative locale necesare funcționării Centrului municipal de colectare deșeuri reciclabile nepericuloase Vizualizare
309 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.136 din 14 mai 2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, Caietul de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani Vizualizare
311 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor tarife de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani Vizualizare
312 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor tarife pentru serviciile prestate de Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement în cadrul Sălii Polivalente “Elisabeta Lipă” Botoșani și în zona de agrement constituită pe structura lacului din parcul Mihai Eminescu din municipiul Botoșani Vizualizare
317 28/07/2022 H O T Ă R Â R E pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local Vizualizare
310 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentelor și caietelor de sarcini pentru activitățile specifice unor servicii publice de interes local Vizualizare
250 15/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind reorganizarea unor servicii publice de interes local Vizualizare
209 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 98 din 30 martie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – Modernizare clădire pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin social’’, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
210 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 100 din 30 martie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) cu elemente de Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ÎNFIINȚAREA A MINIM 2 TERENURI DE JOACĂ ȘI A UNUI TEREN DE SPORT, PRECUM ȘI REABILITAREA A MINIM 2 TERENURI DE JOACĂ EXISTENTE PE TERITORIUL SDL, INCLUSIV ACHIZIȚIONARE DE MOBILIER URBAN SPECIFIC”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
213 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluării primului an de management din mandatul 2021 – 2025 al domnului Marius-Petru Rogojinschi la conducerea Teatrului pentru Copii și Tineret “Vasilache “ Botoșani Vizualizare
214 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluării primului an de management din mandatul 2021–2025 al domnului Alexandru Vasilachi la conducerea Teatrului “ Mihai Eminescu“ Botoşani Vizualizare
215 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani Vizualizare
216 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 35 /24.02.2022 privind aprobarea Statului de Funcții al Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement din municipiul Botoșani Vizualizare
217 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoṣani a unui număr de 3 săli de clasă la parterul clădirii administrate de către Liceul Tehnologic “Elie Radu” Botoṣani Vizualizare
218 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani al unor terenuri Vizualizare
219 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al municipiului Botoșani în domeniul public al municipiului Botoșani a unui teren în vederea edificării unui bloc de locuinţe sociale Vizualizare
220 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani a unui imobil – construcţie în vederea găzduirii unui magazin social Vizualizare
221 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unui contract de închiriere Vizualizare
222 26/05/2022 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
223 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 30 martie 2022 privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. Eltrans S.A. Botoșani Vizualizare
224 26/05/2022 H O T Ă RÂR E privind prelungirea unor contracte de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea municipiului Botoșani și administrate de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
225 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru construire parc fotovoltaic în cadrul proiectului „Realizare Parc fotovoltaic în incinta S.C. MODERN CALOR S.A.” de către S.C. Modern Calor S.A. pe un teren proprietatea Unităţii administrativ teritoriale municipiul Botoşani Vizualizare
226 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al judeţului Botoşani în domeniul public al Unităṭii administrativ – teritoriale municipiul Botoṣani Vizualizare
227 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare grădinița nr. 22”, cod SMIS 127790 Vizualizare
228 26/05/2022 H O T Ă R Â R E privind modificarea HCL nr. 39/24.02.2022 pentru aprobarea proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 22”, cod SMIS 127790 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
229 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 56/10.03.2008 privind „Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a activității de dispecerat taxi” Vizualizare
230 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru respingerea (neadoptarea) documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal și Regulament local de urbanism aferent – municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 36, NC/CF 51491, elaborate în vederea realizării obiectivului – construire ansamblu de locuințe, spații comerciale la parter și parțial etaj 1 și corp hotel (în regim apartament – hotel), parcare subterană și supraterană, restaurare case memoriale, respectiv integrare construcție nouă în ansamblul monumentului istoric – CASA ANTIPA” Vizualizare
231 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – str. Octav Onicescu nr. 21, CF/NC 64870“ în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL – SPAȚIU COMERCIAL ȘI BIROURI” Vizualizare
232 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – str. IC Brătianu, fn, municipiul Botosani, CAD/CF59648, CAD/CF59649“ în vederea realizării obiectivului “PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE” Vizualizare
233 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Fîntînilor, nr. 5A, CF/NC61104” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și anexe gospodărești (magazie și foișor)” Vizualizare
234 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Ciobanului, nr. 7, CF/NC60404” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și anexă gospodărească (garaj)” Vizualizare
235 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav Băncilă, nr. 8, CF/NC66798” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren“ Vizualizare
236 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – B-dul Mihai Eminescu, Nr.133-135, CF/NC 52285” în vederea realizării obiectivului „construire locuință Parter și împrejmuire teren” Vizualizare
237 26/05/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Peco, nr.18A, CF/NC 59560” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter și împrejmuire teren ” Vizualizare
238 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid SA pentru executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din Municipiul Botoșani Vizualizare
239 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării unui teren cu destinaṭia parcare situat în strada Pacea nr 36 Vizualizare
240 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
241 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani Vizualizare
242 26/05/2022 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.O.A/A.G.E.A din 30.05.2022 Vizualizare
252 23/06/2022 HOTĂRÂRE privind completarea Anexei la HCL nr. 57 din 01 martie 2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice” Vizualizare
253 23/06/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Municipiul Botoșani și Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani aferent proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice”, cod SMIS 152377 Vizualizare
254 23/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectului “Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii”, cod MySMIS 2014+ 155366 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
255 23/06/2022 HOTĂRÂRE privind necesitatea suplimentării din bugetul local a UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii în cadrul proiectului ” Back to our common roots” (”Întoarcere la rădăcinile noastre comune”), MIS-ETC 2SOFT/1.2/133, finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 Vizualizare
256 23/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică – Laborator de analize medicale și Compartiment BK” Vizualizare
257 23/06/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 498/21.12.2021 privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani Vizualizare
258 23/06/2022 HOTĂRÂRE privind majorarea aportului Municipiului Botoșani la capitalul social al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani Vizualizare
243 15/06/2022 H O T Ă R Â R E privind alocarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a sumei de 25.000 lei pentru susținerea unității de învățământ Școala Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani, beneficiară a proiectului ”Veselie și culoare – paradisul verde de la școală”, finanțat de către Fundația Comunitară Iași în cadrul concursului de proiecte ”Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” Vizualizare
245 15/06/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea proiectului “Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – Modernizare clădire pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin social”, cod MySMIS 2014+ 155365 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
246 15/06/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea proiectului “Înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă existente pe teritoriul SDL, inclusiv achiziționare de mobilier urban specific”, cod MySMIS 2014+ 155367 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
247 15/06/2022 H O T Ă R  R E pentru modificarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului Botoșani nr. 78 din 16 martie 2022 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zonă de recreere Aleea Nucului 12A în municipiul Botoșani, precum și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia Vizualizare
248 15/06/2022 H O T Ă R Â R E pentru modificarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului Botoșani nr. 285 din 30 august 2021 privind aprobarea proiectului ”Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
249 15/06/2022 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata chiriei aferente Sălii Polivalente “ Elisabeta Lipă” în favoarea Asociatiei Club Sportiv Ardex Botosani pentru organizarea evenimentului sportiv internaţional „Turneul Angelica Rozneanu”, Editia I Vizualizare
250 15/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind reorganizarea unor servicii publice de interes local Vizualizare
251 15/06/2022 HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea avizării proiectului ”Realizare Parc fotovoltaic în incinta SC Modern Calor SA Botoșani” Vizualizare
259 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării în perioada 29-31 iulie 2022 a evenimentului „Street Food Festival Botoşani” Vizualizare
260 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind repartizarea apartamentului nr. 3 din str. Dimitrie Pompeiu nr. 2, sc.A compus din una cameră numitei Borcoi Alina Alexandra aceasta a avut calitatea de chiriaşă într-un imobil care a fost retrocedat Vizualizare
262 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Botoșani, situat în strada Parcul Tineretului nr. 2A Vizualizare
263 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea suprafeței unui teren concesionat conform contractului de concesiune nr. 932 din 29.12.1994 Vizualizare
264 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaṭii din partea S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L. Vizualizare
265 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani Vizualizare
266 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
267 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani Vizualizare
268 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și Modernizare str. Miron Costin, municipiul Botoșani, Județul Botoșani Vizualizare
269 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ Construire parcare Aleea Școlii FN, Botoșani” Vizualizare
270 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ Construire parcare Aleea Curcubeului FN, Botoșani” Vizualizare
271 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ Construire parcare str. Mihail Kogălniceanu FN, Botoșani” Vizualizare
272 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și Modernizare Strada Smârdan”, municipiul Botoșani Vizualizare
273 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și Modernizare str. Neculai Sofian”, municipiul Botoșani, Județul Botoșani Vizualizare
274 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
275 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale Aleea Constantin Iordăchescu, cartier ANL Cișmea, municipiul Botoșani-rest de executat” Vizualizare
276 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia acces, situat în Bulevardul Mihai Eminescu nr 42,municipiul Botoșani Vizualizare
277 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia acces , situat în str 1 Decembrie nr 1, municipiul Botoșani Vizualizare
278 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Plopilor, nr. 19, CF/NC55694” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren ” Vizualizare
279 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Popăuți, nr. 32, CF/NC52138” în vederea realizării obiectivului „desființare locuință și magazie, și construire locuință P+1E ” Vizualizare
280 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Calea Națională, nr. 24H, CF/NC52632” în vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto ” Vizualizare
281 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina , nr.64, CF/NC nr. 56376” în vederea realizării obiectivului „construire locuință Sp+P+E, foișor și împrejmuire teren” Vizualizare
282 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionarea terenului de 5,00 mp aflat in B-dul. M. Eminescu, nr. 10, sc. F, adiacent ap. 3, CAD. / CF nr. 52688- C1-U10” în vederea realizării obiectivului „creare acces la fațada principală, construire balcon la fațada posterioară cu forma și dimensiuni egale cu cele de la etajele superioare și schimbare destinație din spațiu de locuit în cabinet medical” Vizualizare
283 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. I.C. Brătianu , f. nr., CF/NC nr. 68261” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter, fosă septică și împrejmuire teren” Vizualizare
284 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – zona Tulbureni, CF/NC nr. 67622” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter, fântână și împrejmuire teren” Vizualizare
285 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Doboșari nr.108 F, CF/NC nr. 64945” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M” Vizualizare
286 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor, Nr. 11B, CF/NC nr. 69278” în vederea realizării obiectivului „Construire două locuinte cu garaj, utilităti și imprejmuire teren” Vizualizare
287 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Săvenilor, nr. 92, CF/NC nr. 65323” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter și împrejmuire teren” Vizualizare
288 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Dimitrie Rallet nr.26, CF/NC 65789“ în vederea realizării obiectivului “recompartimentări interioare și schimbare destinație din boxe în apartamente, amenajare mansardă în podul existent” Vizualizare
289 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – PC405/15, Aleea Pajistei nr.fn, CF/NC 68640“ în vederea realizării obiectivului “introducere în intravilan teren în vederea construirii unei locuințe S+P+1E, garaj și magazie” Vizualizare
290 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. Victoriei, nr.20, mun. Botosani, CAD/CF57135, CAD/CF58246” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+5E(RETRAS), AMENAJARE PARCARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER” Vizualizare
291 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Vulturului, nr.2, mun. Botosani, CAD/CF54991“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P și împrejmuire teren” Vizualizare
292 30/06/2022 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile iulie – august 2022 Vizualizare
293 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării în perioada 9-10 iulie 2022 a unui eveniment cultural sportiv de către Asociaţia Fotbal Club Botoşani în parteneriat cu municipiul Botoșani Vizualizare
294 30/06/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121 din 30.03.2022 privind acceptarea unor donaṭii Vizualizare
295 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind declararea bunului ,,sistem apă canalizare menajeră – canalizare pluvială Ansamblul urban Șoseaua Iașului Botoșani – locuințe pentru tineri destinate închirierii” de uz ṣi de interes public local și transmiterea în concesiunecătre SC NOVA APASERV SA Botoșani Vizualizare
296 30/06/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia acces, situat în str. Pod de Piatră nr. 8B, municipiul Botoșani Vizualizare
362 23/08/2022 H O T Ă R Â R E Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 88 din 30 martie 2022 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu Program Prelungit nr. 19”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
363 23/08/2022 H O T Ă R Â R E Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 86 din 30.03.2022 privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian Botosani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
364 23/08/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550 și a cheltuielilor legate de acest proiect precum și a Acordului de Parteneriat între Solicitantul Lider UAT Municipiul Botoșani, Partenerul 1 Direcția de Asistență Socială Botoșani, Partenerul 2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Partenerul 3 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, încheiat în scopul implementării proiectului SMIS 155550 Vizualizare
365 23/08/2022 H O T Ă R Â R E pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 89 din 30 martie 2022 privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
359 18/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării evenimentului sportiv – cultural „Olimpiada de Vară Arlechino” Vizualizare
360 18/08/2022 H O T Ă R Â R E Privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat – etapa 3” prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public derulat de Administrația Fondului pentru Mediu Vizualizare
361 18/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Eltrans S.A. Botoșani Vizualizare
299 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 57/01.03.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice, cod SMIS 152377 Vizualizare
300 28/07/2022 H O T Ă R Â R E pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 58/01.03.2022 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Municipiul Botoșani și Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani aferent proiectului Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice, cod SMIS 152377 Vizualizare
301 28/07/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea proiectului “Construire imobil de locuințe sociale pe teritoriul SDL”, cod MySMIS 2014+ 155363 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
302 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la HCL nr. 96 din 30.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire imobil de locuințe sociale pe teritoriul SDL’’, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Vizualizare
305 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2022 Vizualizare
306 28/07/2022 HOTARÂRE privind aprobarea reactualizării „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoşani” Vizualizare
314 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 370 din 12 octombrie 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea si dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul bisericii Sfântul Gheorghe” Vizualizare
315 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 371 din 12 octombrie 2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Monumentului Istoric Ansamblului Bisericii ”Sfântul Gheorghe” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
316 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 25/18.02.2022 pentru aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu 12B in municipiul Botosani”, precum și actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai acestuia Vizualizare
318 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani Vizualizare
319 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317 din 04 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului “Amenajare Versant „Pacea”, str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
320 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului și din administrarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în domeniul public al U.A.T. municipiul Botoṣani și administrarea Consiliului local al municipiului Botoṣani Vizualizare
321 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/29.04.2022 privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri ocupate de construcţii către Protopopiatul Botoşani – Parohia “ Eternitatea” Vizualizare
322 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114 din 31.05.2010 privind stabilirea categoriilor de terenuri proprietate privată a municipiului Botoşani care pot fi vândute în baza art. 123 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001 şi aprobarea procedurilor de soluţionare a cererilor de cumpărare Vizualizare
323 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani Vizualizare
324 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
325 28/07/2022 HOTĂRÂR E privind aprobarea vânzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
326 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către S.C.”Locativa” S.A., precum şi aprobarea iniţierii procedurilor de reziliere a contractului de închiriere Vizualizare
327 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
328 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Dragoș Vodă, nr.41, CF/NC60405” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E, împrejmuire teren, organizare de șantier, asigurare utilități” Vizualizare
329 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. A.S.Puskin, nr.48B, CF/NC67621” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E, împrejmuire teren, organizare de șantier, asigurare utilități” Vizualizare
330 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Botoș, nr. 2C, CF/NC68377” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă gospodărească și împrejmuire teren” Vizualizare
331 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Libertății, nr.19, CF/NC50121” în vederea realizării obiectivului „demolare locuință P, construire locuință S(garaj)+P+M, anexă gospodărească P și împrejmuire teren” Vizualizare
332 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Tulbureni, nr. FN, CF/NC68613” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexe (garaj, magazie) și împrejmuire teren ” Vizualizare
333 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. I.P. Darie, nr.14, CF/NC59530” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexă gospodărească (foișor), împrejmuire teren și racord utilități” Vizualizare
334 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Petru Rareș, nr.13, CF/NC67742” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter și împrejmuire teren” Vizualizare
335 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Pietonalul Unirii, adiacent spațiului comercial nr. 3, Aleea Maxim Gorki nr.19, sc. A, parter, Botoșani, CF/NC 50002, CF/NC 67422-C1-U100” în vederea realizării obiectivului „amenajare terasă estivală” Vizualizare
336 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – B-dul Mihai Eminescu, nr. 117, CF/NC54095” în vederea realizării obiectivului „extindere și modernizare locuință P+E, și refacere împrejmuire” Vizualizare
337 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. I.C. Brătianu, nr. 171, CF/NC67430” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P” Vizualizare
338 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării terenului de 10,00 mp, str. Calea Națională nr. 52, sc. B, parter, adiacent ap 2, reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului “extindere apartament și modificări interioare – lucrări realizate fără autorizație de construire” Vizualizare
339 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Baciului, nr. 10, CF/NC nr. 52634” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M” Vizualizare
340 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – str. Doboșari, nr. 59 (A, B, C, D), CF/NC nr. 52311, 52312, 52336 si 52327“ în vederea realizării obiectivului “Construire 6 locuinte unifamiliale cu regim mic de inaltime (până la 10 m)” Vizualizare
341 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Războieni nr. 2, 4 şi 5, CF/CAD 68803, 51547, 68582” în vederea realizării obiectivului “Dezvoltare zonă rezidenţială – construire locuinţe colective S+P+4/5(*5retras), amenajări exterioare, împrejmuire teren, branşamente utilităţi, organizare de şantier” Vizualizare
342 28/07/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Șoseaua Iașului nr. 13 A, CAD/CF 55132 si 68594“ în vederea realizării obiectivului “Parcelare teren in vederea construirii de locuințe individuale” Vizualizare
343 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului din str. Săvenilor nr. 10, către Filiala Județeană a Asociaţiei Nevăzătorilor din România Vizualizare
344 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a spațiului situat în municipiul Botoşani, str. 1 Decembrie nr. 45 Vizualizare
345 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea unor lucrări de reparații a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoşani Vizualizare
346 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public încheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Botoşani Vizualizare
347 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Relocare Grădinița nr. 24 ”Voinicelul” – municipiul Botoşani, județul Botoșani” Vizualizare
348 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare Sală de sport Școala Gimnazială Elena Rareș, str. Tudor Vladimirescu,nr.8, municipiul Botoșani, județul Botoșani” Vizualizare
349 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă, a unui teren cu destinația extindere apartament, situat în str. Parcul Tineretului nr. 18, municipiul Botoșani Vizualizare
350 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă, a unui teren cu destinația balcon închis, situat în Aleea Pictorului nr 1, ap. 2 ,municipiul Botoșani Vizualizare
351 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă, a unui teren cu destinația acces, situat în str Barbu Lăzăreanu nr 17, municipiul Botoșani Vizualizare
352 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor bunuri de uz si interes public local Vizualizare
353 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice produsă şi livrată de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani Vizualizare
354 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal I – Municipiul Botoşani“ (Al. Humulesti, str. Tunari, str. Ion Creanga, str. Alexandru cel Bun, str. AT Laurian, str. Graniceri, str. Petru Maior, str. Furtunei, str. Vasile Conta, str. Baciului) Vizualizare
355 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal II- Municipiul Botoşani“ (str. Liliacului, Lalelelor, Verona, Zefirului, Caisului, Porumbelului, Vasile Lupu, Ghiocei, Codrului, al.Bradului, str. Bradului, Simion Barnutiu, Austrului) Vizualizare
356 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.O.A din 28.07.2022 Vizualizare
357 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Șoseaua Iașului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire creșă, Șoseaua Iașului, municipiul Botoșani ” Vizualizare
358 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea numărului de acțiuni ale Municipiului Botoșani din capitalul social al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani Vizualizare
298 25/07/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea proiectului “Reabilitare Centru Comunitar Integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar/a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare”, cod MySMIS 2014+ 155364 și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
405 01/09/2022 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile septembrie – octombrie 2022 Vizualizare
406 01/09/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea asistenței financiare nerambursabile alocate Partenerului 1 Direcția de Asistență Socială Botoșani și asigurarea contribuției proprii din bugetul local al Solicitantului Lider UAT Municipiul Botoșani în cadrul proiectului „ZUM BT PLUS: Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550 Vizualizare
407 01/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi Asociaţia pentru copii “Il Girotondo “ Botoşani pentru anul școlar 2022-2023 Vizualizare
408 01/09/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
400 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între AJVPS Botoșani, gestionarul Fondului Cinegetic și UAT- Municipiul Botoșani Vizualizare
401 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării manifestării caritabile „COLORACT” Vizualizare
402 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea analizării măsurilor ce se impun, referitor la procedura de selecție și a documentelor aferente, efectuată de expertul independent SC EWORA Resurse Umane S.R.L. Galați Vizualizare
403 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.O.A/A.G.E.A. din 30.08.2022 Vizualizare
404 25/08/2022 H O T Ă R Â R E Pentru aprobarea Procesului verbal final privind rezultatele evaluării tehnice și financiare a propunerilor de proiecte sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2022 Vizualizare
366 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea cu o perioadă de 12 (doisprezece) luni a liniei de credit în sumă de 600.000 lei, contractată de societatea Eltrans S.A. Botoșani de la BCR S.A., în baza Contractului de Credit nr. 188/6037 din data de 17.11.2010, așa cum acesta a fost modificat și completat prin actele adiționale Vizualizare
367 25/08/2022 H O T Ă R Â R E pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 364 din 23 august 2022 privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550 și a cheltuielilor legate de acest proiect precum și a Acordului de Parteneriat între Solicitantul Lider UAT Municipiul Botoșani, Partenerul 1 Direcția de Asistență Socială Botoșani, Partenerul 2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Partenerul 3 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, încheiat în scopul implementării proiectului SMIS 155550 Vizualizare
369 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între AJVPS Botoșani, gestionarul Fondului Cinegetic și UAT- Municipiul Botoșani Vizualizare
370 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind reorganizarea unor instituții publice care prestează servicii publice de interes local (reorganizarea Direcției Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare parțială; reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani) Vizualizare
372 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani Vizualizare
373 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 28 Vizualizare
374 25/08/2022 HOTĂRÂR E privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaș a unor locuinţe din fondul locative vechi, proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
375 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani Vizualizare
376 25/08/2022 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
371 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru edificarea unei construcţii pe un teren, proprietatea publică a municipiului Botoşani Vizualizare
377 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor bunuri de uz și de interes public local și transmiterea acestora în administrarea unităților de învățământ aferente Vizualizare
378 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791 Vizualizare
379 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani” cod SMIS 127791 Vizualizare
380 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
381 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –str. Sitnei, nr. 3, CF/NC nr. 69280” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M și racord utilități” Vizualizare
382 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Extravilan Mun. Botoșani , p.c. 365/48, 365/49, CF/NC nr. 63824” în vederea realizării obiectivului „Construire anexă a exploatațiilor agricole și împrejmuire teren” Vizualizare
383 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr.15, CF/NC nr. 57038” în vederea realizării obiectivului „Desființare construcție existentă C1, construire locuință P+1E, anexă gospodareasca S+P și imprejmuire teren” Vizualizare
384 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Armeană, nr. 51C, CF/NC nr. 67620” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință S+P+E (inclusiv anexe gospodărești), împrejmuire teren, branșamente utilități” Vizualizare
385 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –str. Drumul Tătarilor, nr. 24, CF/NC nr. 56049” în vederea realizării obiectivului „demolare adăpost animale C2, construire locuință demisol parțial, parter și mansardă” Vizualizare
386 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Aluniș , nr.62, CF/NC nr. 67026” în vederea realizării obiectivului „Construire locuinţă, foişor, anexă gospodărească, împrejmuire teren şi racord utilităţi” Vizualizare
387 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str.Drumul Tătarilor, nr. 25D, CF/NC 54803” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M, anexe aferente funcțiunii de locuire, branșamente utilități, împrejmuire și organizarea execuției” Vizualizare
388 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Alexandru Graur, nr.2A, CF/NC67715” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe parter, împrejmuire teren și asigurare utilități” Vizualizare
389 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Roșiori, nr. 4, CF/NC 59369” în vederea realizării obiectivului „demolare construcție C1, construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren” Vizualizare
390 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 49/24.02.2022 privind documentaţia “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr. 48A (fosta Str. Octav Bancila nr.17 bis)” în vederea realizării obiectivului „Construire locuinta P+1E+M și împrejmuire teren” Vizualizare
391 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Calea Națională, nr. 24F ,CF/CAD 68552“ în vederea realizării obiectivului “ construire ansamblu locuințe colective S+P+7E, amenajare parcare și accese” Vizualizare
392 25/08/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. Parcul Tineretului, nr.5, mun. Botosani, CAD/CF54130” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE COLECTIVE S+P+1E+2E(retras) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, Vizualizare
393 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind mandatarea autorităţii executive a Municipiului Botoşani pentru a dispune măsuri de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice în Municipiul Botoșani necesare pentru desfășurarea manifestărilor/evenimentelor publice în siguranță Vizualizare
394 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
395 25/08/2022 HOTĂRÂR E privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaș a unei locuinţe din fondul locativ vechi, proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
396 25/08/2022 25.08.2022 Vizualizare
397 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de alipire a unor imobile, proprietate privată a municipiului Botoṣani şi proprietate privată a unei persoane fizice Vizualizare
399 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia acces, situat în str. A. S. Pușkin nr. 4, Municipiul Botoșani Vizualizare
398 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia acces, extindere apartament cu balcon închis situat în str Octav Băncilă nr 5, municipiul Botoșani Vizualizare
303 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
304 28/07/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani la data de 30 IUNIE 2022 Vizualizare
368 25/08/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
410 06/09/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru ipotecarea unui imobil edificat pe teren concesionat în baza contractului de concesiune nr. 2587 din 16.05.2003 Vizualizare
411 06/09/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii de locuit repartizate în regim de urgenţă Vizualizare
412 06/09/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
409 06/09/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
413 14/09/2022 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local și membrului supleant în comisiile de evaluare ale probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botosani Vizualizare
414 14/09/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr . 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botoșani Vizualizare
416 14/09/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
417 14/09/2022 H O T Ă R  R E privind aprobarea proiectului ”Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
418 14/09/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani al unor terenuri Vizualizare
419 19/09/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa I”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect Vizualizare
423 29/09/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/10.03.2008 privind ”Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a activității de dispecerat taxi”, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
424 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului local al energiei termice facturat populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani Vizualizare
425 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botosani Vizualizare
426 29/09/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 433/26.11.2021 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani Vizualizare
427 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor bunuri de uz si interes public local – staţii transport public local Vizualizare
428 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei și completării proiectului „ȘCOALĂ LA CORNIȘAˮ realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, pentru desfășurarea activităților acvatice în piscina interioară din cadrul Parcului Regional de Agrement Turistic și Sportiv, Cornișa. Vizualizare
429 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaṭii din partea S.C. Bel Rom Opt S.R.L. Vizualizare
430 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării de către municipiul Botoşani a unor terenuri în suprafaṭă totală de 1133,00 m.p situate în Calea Naţională, nr. 7E şi 7F, cumpărare aprobată în principiu prin H.C.L. nr. 123/30.03.2022 Vizualizare
431 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită al unui teren în suprafaţă de 3000 m.p. către Protopopiatul Botoşani în vederea edificării unei biserici Vizualizare
432 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conţinând bnurile concesionate către S.C.”Locativa” S.A. Vizualizare
433 29/09/2022 HOTĂRÂRE aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri situate pe Calea Naţională, nr. 175 Vizualizare
434 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor terenuri Vizualizare
435 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unui teren pentru stingerea litigiului care a făcut obiectul dosarului nr. 4223/193/2018 Vizualizare
436 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
437 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spaţiu administrat de Colegiul „Mihai Eminescu” Botoşani Vizualizare
438 29/09/2022 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
439 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unui contract de închiriere Vizualizare
440 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere apartament cu balcon închis, situate în Aleea Slt Ion Frunzetti nr 5, ap. 2 Vizualizare
441 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces, situat în Șoseaua Iașului nr 1 A Vizualizare
442 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin încredințare direct ă a unui teren cu estinaṭia extindere acces, platforme, situat în str. Sucevei, municipiul Botoșani Vizualizare
443 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
444 29/09/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina, nr. 85, CF/NC69198” în vederea realizării obiectivului „construire service auto” Vizualizare
445 29/09/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Doboșari nr.108 F, CF/NC nr. 64943” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M” Vizualizare
446 29/09/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Doboșari nr. 79J, CF/NC nr. 69071” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M, împrejmuire teren și racord utilități” Vizualizare
447 29/09/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – imobile amplasate în intravilan si în extravilan, identificate prin CAD/CF60679, CAD/CF53211, CAD/CF60681, CAD/CF64034, CAD/CF60920, CAD/CF60921, CAD/CF61019, CAD/CF60845, CAD/CF56062, CAD/CF60509, CAD/CF60674, CAD/CF51170, CAD/CF51169, CAD/CF60660, CAD/CF61085, str. Drumul Tătarilor, mun. Botoșani” în vederea realizării obiectivului “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE” Vizualizare
448 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuze în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani Vizualizare
449 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaṭii pe Aleea Victor Tufescu Vizualizare
450 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
451 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren cu destinaṭia cabinet medical, situat în str. Independenței nr. 7 Vizualizare
452 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a unui schimb de imobile cu Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară Vizualizare
453 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal I- municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
454 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal II- municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
422 29/09/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
455 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa II”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect ((Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
456 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu program prelungit nr. 15 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
457 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Sală de Sport Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
458 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
459 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
460 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
461 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Seminarul Teologic Sfântul Gheorghe Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
462 07/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului „REȚEA DE STAȚII INTELIGENTE ȘI MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCȚIONALE A MUNICIPIULUI BOTOȘANI – ORASUL BUCECEA”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
463 07/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat în extravilanul Municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 10 octombrie 2022) Vizualizare
465 13/10/2022 HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a valorii cheltuielilor neeligibile din bugetul local și a valorii totale pentru obiectivul de investiții „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian – Municipiul Botoșani” cod SMIS 150539 (Publicarea pe site 13 octombrie 2022 Vizualizare
466 13/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – Comuna Curtești – Comuna Bălușeni, prin achiziția de vehicule ecologice pentru transportul public”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site 13 octombrie 2022) Vizualizare
467 13/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului „Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site 13 octombrie 2022) Vizualizare
468 13/10/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea proiectului „Locuințe pentru tineri care provin din grupuri / comunități vulnerabile la nivelul municipiului Botoșani – Etapa 2” ,depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site 13 octombrie 2022) Vizualizare
464 13/10/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 (Publicarea pe site 14 octombrie 2022) Vizualizare
469 17/10/2022 HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor comisiilor de predare-primire pentru punerea în aplicare a dispozițiilor H.C.L. nr. 370 /25.08.2022 privind reorganizarea unor instituții publice care prestează servicii publice de interes local (reorganizare a Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare parțială, reorganizarea Serviciului Public de Administrare Piețe, Obor și Cimitire aflate în proprietatea municipiului Botoșani) (Publicarea pe site 17 octombrie 2022) Vizualizare
470 17/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de alipire a unor imobile, proprietatea municipiului Botoṣani (Publicarea pe site 17 octombrie 2022) Vizualizare
471 17/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea municipiului Botoṣani (Publicarea pe site 17 octombrie 2022) Vizualizare
472 17/10/2022 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor provizorii și demararea procedurii de selecție la S.C. Eltrans S.A. Botoșani (Publicarea pe site 17 octombrie 2022) Vizualizare
473 17/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar elevilor Liceului cu Program Sportiv pentru anul școlar 2022 – 2023 (Publicarea pe site 17 octombrie 2022) Vizualizare
474 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 (Publicarea pe site 01 noiembrie 2022) Vizualizare
476 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2022 – 2023 (Publicarea pe site 01 noiembrie 2022) Vizualizare
475 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30 septembrie 2022(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
477 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei pentru achiziționarea unui număr de 400 exemplare din cartea Poetului Laureat al Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” ediţia a – XXXI -a, Marta Petreu(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
478 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 505 din 29.12.2021 privind aprobarea reţelei unităților de învățământ din Municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2022 – 2023, cu modificările ulterioare(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
479 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 171/2022 privind statul de funcții al Filarmonicii „George Enescu” Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
480 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr . 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botosani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
481 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Botoṣani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
482 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 441 din 29 septembrie 2022 privind concesionarea prin încredinţare directă a unui teren cu destinaţia-extindere acces, situat în Şoseaua Iaşului nr. 1A(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
483 31/10/2022 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
484 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere apartament cu balcon închis, situat în str Grivița nr 3 , sc A, parter, municipiul Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
485 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
486 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE PARC JUNIOR – PROIECTARE (FAZA PTH) SI EXECUTIE(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
487 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
488 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Doboșari, nr. 81, CF/NC61839” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexă gospodărească (S+P) și împrejmuire teren”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
489 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Drumul Tătarilor, nr. 67E, CF/NC69670” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+M și împrejmuire teren”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
490 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina, nr. 96, CF/NC69184” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
491 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pacea, nr. 47, CF/NC57042” în vederea realizării obiectivului „construire arhivă”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
492 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Vâlcele, nr.48A, CF/NC65766” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă gospodărească, împrejmuire teren și racord utilități”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
493 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Intravilan PC384/51 (Tulbureni), CF/NC68300” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexă gospodărească (foișor), împrejmuire teren și branșamente utilități”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
494 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificarea prevederilor HCL 331/28.07.2022 privind documentaţia “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Libertății, nr.19, CF/NC50121” în vederea realizării obiectivului „demolare locuință P, construire locuință S(garaj)+P+M, anexă gospodărească P și împrejmuire teren”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
495 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea I.P. Darie, nr. 12, CF/NC nr. 59783” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+E, împrejmuire teren și racord utilități”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
496 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor nr.17, CF/NC nr. 69497” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter și imprejmuire teren”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
497 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Extravilan Mun. Botoșani, P.C. 141/1, CF/NC 66612” în vederea realizării obiectivului „Construire anexă a exploatațiilor agricole”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
498 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării terenului din Aleea Parcul Tineretului, nr. 2, sc. C, adiacent ap. 2, CAD./CF nr. 51015- C1-U4, CAD./C.F. nr. 69394” în vederea realizării obiectivului „creare acces din exterior în vederea schimbării destinației din locuință în frizerie”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
499 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Alexandru Grigore Ghica, nr. 25, CF/NC nr. 55933, 67951” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și refacere împrejmuire”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
500 31/10/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina nr. 43, NR. CAD/CF 64257” în vederea realizării obiectivului „construire locuință Sp+P și imprejmuire teren”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
501 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile noiembrie – decembrie 2022(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
502 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 498/21.12.2021 privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache„ Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
503 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței Juriului de Acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
504 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Eltrans S.A. Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
505 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
506 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
507 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani a unui teren situat în municipiului Botoșani, Aleea Pacea, nr. 7, aferent bazei materiale a Școlii Gimnaziale „Sfânta Maria”(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
508 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren aferent construcției cu destinaṭia locuință, situat în Aleea N.N. Răutu nr 1, Municipiul Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
509 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului aparţinând domeniului privat al municipiul Botoşani în suprafaţă de 192,00 mp, situat în municipiul Botoşani, str Nicolae Iorga nr. 18(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
510 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
511 31/10/2022 HOTĂRÂR E privind aprobarea vânzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A.(Publicarea pe site 02noiembrie 2022) Vizualizare
512 31/10/2022 HOTĂRÂR E privind aprobarea vânzării către chiriași a unei locuinţe-apartament proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A.(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
513 31/10/2022 HOTĂRÂRE proiect de hotărâre privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Urban Serv” S.A. Botoșani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
514 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului Botoṣani, strada Ştefan cel Mare(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
515 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea municipiului Botoṣani,(Publicarea pe site 02noiembrie 2022) Vizualizare
516 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Botoșani a bunului-teren în suprafaţă de 7314 m.p. situat în Şoseaua Iaşului, f.n.(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
517 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Modern Calor în vederea aprobării menținerii plafonului liniei de credit de 8.000.000 lei, cu păstrarea garanțiilor existente(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
518 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința A.G.E.A. din 14.11.2022(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
519 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Botoșani în AGA ADI „Ecoproces” pentru aprobarea Planului anual de creștere a tarifelor pentru anul 2023(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
520 31/10/2022 H O T Ă R Â R E privind completarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului Botoșani nr. 248 din 15 iunie 2022 pentru aprobarea proiectului ”Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de acest proiect(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
521 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea municipiului Botoṣani situat în extravilanul municipiului(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
522 31/10/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani(Publicarea pe site 02 noiembrie 2022) Vizualizare
526 18/11/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 445 din 20 decembrie 2019 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa II” (cheltuieli eligibile și non-eligibile) (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
527 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. Piața 1 Decembrie nr. 8-9, ap. 2/1 (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
528 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 7314 m.p. către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea construirii de locuinţe pentru tineri. (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
529 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Evenimentului „Revelion 2022 – 2023”. (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
530 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare și modernizare Colegiul Național AT Laurian – Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr.1, municipiul Botoșani, județ Botoșani”. (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
531 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului Colegiul Național AT Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr.1, municipiul Botoșani, județ Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,, Reabilitare și modernizare Colegiul Național A.T. Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr. 1, municipiul Botoșani, județ Botoșani”. (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
532 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița Nr. 22 cu Program Prelungit, Municipiul Botoșani, Județul Botoșani” finanțat prin PNDL II (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
533 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani”, care urmează să fie promovat la finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. (Publicarea pe site 23 noiembrie 2022) Vizualizare
525 18/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului–pilot de acordare a unui suport alimentar elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 12 Botoșani pentru anul școlar 2022 – 2023 (Publicarea pe site 06 dec. 2022) Vizualizare
585 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. (Publicarea pe site 27 decembrie 2022) Vizualizare
587 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea numărului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022 – 2023 aprobate prin HCL 524 din 18.11.2022. (Publicarea pe site 27 decembrie 2022) Vizualizare
592 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD în Municipiul Botoșani, pentru anul 2023 (Publicarea pe site 29 decembrie 2022) Vizualizare
573 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani, în anul 2023 (Publicarea pe site 30 decembrie 2022) Vizualizare
574 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare cabinet medical dentar Scoala gimnaziala nr. 13, municipiul Botoșani” (Publicarea pe site 29 decembrie 2022) Vizualizare
575 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentație ide avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare strada Crizantemelor – Cartier Tulbureni, Municipiul Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site 30 decembrie 2022) Vizualizare
576 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare str. Poșta Veche,mun.Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
577 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 376/12.10.2021 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Șoseaua Iașului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Creşă Șoseaua Iașului municipiul Botoşani” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
578 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării unor terenuri situate in Str. Armoniei (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
579 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces, situat în strada Zimbrului, nr.20 (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
580 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor pentru cumpărarea unor terenuri situate in Str. Octav Onicescu din mun. Botoșani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
581 22/12/2022 H O T Ă R  R E privind aprobarea și încheierea Acordului de Asociere dintre UAT Municipiul Botoșani și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor având ca obiect derularea procedurilor de achiziție publică a containerelor în cadrul proiectului ”Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
582 22/12/2022 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construirea unei stații de încărcare electrică autoturisme prevăzută cu panouri fotovoltaice pe strada Vânătorilor, în parcarea de la Sala Polivalentă”, finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
583 22/12/2022 H O T Ă R Â R E privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat – etapa 4” prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
584 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile ianuarie – februarie 2023 (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
588 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în consiliile de administraţie ale Spitalelor Publice transferate administraţiei publice locale(Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
589 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 293/2014(Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
590 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor tarife pentru accesul la patinoarul și terenurile de sport din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
591 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului de Funcționare a Infrastructurii Edilitar – Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2021 (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
594 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Închiderea SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
595 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 482/21.12.2021 privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sportului în domeniul public al Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
597 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
598 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere încheiat cu S.C. Electromining S.A. (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
599 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Electroalfa International S.R.L asupra unor terenuri proprietate publică şi privata a Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
600 22/12/2022 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
601 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere apartament, situat în Calea Națională nr 46, sc C, parter municipiul Botoșani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
602 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere spațiu comercial, situat în Calea Națională nr 49 A, parter municipiul Botoșani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
603 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 1896/19.04.2022 încheiat între Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani și Universitatea Danubius Galați (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
604 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor pentru vânzarea unui teren (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
605 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791 (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
606 22/12/2022 HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” ”Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani ”cod SMIS 127791 (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
607 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
608 22/12/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Aleea Iacob Iacobovici, nr. 15A, CF/NC nr. 68278“ în vederea realizării obiectivului „construire ansamblu locuințe P+1” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
609 22/12/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Părinte Cleopa Ilie, nr. 10T, CAD/CF 66523” în vederea realizării obiectivului “construire bloc de locuințe P+2E+M” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
610 22/12/2022 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Primăverii, nr. 5, 7, 9, identificat prin: NC/CF nr.: 69392, 69027, 54972, 65713, 67678, 66338, 68171, 66383, 67963, 65258, 69028, 62800, 67683, 63827, 69275, 67692, 66967, 56385, 69276, 66761, 69030, 64259, 57676, 67184, F 64896, 67574, 65557, 62520“ în vederea realizării obiectivului “reconfigurare si modernizare spatiu public urban (amenajare parcare, spatii verzi, spatii de joaca, zone de odihna, amenajare circulatii publice-pietonale si carosabile)” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
611 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. Calea Națională, nr. 78, mun. Botosani, CAD/CF63247” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE 2S+P+8E+9E(RETRAS), AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORD UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
612 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Berzelor, nr. 1B, CF/NC60306” în vederea realizării obiectivului „extindere locuință P+M cu terasă acoperită și camera tehnică, construire anexe gospodărești” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
613 22/12/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – strada Bucovina, nr. 30, CF/NC 62285” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+E și împrejmuire teren” (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
586 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 13 decembrie 2022 (Publicarea pe site 04 ianuarie 2023) Vizualizare
596 22/12/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor bunuri de uz şi interes public local (Publicarea pe site 03 ianuarie 2023) Vizualizare
1 09/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2022(Publicarea pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
2 09/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea reţelei unităților de învățământ din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2023 – 2024(Publicarea pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
3 09/01/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 456 din 7 octombrie 2022 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu program prelungit nr. 15 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect(Publicarea pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
4 09/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume suplimentare necesară la realizarea spectacolului de gală „EMINESCU – OM, GENIU și POET DIVIN” în cadrul Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, Ediţia a – XXXII-a, Botoşani 14-15 ianuarie 2023(Publicarea pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
5 09/01/2023 HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip – Construire creșă medie, B-dul Mihai Eminescu, nr. 206A, municipiul Botoșani, județul Botoșani”(Publicarea pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
6 10/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea abrogării unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani și stabilirea componenței Juriului de Acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia(Publicarea pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
534 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Societar de Onoare doamnei Mihaela Carmenușa Ștempel actriță a Teatrului pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani (Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
535 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
536 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Botoșani (Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
537 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
538 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
539 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
540 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Iacob Iacobovici, F.N., CF/NC nr. 65686, 65484” în vederea realizării obiectivului „construire casă Parter, împrejmuire teren, garaj, fântână, fosă”(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
541 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. I.C. Brătianu, nr. 163B, CF/NC nr. 62742” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+E și împrejmuire teren”(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
542 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării terenului de 4,71 mp aflat in str. Nicolae Iorga, nr. 41 (fost nr. 27), sc A, ap1, parter, CF/NC50422–C1-U27” în vederea realizării obiectivului „extindere apartament cu destinația locuință”(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
543 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
544 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de organizare a reţelei şcolare din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2023 – 2024(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
545 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice produse şi livrate de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
546 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, Ediţia a – XXXII -a, Botoşani 14-15 ianuarie 2023(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
547 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de Măsuri privind Incluziunea socială a cetăţenilor Români de etnie Rromă ,,Romii 2023-2027”(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
550 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare str. Hatman Arbore, municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
551 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 453 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi Cvartal I- municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
552 28/11/2022 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 454 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi Cvartal II- municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
553 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de terenuri cu Protopopiatul Botoşani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
554 28/11/2022 HOTĂRÂR E privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 511/31.10.2022 privind aprobarea vânzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A.(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
555 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
556 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind punerea unor bunuri proprietatea publică a municipiului Botoşani la dispoziṭia Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru realizarea obiectivului de investiţii-faza Studiu de fezabilitate”Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii de fibră optică –DJTS Botoşani-DJTS Suceava”(Publicat pe site 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
557 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unui contract de închiriere(Publicat pe site:10 Ianuarie 2023) Vizualizare
558 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
559 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de alipire a unor imobile, proprietatea municipiului Botoṣani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
560 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor pentru vânzare către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A.(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
561 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unui imobil situat în cimitirul Pacea în vederea dezafectării(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
562 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea Scrisorii de așteptări prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
563 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale ș i UAT m unicipiul Boto ș ani pentru implementarea proiectului HUB de Servicii MM SS SII MMSS” COD MYSMIS 130963(Publicat pe site: 10 Ianuarie 2023) Vizualizare
564 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat în extravilanul Municipiului Botoșani(Publicat pe site:10 Ianuarie 2023) Vizualizare
7 16/01/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Extraordinare din data de 18.01.2023. (Publicarea pe site: 17 Ianuarie 2023) Vizualizare
8 16/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. (Publicarea pe site: 17 Ianuarie 2023) Vizualizare
9 16/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. (Publicarea pe site: 17 Ianuarie 2023) Vizualizare
10 16/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. (Publicarea pe site: 17 Ianuarie 2023) Vizualizare
11 16/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Proiect tip – Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar. (Publicarea pe site: 17 Ianuarie 2023) Vizualizare
12 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
13 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
14 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
16 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” domnului Profesor Gheorghe Stanciu (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
17 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind stabilirea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2023 întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare(Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
18 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
19 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Agrement din municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
20 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Poliției Locale a Municipiului Botoșani pentru anul 2023(Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
21 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Botoșani pe parcursul anului 2023 (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
22 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de evaluare a terenurilor în vederea realizării unui schimb de terenuri (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
23 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Botoșani, județul Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
24 26/01/2023 H O T Ă RÂR E privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, aflat în proprietatea municipiului Botoșani și administrat de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
25 26/01/2023 H O T Ă R ÂRE privind aprobarea amplasării unui monument de către Uniunea Armenilor din România-sucursala Botoşani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
26 26/01/2023 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
27 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea accesului la piscinele PRATS Cornişa de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga“ Botoşani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
28 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredinţare directă a unui teren în suprafaţă de 439,60 m.p. situat în str. Sucevei, f.n. cu destinaţia extindere acces spaţiu comercial (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
29 26/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea solicitării prelungirii termenului de dare în administrare a unui imobil situat in Municipiul Botoşani, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 20 (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
30 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului aparţinând domeniului privat al municipiul Botoşani în suprafaţă de 10000,00 mp, situat în Municipiul Botoşani, str Ion Creangă (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
31 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „AMENAJARE LOCURI DE PARCARE (ALEEA PINULUI)” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
32 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
33 26/01/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Tomis, nr.13, CF/NC66627” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
34 26/01/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Eternității, nr.35, CF/NC51368” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
35 26/01/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Vâlcele, nr. 48A, mun. Botoșani, CF/NC 65766” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
36 26/01/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Pacea, nr. 90, CF/NC63425” în vederea realizării obiectivului „MODERNIZARE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI VULCANIZARE, EXTINDERE SERVICE AUTO ȘI MAGAZINE PIESE AUTO” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
37 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
38 26/01/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 535/28.11.2022 privind organigrama si statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
39 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani a unui teren (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
40 26/01/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr.161/30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani și anume Actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
41 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
42 26/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice -Colegiul National Mihai Eminescu”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
43 26/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
44 26/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian-Atelier”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1. Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
45 26/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice -Scoala gimnaziala nr. 12 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
46 26/01/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu Program Prelungit nr. 19”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
47 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale Aleea Constantin Iordăchescu, cartier ANL Cișmea, municipiul Botoșani-rest de executat” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
48 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare sală de sport Liceul Pedagogic N. Iorga, str. I.C.Brătianu, nr. 49, mun. Botoșani, jud. Botoșani” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
49 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în zona Lebăda (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)”, finanțat în cadrul în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
50 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii și implementării proiectului ,,Extindere retea de canalizare în zona Lebăda (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (comuna Curtești)” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
51 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare sală de sport Liceul Pedagogic N. Iorga, str. I.C.Brătianu, nr. 49, mun. Botoșani, jud. Botoșani” (Publicarea pe site: 30 Ianuarie 2023) Vizualizare
548 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
549 28/11/2022 HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 50.000.000 lei pentru finanţarea unor obiective de investiţii de interes local Vizualizare
15 26/01/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2023 Vizualizare
52 10/02/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 476/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani pentru anul școlar 2022 – 2023, cu modificările și completările ulterioare (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
53 10/02/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
54 10/02/2023 HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani al unor bunuri imobile-drumuri vicinale (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
55 10/02/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 454 din 29/09/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi Cvartal II- Municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
56 10/02/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 576 din 22 decembrie 2022 privind aprobarea documentației de lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare str. Poșta Veche, Municipiulicipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
57 10/02/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 575 din 22 decembrie 2022 privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare strada Crizantemelor- Cartier Tulbureni, Municipiul Botoșani “, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
58 10/02/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 531 din 18.011.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului Colegiul Național AT Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr.1, municipiul Botoșani, județ Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,, Reabilitare și modernizare Colegiul Național A.T. Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr. 1, municipiul Botoșani, județ Botoșani” (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
59 10/02/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 465 din 13 octombrie 2022, privind aprobarea valorii totale, eligibile și neeligibile, actualizate, proiect „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian – Municipiul Botoșani”, cod SMIS 150539 (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
60 10/02/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 245 din 30 iulie 2020 privind aprobarea proiectului ”RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (”Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), număr de referință 2SOFT/1.2/63 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
61 10/02/2023 HOTĂRÂRE privind inițierea demersurilor pentru încetarea contractelor de finanțare ale proiectului de reabilitare, modernizare și extinderea a transportului public de călători cu tramvaiul în municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
62 10/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Scrisorii de așteptări prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, pentru o perioadă de 4 ani – 2023 – 2027 (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
63 10/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze în municipiul Botoșani nr. 29305 din 05.12.2019 (Publicarea pe site: 14 Februarie 2023) Vizualizare
572 20/12/2022 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Vizualizare
420 23/09/2022 H O T Ă R Â R E privind modificarea HCL nr. 169/09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 22 Februarie 2023) Vizualizare
100 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 Vizualizare
65 23/02/2023 H O T Ă R Â R E privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2021 – 2025 al domnului Marius Petru Rogojinschi la conducerea Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani Vizualizare
69 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Servicii Publice Botoșani Vizualizare
70 23/02/2023 HOTĂRÂR E privind aprobarea inițierii procedurilor pentru vânzarea către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului, aflat în administrarea S.C. Locativa S.A. Vizualizare
71 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării proiectului „Şcoala la Cornişa – Luni înot şi patinez!” destinat elevilor claselor I-XII din unităţile de învăţământ de stat din municipiul Botoşani pentru petrecerea timpului liber la Piscina şi Patinoarul din cadrul Parcului Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa Vizualizare
73 23/02/2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea unui bun de uz și de interes public local și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Gimnaziale nr. 7 Vizualizare
74 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului nr. 20918 din 09.08.2018 de delegare directă a activității de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre și procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu și a activității de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al Municipiului Botoșani Vizualizare
75 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea unei cote din imobilul situat în municipiul Botoșani, Aleea Maxim Gorki nr. 13 (fostă str. Maxim Gorki nr. 1) Vizualizare
76 23/02/2023 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Vizualizare
77 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unui contract de închiriere Vizualizare
78 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de evaluare a terenurilor în vederea realizării unor schimburi de terenuri Vizualizare
79 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unor terenuri în suprafață totală de 46,00 mp, cu destinația extindere spațiu comercial, situat în str Primăverii nr 15, municipiul Botoșani Vizualizare
80 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a Municipiului Botoṣani Vizualizare
81 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren în suprafață de 43,00 mp, cu destinația extindere acces, situat în str Armoniei nr 1, municipiul Botoșani Vizualizare
82 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren în suprafață de 9,60 mp, cu destinația extindere apartament, situat în Aleea Curcubeului nr. 4, municipiul Botoșani Vizualizare
83 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren în suprafață de 10,00 mp, cu destinația extindere acces, situat în Calea Națională nr 77, municipiul Botoșani Vizualizare
84 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere a suprafeţei de înot din piscina interioară din P.R.A.T.S Cornişa Vizualizare
85 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor tarife pentru utilizarea terenurilor gazonate ale stadioanelor Muncipal, Mecanex și Victoria, aflate în administrarea Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani Vizualizare
86 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de evaluare în vederea vânzării prin negociere directă a unui cabinet medical situat în Aleea Eliberării, nr. 3 Vizualizare
87 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de evaluare în vederea vânzării prin licitaţie publică a unui cabinet medical situat în Aleea Eliberării, nr. 3 Vizualizare
88 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Botoşani de trecere a unor terenuri din domeniul public al municipiului Botoşani în domeniul public al judeţului Botoşani Vizualizare
89 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord notarial de vecinătate în vederea dezafectării unor construcţii-garaje amplasate pe limita de proprietate a municipiului Botoşani Vizualizare
90 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 din Caietul de sarcini în sensul completării anexei ce face obiectul contractului de delegare gestiune încheiat cu S.C. Eltrans S.A. cu obiectivele „Parcare – Direcţia Muncii”, “Parcare – Vârnav – loc de joacă” şi “Parcare zona Bulevard-Casa Tineretului” Vizualizare
91 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL Vizualizare
92 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării către chiriași a unor locuinţe (apartamente construite din fondurile statului) proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. Vizualizare
93 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani Vizualizare
95 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare/Extraordinare din data de 07.03.2023 Vizualizare
96 23/02/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. I.C. Brătianu, nr. 67, CF/NC nr. 52352” în vederea realizării obiectivului „Construire spațiu comercial – Showroom piese auto” Vizualizare
97 23/02/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Maramureș, nr. 40, CF/NC nr. 57174” în vederea realizării obiectivului „Construire atelier folieri și împrejmuire teren” Vizualizare
98 23/02/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Tulbureni F.N., NR. CAD/CF 56931” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă S+P și împrejmuire teren” Vizualizare
99 23/02/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Calea Națională, nr.14A, CF/NC 52190 în vederea realizării obiectivului „concesionare teren în scopul extindere magazin” Vizualizare
101 23/02/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, al S.C. Modern Calor S.A. Vizualizare
102 23/02/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, al S.C. Modern Calor S.A. Vizualizare
103 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 397 din 25 august 2022 privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de alipire a unor imobile proprietate privată a municipiului Botoșani și proprietate privată a unei persoane fizice Vizualizare
104 23/02/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui circuit de piste de biciclete la nivelul Municipiului Botoșani” Vizualizare
106 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Botoșani în administrarea Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Vizualizare
107 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Botoșani în administrarea Colegiului Național “Mihai Eminescu” Vizualizare
108 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii Vizualizare
110 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Municipiul Botoșani în AGA „ECOPROCES” în vederea aprobării tarifului privind activitatea de colectare – transport a deșeurilor municipale la Contractul de delegare „Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” nr.927/14.07.2017, zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani Vizualizare
113 06/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru cele 5 Componente ale obiectivului de investiții ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa I”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Vizualizare
114 06/03/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr. 531 din 18.11.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului Colegiul Național AT Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr.1, municipiul Botoșani, județ Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,, Reabilitare și modernizare Colegiul Național A.T. Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr. 1, municipiul Botoșani, județ Botoșani” Vizualizare
64 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Botoșani Vizualizare
66 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al doilea an de management din mandatul 2021 – 2025 al domnului Alexandru Vasilachi la conducerea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani Vizualizare
67 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a perioadei de management iulie – decembrie 2022 din mandatul 2022 – 2026, al domnului Mirel Manea la conducerea Filarmonicii „George Enescu” Botoșani Vizualizare
68 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani Vizualizare
72 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării comisiei de organizare a licitaţiilor publice pentru închirierea unei suprafeţe de înot din piscina interioară din P.R.A.T.S Cornişa Vizualizare
94 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare din data de 27.02.2023 Vizualizare
105 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.14/26.01.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani Vizualizare
109 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii Vizualizare
111 23/02/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani Vizualizare
112 06/03/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 și aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 Vizualizare
117 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, ale S.C. „Urban Serv” S.A. și S.C. „Locativa” S.A. (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
118 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
119 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 109/23.02.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
120 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 33/2018 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
121 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
122 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
123 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 37/26.01.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
124 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Grădiniței cu program prelungit „Crescendo” din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
125 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. pentru executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție pe Aleea Constantin Iordăchescu zona Cișmea Locuințe sociale din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
126 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid S.A. pentru executarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție zona str. Aluniș 62A-62J din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
127 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare str. Grigore Antipa, mun. Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
128 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării în perioada 21 – 23 aprilie 2023 a evenimentului „Zilele Municipiului Botoşani” dedicat sărbătoririi „Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” Patronului Spiritual al Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
129 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren în suprafață de 67,00 mp, cu destinația extindere acces, situat în str. 1 Decembrie nr. 20A, municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
130 30/03/2023 HOTĂRĂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
131 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
132 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
133 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
134 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Botoşani Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru implementarea unui proiect de telecomunicaţii speciale (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
135 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredinţare directă a unui teren în suprafaţă de 142 m.p. situat în Calea Naţională nr. 58 H, cu destinaţia extindere acces (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
136 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unui teren cu destinația extindere apartament cu balcon închis (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
137 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului local al Municipiului Botoşani pentru folosirea terenului din Parcul regional de Agrement Turistic şi Sportiv „Cornisa” cu destinaţia de spaţiu pentru funcţionarea unui parc de distracţii (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
138 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii prin încredinţare directă a unui teren în suprafaţă de 26 m.p. situat în Aleea Scipione Bădescu nr. 2, cu destinaţia platformă-parcaje (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
139 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 17 (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
140 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unui contract de concesiune încheiat cu A.S. „Clubul sportiv Sănătatea” Botoşani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
141 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord notarial de vecinătate în vederea construirii pe limita de proprietate a Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
142 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaţii constând în teren cu trotuar (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
143 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu –str. Veteranilor, nr. 25, CF/NC 55888” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
144 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Petru Rares, nr. 53, CF/NC 68023” în vederea realizării obiectivului „Construire spălătorie auto tip self-wash cu 4 boxe” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
145 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Ludovic Dauș, nr. 17, CF/NC 69464” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
146 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Ștefăniță Vodă, nr.44A, mun. Botosani, CAD/CF66634“ în vederea realizării obiectivului “Construire locuință parter și anexă gospodărească” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
147 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Vîlcele, nr.35 A-B, mun. Botosani, CAD/CF69598, CAD/CF69599“ în vederea realizării obiectivului “Construire două locuințe și împrejmuire terenuri” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
148 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Cișmea, nr. 45-47, mun. Botosani, CAD/CF69336“ în vederea realizării obiectivului “Construire locuință P+1E, împrejmuire teren și racord utilități” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
149 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. I.C. Brătianu, nr.197, mun. Botosani, CAD/CF61860” în vederea realizării obiectivului “DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME (MAXIM 10M)” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
150 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – str. Libertății nr. 11, C.F./N.C. 68899” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
151 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. Drumul Tătarilor, nr. 63H, mun. Botosani, CAD/CF64787” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
152 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Aleea Smârdan, municipiul Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
153 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local pentru ipotecarea unui imobil edificat pe teren concesionat în baza contractului de concesiune nr. 1907 din 28.03.2000 Vizualizare
154 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de terenuri (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
155 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unui teren (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
156 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
157 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 3 şi art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 96 din 12 februarie 2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru prelungirea termenului prevăzut în art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 392/2017 din 31 mai 2017 privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
158 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic (PT), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ÎNFIINȚAREA A MINIM 2 TERENURI DE JOACĂ ȘI A UNUI TEREN DE SPORT, PRECUM ȘI REABILITAREA A MINIM 2 TERENURI DE JOACĂ EXISTENTE PE TERITORIUL SDL, INCLUSIV ACHIZIȚIONARE DE MOBILIER URBAN SPECIFIC”, cod SMIS 155367 și a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
159 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – Orașul Bucecea, prin achiziția de autobuze ecologice” (Publicarea pe site: 07 Aprilie 2023) Vizualizare
161 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului Botoșani de către persoanele fizice (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
162 12/04/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea „Regulamentului de organizare a circulaţiei rutiere în municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani” (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
160 12/04/2023 HOTĂRÂRE nr. 160 din 12.04.2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 50.000.000 lei (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
163 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii şi a unui teren din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
164 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
165 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
166 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
167 12/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Rețea de Stații Inteligente şi Modernizarea Transportului Public la Nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – Orașul Bucecea” (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
168 12/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoşani” (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
169 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor provizorii și aprobarea Profilului Consiliului de administrație al societății (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
171 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
172 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 121/30.03.2023 privind Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
173 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani ”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) în cadrul Programului „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme (RO-MEDIU) (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
115 30/03/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
116 30/03/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 476/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani pentru anul școlar 2022 – 2023, cu modificările și completările ulterioare (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
170 12/04/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 (Publicarea pe site: 20 Aprilie 2023) Vizualizare
174 21/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiul Botoșani la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”, program finanțat din „Fondul de mediu”, în baza contractului de delegare încheiat de Administrația Fondului pentru Mediu cu UAT a Municipiului Botoșani, cât și a cuantumului contribuției proprii și a numărului de autovehiculelor uzate estimat a face obiectul acordării stimulentului de casare (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
175 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA RAREȘ BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
176 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15 BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
177 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE IORGA”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
178 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice–SALĂ DE SPORT ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA RAREȘ BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
179 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
180 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice–ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
181 21/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice–SEMINARUL TEOLOGIC SFÂNTUL GHEORGHE BOTOȘANI”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Runda 2 (Publicarea pe site: 21 Aprilie 2023) Vizualizare
182 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Botoșani, pentru anul 2024 (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
186 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
187 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 105/23.02.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
188 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului și din administrarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în domeniul public al U.A.T. Municipiul Botoṣani și administrarea Consiliului local al Municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
189 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unui bun proprietate a Municipiului Botoşani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
190 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, aflat în proprietatea Municipiului Botoșani și administrat de S.C. Locativa S.A. Botoșani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
191 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a încheierii de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid S.A. pentru executarea lucrărilor de Extindere rețea electrică de distribuție Aleea Iacob Iacobovici de la nr. 25 la nr. 48 din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
192 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
193 28/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: ,,Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Botoșani, județul Botoșani” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
194 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) a Municipiului Botoșani pentru perioada 2021-2027 (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
195 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) a Municipiului Botoșani pentru perioada 2021-2027 (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
196 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 161/30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani și anume Actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
197 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “ Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Săvenilor, nr. 73A, CF/NC 66403” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
198 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației “ Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Popăuți, nr. 30, CF/NC 60440” în vederea realizării obiectivului „construire locuință” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
199 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Petru Rareș nr.17, mun./jud. Botoșani, CF/NC 58109” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexă gospodărească și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
200 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Lebăda, nr.2A, CF/NC 68535” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P și împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
201 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
202 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile mai – iunie 2023 (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
204 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.000 lei în vederea realizării de activități destinate sărbătoririi Zilei de 1 iunie – Ziua Copilului (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
205 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
206 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip Construire creșă medie, Bdul Mihai Eminescu, nr. 206A, municipiul Botoșani, județul Botoșani” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
207 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți conform OUG nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoşani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa II” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
208 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de evaluare în vederea vânzării prin licitaṭie publică a unui teren situat în Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 175 (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
209 28/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani-Comuna Curtești-Comuna Bălușeni, prin achiziția de vehicule ecologice pentru transportul public” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
210 28/04/2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani-Comuna Curtești-Comuna Bălușeni, prin achiziția de vehicule ecologice pentru transportul public – Etapa a II-a” (Publicarea pe site: 03 mai 2023) Vizualizare
183 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Botoșani la data de 31 martie 2023 (Publicarea pe site: 04 mai 2023) Vizualizare
184 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2022 (Publicarea pe site: 04 mai 2023) Vizualizare
185 28/04/2023 HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 476/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani pentru anul școlar 2022 – 2023, cu modificările și completările ulterioare (Publicarea pe site: 04 mai 2023) Vizualizare
203 28/04/2023 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 (Publicarea pe site: 04 mai 2023) Vizualizare
211 08/05/2023 HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru ședința extraordinară din 8 mai 2023 (Publicarea pe site: 08 mai 2023) Vizualizare
212 08/05/2023 HOTĂRÂRE privind darea în administrare temporară a unor sectoare de drum în vederea executării de lucrări de întreținere (Publicarea pe site: 08 mai 2023) Vizualizare
Nr. Dată Denumire hotărâre Documente

Despre noi